VIBRATION PLETHYSMOGRAPHIC METHOD OF ARTERIAL COMPLIANCE ANALYSIS IN DEPENDENCE ON TRANSMURAL PRESSURE

Název česky PLETYSMOGRAFICKÁ METODA ANALÝZY VZTAHU ARTERIÁLNÍ COMPLIANCE V ZÁVISLOSTI NA PROMĚNNÉM VIBRAČNÍM TRANSMURÁLNÍM TLAKU
Autoři

MOUDR Jiří SVAČINOVÁ Jana ZÁVODNÁ Eva HONZÍKOVÁ Nataša

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Cílem práce je získat detailní analýzu vztahu poddajnosti (compliance) C[ml/mmHg] artérií prstu na arteriálním transmurálním tlaku Pt [mmHg]. K tomu účelu byl sestrojen dynamický pletysmograf, který umožňuje nastavení konstantního tlaku v prstové manžetě (opatřené zdrojem infračerveného světla a fotoreceptorem pro měření arteriálního objemu) Pcss [mmHg] na požadovanou dobu po libovolných krocích v rozmezí 0 až 200 mmHg a zároveň na tento tlak superponovat tlakové vibrace s amplitudou Pca (2 mmHg) a sinusovým časovým průběhem s kmitočty f (0 až 40 Hz, v krocích 5 Hz). Při pořizování dat tímto zařízením je nutné současně měřit kontinuální metodou arteriální krevní tlak Pb [mmHg] manžetou na sousedním prstu (Portapres). Závislost objemu jednotkové délky cévy na časově proměnném transmurálním tlaku působícím na stěnu cévy (zevně tlak manžety Pcss a vibrace [Pca, f], zevnitř Pb) jsme popsali nelineární diferenciální rovnicí druhého řádu pro objem. Tu lze v malém okolí zvoleného Pb linearizovat a aplikací Fourierovy transformace získat frekvenční charakteristiku v analytickém tvaru jako komplexní lineární kombinaci funkcí frekvence. Pro každé Pcss jsme aplikovali sérii vibrací [Pca, f] a snímali příslušné odezvy pletysmogramu. Harmonickou analýzou sekvencí těchto odezev jsme získali amplitudová spektra sloužící k optimálnímu odhadu koeficientů frekvenční charakteristiky pomocí lineární regresní analýzy. Z těchto koeficientů jsme určili absolutní člen, to jest elastanci E a její reciprokou hodnotu, tedy compliance (C=1/E). Aplikací sekvencí vibrací pro různá Pcss (a tedy i Pt) výše uvedeným postupem jsme získali vztah C=C(Pt). Vypracovaná metodika bude využita ke studiu compliance prstových artérií za různých fyziologických a patologických stavů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.