Řízení ke jmenování profesorem

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

Kritéria jmenovacího řízení

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria  jmenovacího řízení na Filozofické fakultě MU.

Kritéria jmenovacího řízení

 • Uchazeč musí prokázat nejméně pětiletou pedagogickou praxi na vysoké škole.
 • Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém jmenovací řízení probíhá (nesplnění požadavků v nižší kategorii publikační činnosti může být nahrazeno vyšším plněním v kategorii vyšší, nikoli naopak. U kolektivních knižních, sborníkových a časopiseckých prací se vždy vyjadřuje skutečný podíl uchazeče v procentech. Uvádějí se pouze výstupy, které byly skutečně publikovány, ne ty, které jsou v tisku):
  • Dvě knižně vydané monografie, každá o minimálním rozsahu 150 s. (7,5 AA, ISBN). Každá další knižní monografie nahrazuje 5 původních vědeckých prací (článků a statí). Za další monografii se pokládají 3 tematicky související kapitoly o celkovém rozsahu minimálně 3 AA v kolektivní monografii. Pokud je vědecká monografie vydaná v  mezinárodně uznávaném nakladatelství, nahrazuje 5 vědeckých prací v mezinárodním prostředí.
  • 40 původních vědeckých publikací ve vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících, z toho nejméně 10 vědeckých publikací v cizím jazyce uveřejněné mezinárodně významným médiem či nakladatelstvím podle odborné profilace uchazeče.
  • Další odborné publikace: vysokoškolská učebnice nebo učební text nebo 20 odborných publikací (za ty se považují i hesla v encyklopediích a slovnících, odborné a umělecké překlady a recenze).
  • Minimálně 50 ohlasů (citací nebo recenzí uchazečových publikací), z toho 10 mezinárodních.
  • Seznam vědeckých a vzdělávacích grantů, ve kterých byl uchazeč hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem.
 • Minimálně 5 zvaných přednášek na mezinárodním fóru a 10 zvaných přednášek národního významu.
 • Nutnou podmínkou je vedení doktorských studentů a minimálně 1 absolvent doktorského studia pod vedením uchazeče.

Uchazeči z jiných univerzit

Nepůsobí-li uchazeč jako pedagog na MU, může si děkan FF MU vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, kde uchazeč působí, aby na základě působení uchazeče zhodnotili jeho pedagogické a vědecké schopnosti.

Posouzení mezinárodní úrovně uchazečů o titul profesor

V rámci profesorského řízení musí být buď alespoň jeden doporučující dopis na zahájení řízení od zahraničního profesora, nebo zahraniční profesor musí být členem jmenovací komise.

Referát Vědecké rady FF MU

telefon: 549 49 3489
e‑mail: