Informace o projektu
Zkoumání literatury a kultury v intertextových a intermediálních souvislostech (LitKult)

Kód projektu
MUNI/A/1418/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Těžištěm projektu je podpora vzdělávací činnosti vybraných magisterských a doktorských studentů bohemistických a kulturologických studijních programů akreditovaných pod Ústavem české literatury FF MU. Podpora zahrnuje odbornou publikační a popularizační činnost (od odborných monografií, kapitol v knize, časopisckých a sborníkových článků po recenze, workshopy, přednášky, účast na tuzemských a zahraničních konferencí, uměleckou odbornou činnost ad.), pedagogickou činnost realizovanou studujícími či určenou studujícím akreditovaných programů, podíl na uspořádání studentských a odborných konferencí a oborových kolokvií. Cílem projektu je efektivně integrovat studenty do badatelských a vzdělávacích aktivit pracoviště, jehož výzkumná strategie vychází ze všech složek literární vědy a realizuje se v oblasti literární historie (starší česká literatura, literatura 19., 20. a 21. století, literatura pro děti a mládež), literární teorie (interdisciplinárně a intermediálně pojaté teoretické a metodologické přístupy k literárnímu materiálu) a rovněž literární kritiky (výzkum dobové kritické recepce pramenů a vydávaných literárních děl, včetně nejnovější literatury). Tento základní literárněvědný půdorys, jejž doplňuje specifický výzkum z oblasti translatologie, mezikulturní komunikace, široce pojatých kulturních studií (adaptační studia, ekokritika, genderová studia, autofikce, spekulativní fikce ad.), akademického a tvůrčího psaní, včetně aplikace poznatků ve vysokoškolské didaktice a ve veřejném kulturním prostoru, se promítá do témat vznikajících diplomových a disertačních prací a ovlivňuje zacílení publikačních výstupů. Kromě posilování odborné spolupráce školetele a studenta se počítá s upevněním síťovacích aktivit s tuzemskými, partnerskými a dalšími zahraničními akademickými pracovišti a kulturními institucemi a vzájemným profesním obohacením, z něhož budou profitovat nadaní magisterští a doktorští studenti v podobě možného zapojení do výzkumných a kulturněvzdělávacích cílů těchto zpřátelených institucí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 181


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 19 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.