Habilitační řízení

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

Obory pro habilitaci

obor Fakulta MU Akreditace do
Archeologie pravěku a středověku Filozofická fakulta 29. 6. 2029
Česká literatura Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Český jazyk Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny umění Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Etnologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Filozofie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Historie - české dějiny Filozofická fakulta 17. 9. 2029
Historie - obecné dějiny Filozofická fakulta 17. 9. 2029
Klasická filologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky) Filozofická fakulta 14. 11. 2030
Muzikologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Obecná a diachronní lingvistika Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Pedagogika Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Pomocné vědy historické Filozofická fakulta 19. 6. 2025
Psychologie Filozofická fakulta 17. 9. 2029
Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury Filozofická fakulta 17. 9. 2029
Teorie a dějiny slovanských literatur (ruská literatura) Filozofická fakulta 1. 11. 2023

Kritéria habilitačního řízení

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria řízení na Filozofické fakultě MU.

Kritéria habilitačního řízení

 • Uchazeč musí prokázat nejméně tříletou pedagogickou praxi na vysoké škole v kategorii odborný asistent.
 • Habilitační práce, která se obsahem liší od doktorské, resp. kandidátské disertace.
 • Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém habilitační řízení probíhá (nesplnění požadavků v nižší kategorii publikační činnosti může být nahrazeno vyšším plněním v kategorii vyšší, nikoli naopak. U kolektivních knižních, sborníkových a časopiseckých prací se vždy vyjadřuje skutečný podíl uchazeče v procentech. Uvádějí se pouze výstupy, které byly skutečně publikovány, ne ty, které jsou v tisku):
  • Jedna knižně vydaná monografie o minimálním rozsahu 150 s. (7,5 AA, ISBN). Každá další knižní monografie nahrazuje 5 původních vědeckých prací (článků a statí). Za další monografii se pokládají 3 tematicky související kapitoly o celkovém rozsahu minimálně 3 AA v kolektivní monografii. Pokud je vědecká monografie vydaná v mezinárodně uznávaném nakladatelství, může nahradit další vědecké publikace mezinárodního významu.
  • 15 původních vědeckých publikací ve vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících, z toho nejméně 5 vědeckých publikací v cizím jazyce uveřejněné mezinárodně významným médiem či nakladatelstvím podle odborné profilace uchazeče.
  • Další odborné publikace: vysokoškolská učebnice nebo učební text nebo 10 odborných publikací (za ty se považují i hesla v encyklopediích a slovnících, odborné a umělecké překlady a recenze.
  • Ohlasy na publikační činnost: Jejich počet je stanoven fakultativně podle požadavku jednotlivých oborů, zpravidla se doporučuje 15 (z toho 3 zahraniční) citací nebo recenzí uchazečových publikací.
 • Seznam vědeckých a vzdělávacích grantů, ve kterých byl uchazeč hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem.
 • Minimálně 2 zvané přednášky na mezinárodním fóru a 5 zvaných přednášek národního významu.

Uchazeči z jiných univerzit

Nepůsobí-li uchazeč jako pedagog na MU, může si děkan FF MU vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, kde uchazeč působí, aby na základě působení uchazeče zhodnotili jeho pedagogické a vědecké schopnosti.

Posouzení mezinárodní úrovně uchazečů o titul docent

V rámci habilitačního řízení musí být alespoň 1 zahraniční odborník (profesor nebo docent) členem habilitační komise nebo oponentem habilitační práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.