Akademický senát FF MU apeluje na umožnění alespoň hybridní výuky

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na svém zasedání v pondělí 14. prosince 2020 přijal prohlášení k současné situaci ohledně epidemie COVID-19 a k plošnému zákazu kontaktní výuky na vysokých školách. Prohlášení bylo schváleno 17 hlasy z celkových 18 přítomných.

23. 12. 2020

AS FF MU si uvědomuje závažnost současné situace a veškerá zdravotní rizika spojená s epidemií COVID-19. Rovněž tak podporuje snahy dostat epidemii pod kontrolu. Zdůrazňuje však také zásadní společenskou roli vysokých škol a důležitost vzdělávání pro budoucí generace. Navzdory nepopiratelným přínosům výuky online shledává zde AS FF MU i mnohá závažná omezení, kvůli nimž vzdělávání výhradně online není zcela plnohodnotné a je dlouhodobě neudržitelné.

Prohlášení AS FF MU apeluje na všechna zodpovědná místa na všech státních i akademických úrovních, aby zajistila, že tento mimořádný stav bude trvat jen po nezbytnou a epidemiologicky zdůvodněnou dobu. Požaduje, aby všechny fakulty mohly, jakmile to situace dovolí, co nejdříve přejít alespoň na hybridní výuku. Požaduje také, aby byla definice praktické výuky rozšířena a uplatněna na všechny fakulty vysokých škol. Zároveň vyzývá, aby zodpovědné orgány nadále komunikovaly s vysokými školami a jejich představiteli a přijímaná opatření a nařízení s nimi dopředu konzultovaly, aby se postupně obnovila vzájemná důvěra mezi exekutivou, vysokými školami i celou společností.

Stanovisko Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity k situaci v akademické sféře i ve společnosti v souvislosti s opatřeními přijatými v důsledku koronavirové krize

Akademický senát FF MU si uvědomuje závažnost současné situace a veškerá zdravotní rizika spojená s epidemií COVID-19. Rovněž tak podporuje snahy dostat epidemii pod kontrolu. V souvislosti s dlouhotrvajícím plošným zákazem kontaktní výuky však zdůrazňuje, že poslání vysokých škol se neomezuje jen na předávání vzdělání a znalostí. Jsou nositelkami a obhájkyněmi svobod, které jdou ruku v ruce se zodpovědností vůči sobě, druhým i celé společnosti. Nad rámec svých vlastních svobod mají tyto instituce přispívat k hájení svobodné společnosti a demokracie. S tím se úzce pojí další, neméně důležitá role: výchova ke kritickému myšlení. V neposlední řadě jsou pak vysoké školy místem osobních setkávání a dialogu mezi akademiky a studenty, jakož i dějištěm mnoha dalších aktivit s celospolečenským přesahem.

Se znepokojením jsme v posledních měsících sledovali, jak snadno a bez větších diskusí byly uzavřeny vysoké školy a univerzity, dokonce ještě před vyhlášením nouzového stavu. Ani nyní tyto vzdělávací instituce nejsou prioritou při rozvolňování, jak naznačují například jednotlivé stupně protiepidemického systému. Připomínáme, že všechny vzdělávací instituce jsou pro společnost z hlediska ekonomického, ale i celkového reálného a symbolického přínosu pro tuto a příští generace zásadní a nezastupitelné. Vážíme si toho, že doposud jsme jako společnost mysleli především na zdravotně nejohroženější skupiny, které ani nadále nelze pouštět ze zřetele. Nyní však jde i o generaci mladou a nejmladší, jejíž vzdělání, a tím pádem i budoucnost se ocitá na kritickém rozcestí. Oceňujeme, že díky moderním komunikačním technologiím výuka nebyla zcela paralyzována a že podzimní semestr mohl vůbec začít. Přínosy i některé výhody výuky online nezpochybňujeme, zejména jako vhodné řešení a pomoc pro učitele i studenty v obtížné situaci. Je ovšem zřejmé, že současný stav je mimořádný a v delším horizontu neudržitelný, neboť výuku online nelze považovat za rovnocennou a dlouhodobou náhradu kontaktní výuky, ani nemůže nahradit osobní setkávání akademiků a studentů, při nichž dochází k předávání mnoha dovedností, které distančně předat nelze. Je třeba také myslet na studenty, kteří mohou být z různých důvodů při podobném typu výuky znevýhodněni, nezapomínat ani na zadávání a průběžné vedení kvalifikačních prací často spojených s terénním a archivním výzkumem, na závěrečné zkoušky, jakož i na mnoho dalších aspektů s výukou online neslučitelných.

Zároveň odmítáme diskriminaci humanitních a teoreticky orientovaných oborů oproti oborům experimentálním, kterým jsou za jistých podmínek umožněna laboratorní praktika, zatímco výuka jiných, např. lingvistických předmětů je či byla i v malých skupinách znemožněna. Vzhledem k výše uvedenému apelujeme na všechna zodpovědná místa na všech státních i akademických úrovních, aby zajistila, že tento mimořádný stav bude trvat jen po naprosto nezbytnou dobu. Požadujeme, abychom co nejdříve mohli přejít alespoň na hybridní výuku. Požadujeme také, aby byla definice praktické výuky rozšířena a uplatněna na všechny fakulty vysokých škol. Zároveň vyzýváme, aby zodpovědné orgány nadále komunikovaly s vysokými školami a jejich představiteli a přijímaná opatření a nařízení s nimi dopředu konzultovaly, aby se postupně obnovila vzájemná důvěra mezi exekutivou, vysokými školami i celou společností.

Nouzový stav trvající déle, než by bylo zcela nezbytné, celková nejistota a chaos v přijímaných opatřeních, a to zdaleka ne pouze v oblasti školské a vzdělávací, mohou mít závažné následky jak pro vzdělání budoucích generací absolventů, tak, v konečném důsledku, pro celou společnost, neboť již nyní jsou viditelné tendence k ohrožení a omezení jejího demokratického charakteru.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.