Řízení ke jmenování profesorem

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

Obory pro jmenovací řízení

obor Fakulta MU Akreditace do
Archeologie pravěku a středověku Filozofická fakulta 29.06.2029
Česká literatura Filozofická fakulta 01.11.2023
Český jazyk Filozofická fakulta 01.11.2023
Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) Filozofická fakulta 01.11.2023
Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) Filozofická fakulta 01.11.2023
Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury) Filozofická fakulta 01.11.2023
Dějiny umění Filozofická fakulta 01.11.2023
Etnologie Filozofická fakulta 01.11.2023
Filozofie Filozofická fakulta 01.11.2023
Historie - české dějiny Filozofická fakulta 17.09.2029
Historie - obecné dějiny Filozofická fakulta 17.09.2029
Klasická filologie Filozofická fakulta 01.11.2023
Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) Filozofická fakulta 01.11.2023
Muzikologie Filozofická fakulta 01.11.2023
Obecná a diachronní lingvistika Filozofická fakulta 01.11.2023
Pedagogika Filozofická fakulta 01.11.2023
Psychologie Filozofická fakulta 17.09.2029
Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury Filozofická fakulta 17.09.2029
Teorie a dějiny slovanských literatur (ruská literatura) Filozofická fakulta 01.11.2023

Kritéria jmenovacího řízení

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria  jmenovacího řízení na Filozofické fakultě MU.

Kritéria jmenovacího řízení

 • Uchazeč musí prokázat nejméně pětiletou pedagogickou praxi na vysoké škole.
 • Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém jmenovací řízení probíhá (nesplnění požadavků v nižší kategorii publikační činnosti může být nahrazeno vyšším plněním v kategorii vyšší, nikoli naopak. U kolektivních knižních, sborníkových a časopiseckých prací se vždy vyjadřuje skutečný podíl uchazeče v procentech. Uvádějí se pouze výstupy, které byly skutečně publikovány, ne ty, které jsou v tisku):
  • Dvě knižně vydané monografie, každá o minimálním rozsahu 150 s. (7,5 AA, ISBN). Každá další knižní monografie nahrazuje 5 původních vědeckých prací (článků a statí). Za další monografii se pokládají 3 tematicky související kapitoly o celkovém rozsahu minimálně 3 AA v kolektivní monografii. Pokud je vědecká monografie vydaná v  mezinárodně uznávaném nakladatelství, nahrazuje 5 vědeckých prací v mezinárodním prostředí.
  • 40 původních vědeckých publikací ve vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících, z toho nejméně 10 vědeckých publikací v cizím jazyce uveřejněné mezinárodně významným médiem či nakladatelstvím podle odborné profilace uchazeče.
  • Další odborné publikace: vysokoškolská učebnice nebo učební text nebo 20 odborných publikací (za ty se považují i hesla v encyklopediích a slovnících, odborné a umělecké překlady a recenze).
  • Minimálně 50 ohlasů (citací nebo recenzí uchazečových publikací), z toho 10 mezinárodních.
  • Seznam vědeckých a vzdělávacích grantů, ve kterých byl uchazeč hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem.
 • Minimálně 5 zvaných přednášek na mezinárodním fóru a 10 zvaných přednášek národního významu.
 • Nutnou podmínkou je vedení doktorských studentů a minimálně 1 absolvent doktorského studia pod vedením uchazeče.

Uchazeči z jiných univerzit

Nepůsobí-li uchazeč jako pedagog na MU, může si děkan FF MU vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, kde uchazeč působí, aby na základě působení uchazeče zhodnotili jeho pedagogické a vědecké schopnosti.

Posouzení mezinárodní úrovně uchazečů o titul profesor

V rámci profesorského řízení musí být buď alespoň jeden doporučující dopis na zahájení řízení od zahraničního profesora, nebo zahraniční profesor musí být členem jmenovací komise.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.