Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 15. února 2021

Na FF MU aktuálně platí červená barva semaforu

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku.
 • Výuka probíhá distanční formou, prezenčně pouze v případech povolených vládním usnesením.
 • Terénní výuka a praxe, až na výjimky stanovené vládou, neprobíhá.
 • Zkoušky se uskutečňují převážně distančně, prezenční zkoušení může probíhat v přítomnosti max. 10 osob.
 • Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium.
 • Všechna sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou uzavřené.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Více zde

Zvláštní fakultní opatření

Výuka

Aktuální opatření vlády platná do 28. 2. 2021 zakazují osobní přítomnost studentů ve výuce s těmito výjimkami:

 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • pedagogická praktická výuka a praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
 • individuální konzultace (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Záznam online přednášek

V návaznosti na diskusi v Akademickém senátu FF MU a v souvislosti s vyslovenými obavami některých vyučujících ze zneužití studijních materiálů či nahrávek výuky připomínáme několik aspektů této záležitosti a děkujeme všem studentům za jejich respektování:

 • student má možnost využít nahrávku (stejně jako ostatní poskytnuté matriály) pouze pro osobní studijní účely;
 • materiály jsou zaměstnaneckým dílem, a tudíž k nim práva vykonává univerzita;
 • student nemůže materiály pozměňovat nebo volně šířit;
 • zveřejňování materiálů a nahrávek studenty je postižitelné jak v rámci disciplinárního řízení, tak i v souladu s obecnými normami;
 • naprosto nepřípustné je pořízení tajné nahrávky studentem, jakož i její následné šíření.

Zkoušení

Aktuálně platná opatření umožňují zkoušení prezenčně do 10 osob (zkoušených) a prezenční přijímací zkoušky za účasti maximálně 10 osob.

S ohledem na celkovou situaci a výsledky jednání Krizového štábu MU doporučuje vedení fakulty provádět zkoušení především distančně. Prezenční forma je možná, ale měla by být omezena pouze na případy, kde není distanční zkoušení možné.

Studenti, kteří nemají dostatečné technické zázemí pro složení distančních zkoušek, mohou využít týmové studovny. Vybavení a postup pro rezervace jsou popsány zde

Zkouškové období trvá od 18. 1. do 27. 2. 2021.

Státní závěrečné zkoušky

Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se Studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.

Provoz Studijního oddělení

Osobní návštěva SO není v současnosti možná. Rezervační systém nelze využívat pro sjednání osobní schůzky. Komunikace se Studijním oddělením probíhá výhradně elektronicky (e-mail, telefon). 

Pro převzetí karet ISIC, čipových karet studenta, revalidačních známek, vydání různých potvrzení pro úřady, vydání diplomu a osobní podepsání rozhodnutí o uznání předmětů bude sloužit výdejní okénko vedle vchodu do areálu fakulty na Arna Nováka 1. Tyto služby lze objednat výhradně mailem z Informačního systému MU na adresu své studijní referentky. V mailu uveďte, co potřebujete vyřídit, aby bylo možné vše připravit předem. 

Otevírací dobu výdejního okénka sledujte na stránce Studijního oddělení. 

Provoz Ústřední knihovny

Od pátku 30. října 2020 obnovuje Ústřední knihovna FF MU provoz výdejního okénka v Čítárně (vstup z ulice Arne Nováka). Objednané knihy si můžete vyzvedávat od pondělí do pátku od 10:00 hod. do 15:00 hod. Prosíme, abyste v zájmu ochrany zdraví a omezení vzájemného kontaktu především využívali možnosti vzdáleného přístupu k fondu knihovny prostřednictvím služby E-prezenčka (E-výpůjčka) a k elektronickým informačním zdrojům.

Podrobnosti týkající se možnosti výpůjček a fungování dalších služeb knihovny
naleznete zde. Knihovníci jsou pro vás nadále k dispozici na této mailové adrese, na facebooku a na telefonu 549 496 303 – od pondělí do pátku v době od 9:00 do 15:00 hod.

Podrobnosti

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Od 29. října 2020 do odvolání budou pracovní povinnosti všech zaměstnanců, u kterých to povaha a výkon práce umožňují, vykonávány prací z domova. Přítomnost zaměstnanců na pracovišti bude omezena na zajištění nevyhnutelných činností.

Na akademické zaměstnance apelujeme, aby v příštích týdnech omezili osobní přítomnost na fakultě na skutečně nezbytné povinnosti, které nelze zajistit dostupnými prostředky z domova.

Prosíme, nechte si převést spojení z fakultní telefonní linky na své mobilní telefony.

Práce z domova bude jednotlivými zaměstnanci vykonávána na základě dříve odsouhlasené dohody o jejím výkonu prostřednictvím aplikace INET.

Pravidla pro příjezd do ČR od 5. 2. 2021

S účinnosti od 5. 2. 2021 byly ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví změněny podmínky příjezdu do ČR:

Změna se nedotýká přeshraničních pracovníky a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nebo osob, které vstupují na území ČR na dobu kratší než 12 hodin. Situaci studentů se podrobně věnuje i univerzitní web.

Nově je zároveň uložena všem, který se přijeli z pobytu mimo území ČR, povinnost oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli. Zaměstnavatel naopak nesmí umožnit vstup osob na pracoviště, dokud se neprokážou negativní testem (odpovídajícím povinnosti vůči příslušné krajské hygienické stanici). Tyto povinnosti jsou vzdělávacím institucím uloženy i v souvislosti s příjezdem studentů a vyučujících, pokud by na ně nedopadla některé z dříve uvedených výjimek.

Povinnosti nedopadají na příjezdy ze zemí s nízkým rizikem nákazy.

Podrobnosti Ochranné opatření MZ ČR

Provoz neakademických pracovišť

K zajištění všech potřebných provozních činností budou na neakademickýchpracovištích zachovány kontaktní hodiny vždy v pondělí a středu od 9 do 12 hodin, ve zbývající době po předchozí domluvě.

Zajištění nevyhnutelných provozních činností těchto pracovišť by mělo být ze strany vedoucích organizováno tak, aby pokud možno nedocházelo k setkávání zaměstnanců z jedné kanceláře.

Prosíme, abyste i nadále přednostně využívali distanční způsoby komunikace adostupnou elektronickou agendu.

Pro přesměrování telefonní klapy využijte formulář.

Aplikace Prevence COVID-19

V souvislosti s přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci znovu upozorňujeme všechny zaměstnance fakulty na potřebu ohlašovat pozitivní test na SARS-CoV-2, karanténu či styk s pozitivní osobou prostřednictvím aplikace Prevence COVID-19

Včasným oznámením všech rizikových kontaktů, a to i prostřednictvím osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete zabránit nežádoucímu přenosu na kolegy a jejich blízké. Na jaké situace povinnost dopadá, to se blíže dozvíte ve fakultním opatření.

eRouška

Všem zaměstnancům i studentům se doporučuje používání aplikace eRouška.

Web k online výuce na FF MU

Přehledné návody, užitečné tipy, didaktické inspirace...

Pro vyučující Pro studenty

Celouniverzitní web s aktuálními informacemi

Přejít

Potřebujete pomoc? Chcete se zapojit jako dobrovolník? Chcete darovat peníze?

Pomáhejte s MUNI

Kontakt

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.