The formation of the hereditary elite in the Early Middle Ages

Název česky Formování elity s dědičným nárokem v raném středověku
Autoři

PŘICHYSTALOVÁ Renáta ZLÁMALOVÁ Denisa HOFMANOVÁ Zuzana MACHÁČEK Jiří DRESLER Petr

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Raný středověk ve střední Evropě je velmi důležité období pro další historické formování této části kontinentu. V 9. a v 10. století se v rezidenčních centrech formovala pozdější raně středověká dědiční elita. Počátky této elitní komunity můžeme sledovat na kostelních pohřebištích v tehdejších mocenských, politických a ekonomických centrech. Jedno z těchto center bylo i Pohansko u Břeclavi (CZ). Na pohřebišti kolem rotundy, umístěné na severovýchodním předhradí hradiska, bylo prozkoumáno 152 hrobů. Pět jedinců bylo umístěno přímo v interiéru kostela. Na pohřebišti se vyskytly bohaté hroby, ale nebylo jich moc. Pohřební ritus byl patrně silně ovlivněn křesťanských pohřebním ritem, kde milodary a hmotná manifestace síly pozbývají svého významu. Exkluzivní hrobová výbava chyběla i v hrobech uložených v kostele. U jedinců z tohoto pohřebiště máme k dispozici kompletní aDna analýzu, ze které můžeme vytvářet jednotlivé rodokmeny biologicky spřízněných individuí. Kombinací archeologického přístupu (hrobová výbava, úprava hrobové jámy, poloha hrobu vůči kostelu) s paleogenetickými informacemi (pokrvní příbuznost) můžeme dosáhnout základné představu o tom, jak byly raně středověké kostelní hřbitovy strukturovány a jak se v nich odráží společenská hierarchie tehdejší komunity. Výsledek výzkumu může být v obecné míře uplatňován při studiu analogických lokalit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.