Habilitační řízení

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

Kritéria habilitačního řízení

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria řízení na Filozofické fakultě MU.

Kritéria habilitačního řízení

 • Uchazeč musí prokázat nejméně tříletou pedagogickou praxi na vysoké škole v kategorii odborný asistent.
 • Habilitační práce, která se obsahem liší od doktorské, resp. kandidátské disertace.
 • Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém habilitační řízení probíhá (nesplnění požadavků v nižší kategorii publikační činnosti může být nahrazeno vyšším plněním v kategorii vyšší, nikoli naopak. U kolektivních knižních, sborníkových a časopiseckých prací se vždy vyjadřuje skutečný podíl uchazeče v procentech. Uvádějí se pouze výstupy, které byly skutečně publikovány, ne ty, které jsou v tisku):
  • Jedna knižně vydaná monografie o minimálním rozsahu 150 s. (7,5 AA, ISBN). Každá další knižní monografie nahrazuje 5 původních vědeckých prací (článků a statí). Za další monografii se pokládají 3 tematicky související kapitoly o celkovém rozsahu minimálně 3 AA v kolektivní monografii. Pokud je vědecká monografie vydaná v mezinárodně uznávaném nakladatelství, může nahradit další vědecké publikace mezinárodního významu.
  • 15 původních vědeckých publikací ve vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících, z toho nejméně 5 vědeckých publikací v cizím jazyce uveřejněné mezinárodně významným médiem či nakladatelstvím podle odborné profilace uchazeče.
  • Další odborné publikace: vysokoškolská učebnice nebo učební text nebo 10 odborných publikací (za ty se považují i hesla v encyklopediích a slovnících, odborné a umělecké překlady a recenze.
  • Ohlasy na publikační činnost: Jejich počet je stanoven fakultativně podle požadavku jednotlivých oborů, zpravidla se doporučuje 15 (z toho 3 zahraniční) citací nebo recenzí uchazečových publikací.
 • Seznam vědeckých a vzdělávacích grantů, ve kterých byl uchazeč hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem.
 • Minimálně 2 zvané přednášky na mezinárodním fóru a 5 zvaných přednášek národního významu.

Uchazeči z jiných univerzit

Nepůsobí-li uchazeč jako pedagog na MU, může si děkan FF MU vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, kde uchazeč působí, aby na základě působení uchazeče zhodnotili jeho pedagogické a vědecké schopnosti.

Posouzení mezinárodní úrovně uchazečů o titul docent

V rámci habilitačního řízení musí být alespoň 1 zahraniční odborník (profesor nebo docent) členem habilitační komise nebo oponentem habilitační práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.