Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 6. září 2021

Na FF MU aktuálně platí bílá barva semaforu

 • Provoz na univerzitě není omezen, je v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády. Výuka je omezena na maximálně 150 osob najednou v jedné místnosti.

Více zde

Zvláštní fakultní opatření

Výuka – informace pro studenty

Výuky se nemůže zúčastnit více než 150 osob. Jiná opatření aktuálně v planosti nejsou.

Parametry a průběh výuky (čl. 9 SZŘ) a zkoušek v podzimním semestru 2021 v návaznosti na platné vnitřní předpisy Masarykovy univerzity a aktuální omezení vydaná státními orgány České republiky v důsledku pandemie COVID-19 upravuje Metodický list č. 1/2021 „Organizace výuky v podzimním semestru 2021“.

Záznam online přednášek

V návaznosti na diskusi v Akademickém senátu FF MU a v souvislosti s vyslovenými obavami některých vyučujících ze zneužití studijních materiálů či nahrávek výuky připomínáme několik aspektů této záležitosti a děkujeme všem studentům za jejich respektování:

 • student má možnost využít nahrávku (stejně jako ostatní poskytnuté materiály) pouze pro osobní studijní účely;
 • materiály jsou zaměstnaneckým dílem, a tudíž k nim práva vykonává univerzita;
 • student nemůže materiály pozměňovat nebo volně šířit;
 • zveřejňování materiálů a nahrávek studenty je postižitelné jak v rámci disciplinárního řízení, tak i v souladu s obecnými normami;
 • naprosto nepřípustné je pořízení tajné nahrávky studentem, jakož i její následné šíření.

Zkoušení

 • Všechny způsoby ukončení předmětů (zápočet, kolokvium, zkouška) je možné uskutečňovat distančně, a to včetně SZZ.
 • Specifické náležitosti ukončování předmětů (nad rámec SZŘ) v jarním semestru stanovuje Metodický list č. 1/2021 „Organizace výuky v podzimním semestru 2021“.
 • Zkoušky je možné konat prezenčně za účasti studentů při dodržení rozestupů 1,5 m (dále je třeba zachovat všechna hygienická opatření a podmínky stanovené univerzitním semaforem – respirátory, větrání, hygiena rukou).
 • Souběh prezenčního a distančního zkoušení je možný. Obě varianty musí být však obsahově rovnocenné.
 • Studenti, kteří nemají dostatečné technické zázemí pro složení distančních zkoušek, mohou využít týmové studovny. Vybavení a postup pro rezervace jsou popsány zde.

Státní závěrečné zkoušky

Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se Studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.

Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest je povinná ve vnitřních prostorách budov VŠ, s výjimkou:

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru
 • akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání (není stanoven limit)
 • studenti, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (není stanoven limit)

Testování

Nařízeními vlády není aktuálně ani studentům, ani zaměstnancům VŠ uložena povinnost testování, vyjma návratu/příjezdu ze zahraničí a studentů ubytovaných na kolejích.

Hlášení pozitivního testu či karantény

Upozorňujeme všechny studenty i zaměstnance fakulty, že je nezbytné ohlašovat pozitivní test na SARS-CoV-2, karanténu či styk s pozitivní osobou, a sice:

Včasným oznámením všech rizikových kontaktů, a to i prostřednictvím osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete zabránit nežádoucímu přenosu na kolegy a jejich blízké. Na jaké situace povinnost dopadá, to se blíže dozvíte ve fakultním opatření.

Pravidla pro návrat a příjezd do ČR

Pokud jste se v posledních 14 dnech před příchodem do školy přijeli (zahraniční studenti) nebo vrátili (tuzemští studenti) ze zahraničí a nemáte dokončené očkování či nedávno lékařsky potvrzené prodělané onemocnění covid-19, je nutné svůj zahraniční pobyt nahlásit v Informačním systému MU v aplikaci „Hlášení pobytu v zahraničí“. 

Ochranné opatření MZ ČR

Provoz Studijního oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení jsou obnoveny v plném rozsahu. Abychom předešli vytváření front, pro návštěvu studijního oddělení je nutné předchozí objednání.

Studenti bakalářských a navazujících magisterských studií se objednávají skrze rezervační systém, objednávkový formulář je nutné využít i v případě řešení poplatků za studium.

Studenti doktorských programů a celoživotního vzdělávání se objednávají přímo ze školního e-mailu k příslušné referentce/referentovi, daný způsob objednání e-mailem je stejný i pro řešení záležitostí přijímacího řízení.

V úředních hodinách je po předchozím objednání možné vyzvedávat pouze předem připravené formuláře, studijní karty, přelepky nebo diplomy.

Konzultace i nadále probíhají výhradně elektronicky (s využitím e-mailu, telefonu).

Pokud potřebujete získat svůj diplom a máte-li kontaktní adresu na území České republiky, využívejte především možnosti zaslání diplomu poštou (zásilka bude vhodně zabalena a odeslána výhradně do vlastních rukou adresáta). Objednávku můžete vytvořit zde. Děkujeme za pochopení.

Studijní oddělení

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti upravuje Opatření děkana č. 7/2021

Potřebné provozní činnosti jsou zajištěny, práci jednotlivých zaměstnanců organizuje vedoucí pracoviště. Osobní kontakt je možný vždy jen po předchozí domluvě.

Prosíme, abyste i nadále přednostně využívali distanční způsoby komunikace a dostupnou elektronickou agendu.

Pro přesměrování telefonní klapy využijte formulář.

Kontakt

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.