Propojení základního a aplikovaného výzkumu je DNA mnoha našich projektů

Ústav pedagogických věd FF MU si v dubnu připomíná 100. výročí svého založení. Jeho vedoucí Roman Švaříček připravil ve spolupráci s kolegy, studenty a spřátelenými institucemi kulturně-společenský program, který toto jubileum připomene. „Členy akademické obce srdečně zvu na vernisáž historické výstavy a slavnostní křest knih Libora Juhaňáka a Martina Majcíka. Součástí oslav bude také přípitek a dort se svíčkami a zájemci se mohou zapojit do hry inspirované historií ústavu,“ říká Švaříček.

6. 4. 2023 Markéta Stulírová Věda a výzkum

Zleva Karla Brücknerová, Roman Švaříček a Petr Hlaďo. Foto: archiv Ústavu pedagogických věd FF MU

Ústav pedagogických věd patří k pracovištím s dlouhou tradicí. Zrod ústavu provázelo zřízení Pedagogického semináře na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 1922, tedy nedlouho po jejím založení. Jaké byly tehdy podmínky pro výuku pedagogiky a vznik nových studijních oborů?

První český pedagogický seminář byl založen v roce 1882 v Praze. Druhý vznikl až 6. prosince 1922 na naší fakultě, čímž byly položeny základy dnešního Ústavu pedagogických věd. O zřízení Pedagogického semináře na FF MU se začalo jednat na podzim 1920 a jeho hlavní zamýšlenou funkcí byla pedagogická příprava budoucích středoškolských učitelů. Záhy je možné pozorovat, jak na rostoucím počtu úkolů spolupracují profesor Otokar Chlup, věnující se dějinám pedagogických teorií a středoškolské didaktice, docent Jan Uher, který se soustředil na mravní výchovu a sociologické základy pedagogiky, docent pedagogické psychologie Stanislav Velinský a docent didaktiky Josef Dvořáček. Již od počátku ústavu je viditelná široká mezioborová spolupráce.

Boskovický rodák a pedagog Otokar Chlup se věnoval mravní výchově, vzdělávání učitelů, didaktice i pedagogické teorii. Byl pro ústav klíčovou osobností?

Ano, v prvních letech existence pedagogického semináře se na vyučovací činnosti podílel pouze Otokar Chlup. Studenti měli možnost navštěvovat předměty týkající se dějin pedagogických teorií a středoškolské didaktiky. Důraz kladl na četbu renomovaných zahraničních autorů. V zimním studijním běhu 1925/26 začal přednášet i Jan Uher, který se soustředil na mravní výchovu a sociologické základy pedagogiky. V průběhu let se proměnila obsahová náplň předmětů. V centru pozornosti stálo i tehdy aktuální téma školské reformy. Z dnešního pohledu empiricky laděných pedagogických věd působí až neuvěřitelně progresivně, že v rámci pedagogického semináře byla v roce 1925 zřízena výzkumná třída pro nadané žáky obecné školy. Výzkumná třída sloužila jak pro sbírání vědeckých poznatků, tak pro posluchače pedagogického semináře jako místo pedagogicko-didaktických praxí.

Pokud by někoho zajímaly další detaily z bohaté stoleté historie, doporučuji zúčastnit se vernisáže výstavy zachycující nejdůležitější milníky historie ústavu. Výstavu připravily dvě doktorské studentky, Tereza Kolumber a Denisa Zimová, pod kurátorským dohledem docenta Jiřího Zounka.

„Chceme být prestižním pracovištěm, které vyniká vstřícným vztahem ke studentům, kolegiální spoluprací a excelentními výzkumnými výsledky.“

Roman Švaříček
vedoucí ústavu

V jakém duchu se oslava ponese?

Oslavovat budeme 100 let široké spolupráce na proměně vzdělávání prostřednictvím empirického výzkumu. Proto budeme rádi, když dorazí i široká akademická veřejnost. Bez spolupráce mezi jednotlivými členy ústavu, vysokoškolskými pedagogy a studenty, a také bez spolupráce s mnoha významnými českými a zahraničními institucemi, které se zaměřují na vzdělávání, učení a rozvoj kompetencí, bychom se nedokázali adekvátně věnovat našemu hlavnímu poslání. Chceme být prestižním pracovištěm, které vyniká vstřícným vztahem ke studentům, kolegiální spoluprací mezi akademiky a excelentními výzkumnými výsledky.

Na jakou část programu byste studenty i akademiky rád pozval?

Členy akademické obce rád zvu nejprve na intelektuální část programu, kterou tvoří vernisáž výstavy a křest dvou knih vydaných v edici Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V knize s názvem Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky nabízí základní vhled do oblastí označovaných jako analytika učení a data mining ve vzdělávání. Libor Juhaňák představuje používané metody a aktuální směry výzkumu napříč oběma oblastmi a doplňuje je třemi konkrétními příklady analýz, při kterých byly využity tyto výzkumné metody v rámci výzkumu e-learningu. Kniha Martina Majcíka s názvem Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou se zaměřuje na fenomén žákovské chyby, který je úzce spjat se školní výukou a učením. Autor představuje učitelskou práci s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou. V teoretické části se pozornost zaměřuje zejména na aktuální pojetí chyby, tvorbu klimatu pro práci s chybou a roli zpětné vazby v chybové situaci. Kniha také prezentuje autorův vlastní kvalitativní výzkum, který popisuje přístup učitelů k žákovským chybám a identifikuje důležité činnosti realizované během výuky.

Kolegyně a kolegy rádi zveme rovněž na sociální část programu – přípitek a dort se svíčkami. Rovněž bude možné zúčastnit se hry inspirované historií ústavu.

Součástí vašeho ústavu je i studentský spolek Pedagogika Brno. V čem je jeho největší přínos?

Studentský spolek na ústavu vnímáme jako bezpečný prostor vytvořený studenty a pro studenty, který nabízí mnoho příležitostí pro rozvoj a zapojení se do společného díla. Hlavními aktivitami spolku jsou organizace neformálních setkání studentů a vyučujících na půdě fakulty a poskytování informačního poradenství pro ostatní studenty. Navíc studenti mají k dispozici vlastní webové stránky, kde publikují příspěvky o studijních a organizačních záležitostech týkajících se psaní závěrečných prací a úspěšného zvládnutí zkoušek. Tyto příspěvky jsou často inspirovány nejlepšími studentskými texty, takže mohou sloužit jako užitečná příručka pro čtenáře při psaní vlastních textů.

V posledních letech se kvůli pandemii činnost spolku poněkud utlumila. Nicméně v letošním roce můžeme vidět jakousi obrodu spolku. Příležitost oslav 100 let je ideální pro oslovení studentů ze všech ročníků a jejich nalákání k aktivnímu zapojení do spolkové činnosti. Studenti ze spolku se rozhodli zorganizovat panelovou diskusi s absolventy, kteří nyní pracují v různých oblastech, jako jsou ministerstva, neziskové organizace, školy nebo soukromé firmy v oblasti IT a HR. Tato aktivita poslouží jako skvělá inspirace a motivace pro současné studenty, kteří se tak dozví o zajímavých kariérních příbězích. Těším se na to, že opět po letech uvidím bývalé studenty –⁠ a snad i spolužáky –⁠, a rád si poslechnu jejich zážitky o (nejen) profesní cestě životem.

Máte možnost spolupracovat s konkrétními školskými institucemi a propojovat své akademické působení s praxí?

Členové ústavu spolupracují s mnoha českými i zahraničními institucemi na různých aktivitách. Mezi naše partnery patří jak školy, tak krajské organizace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupracujeme s ministerstvem školství, národními pedagogickými institucemi, Českou školní inspekcí, sociálními a vzdělávacími neziskovými organizacemi, ale i mnoha soukromými firmami působícími v oblasti rozvoje lidských zdrojů, e-learningu a IT. Mým nejoblíbenějším druhem spolupráce je ale ta s učiteli základních škol, kteří se účastní intervenčních vědeckých projektů, které opakovaně realizujeme na našem ústavu. V minulém roce jsme spolu s kolegy z vědeckého týmu vedeného profesorkou Klárou Šeďovou po téměř celý školní rok spolupracovali se šesti učiteli. Pomáhali jsme učitelům k tomu, aby ve svých hodinách poskytovali žákům šestých tříd více příležitostí k učení, kladli kognitivně náročné a provokativní otázky, poskytovali formativní zpětnou vazbu a vedli žáky k prohloubení jejich porozumění skrze dialog s ostatními spolužáky. Navíc jsme se snažili zajistit, aby se do výuky zapojili všichni žáci –⁠ nejen ti, kteří jsou nadšení pro daný předmět nebo dosahují vynikajících výsledků, ale i ti, kteří jsou tiší, nezúčastňují se aktivně nebo jim hrozí, že budou vyloučeni z výukové komunikace. Vzhledem k tomu, že víme o nerovnosti v českém vzdělávacím systému, kdy někteří žáci jsou značně zvýhodněni, pomáháme učitelům nastavit příležitosti k učení takovým způsobem, aby každý žák v základním vzdělávání získal základní kompetence. Tímto způsobem plníme třetí roli univerzity. A to mi přináší velkou radost.

Aktuálně se zaměřujete na několik projektů, včetně projektu Zlepšování diagnostiky dyslexie. Co zajímavého už nyní výzkumy přinesly?

Jakousi DNA společnou mnoha našim projektům je idea propojení základního a aplikovaného výzkumu, a proto má řada našich projektů praktickou rovinu. V projektu věnovaném zlepšení diagnostiky dyslexie se usilovně snažíme dosáhnout toho, abychom s pomocí nejmodernějších měřicích nástrojů (eye-trackeru) a nejmodernějších analytických nástrojů (strojového učení) zlepšili diagnostiku dyslexie. Už nyní například víme, že největší rozdíly v očních pohybech mezi dyslektiky a běžnými čtenáři se projevují u souvislého textu určeného pro jejich věkovou kategorii. Dosavadní výsledky naznačují, že se vzrůstající obtížností textu se mohou navyšovat rozdíly v očních pohybech, například doba trvání fixace, mezi dyslektiky a běžnými čtenáři. A taky jsme už zjistili, že dávat diagnostikovaným osobám číst nesmyslná slova či text opravdu nemá valného smyslu, protože čtení nesmyslného textu zpomaluje čtenářský výkon i běžných čtenářů. To může být způsobeno více faktory, například omezenou předvídatelností slov.

Projekt je z hlediska spolupráce originální v tom, že propojujeme pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, informatiky, statistiky, optometry a pedagogy. Taková spolupráce by nikdy nemohla ani začít bez podpory fakulty, která je realizována prostřednictvím infrastrukturního pracoviště HUME Lab.

„Adaptace nově příchozích ukrajinských žáků na výuku v českých základních školách byla pro český vzdělávací systém významnou výzvou.“

Roman Švaříček
vedoucí ústavu

V návaznosti na pandemické období a válku na Ukrajině vznikl projekt Adaptace ukrajinských žáků. Co zajímavého přinesl tento výzkum?

Výzkum ukázal, že adaptace nově příchozích ukrajinských žáků na výuku v českých základních školách byla pro český vzdělávací systém významnou výzvou. Studie na šesti základních školách provedená od října 2022 do února 2023 odhalila několik problémů. Školy se potýkaly s nejasnými představami o adaptaci a nedostatkem metodické podpory, upřednostňovaly sociální adaptaci (integraci do sociálního prostředí školy) před akademickou adaptací (zvládání náročné školní práce ve třídě i samostatně), kladly důraz na výuku českého jazyka a měly nejistá akademická očekávání. Rodiče sice akceptovali snahu škol o sociální adaptaci dětí, ale zdůrazňovali význam akademické adaptace a přijímací zkoušky na střední školy vnímali jako rozhodující bod pro další vzdělávání.

Výzkumníci na základě dat navrhli několik doporučení, která již byla prezentována náměstkyni ministra školství Pavle Katzové a dalším aktérům školské politiky. Snahou je vytvořit příležitosti pro společné aktivity s českými žáky, omezit zastoupení ukrajinských žáků v jedné třídě na maximálně 20 % všech žáků, připravit žáky na přijímací zkoušky na střední školy. Mezi další návrhy patří začlenit do systému učitele českého jazyka, kteří jsou kvalifikovaní pro výuku českého jazyka jako cizího jazyka.

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., působí jako vedoucí Ústavu pedagogických věd FF MU. Profesně se specializuje na výuku předmětů věnovaných metodologii, pedagogickým teoriím a filozofii výchovy. Je členem redakční rady časopisů European Journal of Teacher EducationStudia paedagogica. Působí také ve výkoném výboru sítě International Council on Education for Teaching (ICET).

LinkedIn Research Gate

Mohlo by vás zajímat


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.