Informace o projektu
Moderní germanistický výzkum: Transfer, lingvistika a literární věda (Germanistika)

Projekt je zaměřen na účelovou podporu doktorských a vybraných magisterských studentů všech germanistických studijních programů nabízených na Ústavu germanistiky. Klade si za cíl účelně integrovat doktorandy. doktorandky a vybrané studující němčinářských, nordistických, nederlandistických, translatologických i učitelských magisterských programů do badatelských, vědecky popularizačních i kulturněvzdělávacích aktivit pracoviště. To se profiluje v domácím i mezinárodním měřítku směrem k výzkumu současného jazyka a transferových procesů, které podmiňují fungování písemnictví ve veřejném prostoru: produkce, recepce, distribuce, zprostředkování, překlad, interdisciplinarita, intermedialita. Aktivity vycházejí jak z úzké spolupráce mezi školiteli a studenty, tak rozvíjejí a prohlubují spolupráci pracoviště s tuzemskými i zahraničními akademickými i kulturními pracovišti a institucemi. V roce 2024 se tato spolupráce týká zejména prací na mezinárodních letních školách (nizozemština), překladatelských workshopech (norština, středověká německá poezie), na dlouhodobé spolupráci s univerzitou v Regensburgu a novým partnerským kooperacím s univerzitami v Tübingenu a Vídni.
Vedle těchto specifických aktivit se studentští členové projektu spolu se svými školiteli (díky projektu) aktivně účastní domácích i zahraničních seminářů, workshopů a konferencí. Tyto aktivity organizačně zaštiťují, publikují výstupy, či (spolu)editorsky se podílejí na vydávání odborných výstupů z těchto akcí.
Projekt tedy slouží k posílení domácí i mezinárodní sítě partnerských germanistických pracovišť, zaměřené na profilaci doktorského i magisterského studia UGNN, ale i lepší viditelnosti germanistického výzkumu na veřejnosti. Jeho primárním cílem je i nadále integrace nadprůměrných magisterských a doktorských studentů do badatelských struktur a programů, na nichž ústav participuje, přičemž usiluje o pokud možno rovnoměrné zastoupení němčinářské, nederlandistické i nordistické sekce doktorského a magisterského výzkumu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.