Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 31. května 2021

Univerzitní semafor: ZELENÁ

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 31. května 2021, přepnut na zelený stupeň pohotovosti

Podmínky pro vstup do budov MU

Zvláštní fakultní opatření

Zkoušení

 • Všechny způsoby ukončení předmětů (zápočet, kolokvium, zkouška) je možné uskutečňovat distančně, a to včetně SZZ.
 • Specifické náležitosti ukončování předmětů (nad rámec SZŘ) v jarním semestru stanovuje Metodický list č. 1/2021 „Organizace výuky v jarním semestru 2021“.
 • Zkoušky je možné konat prezenčně za účasti studentů při dodržení rozestupů 1,5 m (dále je třeba zachovat všechna hygienická opatření a podmínky stanovené univerzitním semaforem – respirátory, větrání, hygiena rukou).
 • Souběh prezenčního a distančního zkoušení je možný. Obě varianty musí být však obsahově rovnocenné.
 • Studenti absolvující zkoušku prezenčně musí být testováni.
 • Studenti, kteří nemají dostatečné technické zázemí pro složení distančních zkoušek, mohou využít týmové studovny. Vybavení a postup pro rezervace jsou popsány zde.

Státní závěrečné zkoušky

Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se Studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.

Povinné testování studentů

Fakultní opatření jsou shodná s celouniverzitními pravidly. Studenti, kteří se účastní výuky, zkoušek a také případných skupinových konzultací, musí být testováni.

Informace o testování

Povinné testování zaměstnanců

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je Masarykova univerzita povinna nejpozději od 17. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech jeden ze stanovených testů na infekci COVID-19 a jeho výsledek je negativní.

Preventivní testování zaměstnanců na všech pracovištích MU musí probíhat v souladu s níže uvedenými pokyny.

Preventivní testování je určeno pouze pro osoby bez příznaků onemocnění COVID-19. Zaměstnanci, kteří mají příznaky infekce COVID-19, mají vstup do budov MU zakázán, dle platného Rozhodnutí rektora. Rozhodnutím je rovněž zakázán vstup zaměstnancům, kteří nepodstoupili test, ačkoliv se na ně nevztahuje žádná z níže uvedených výjimek.

Výjimky z povinného preventivního testování

Z povinného preventivního testování jsou zaměstnanci vyjmuti v následujících případech:

1. Testování u zaměstnanců není doporučeno s ohledem na prodělanou infekci COVID-19 nebo očkování proti ní za splnění níže uvedených okolností:

a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: 1. Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka. 2. Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka. 3. Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 4. Očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Výjimky z testování jsou evidovány v systému INET. Prosíme zaměstnance o kontrolu těchto údajů. 

2. Zaměstnanec, který v rámci sedmidenního období vykonává práci na dálku (home office).

Informace k organizaci testování

Frekvence preventivního testování na MU

Podmínkou pro vstup na pracoviště je absolvování preventivního testu s negativním výsledkem v posledních 7 dnech.

Možnosti testování

Profesionální testy – prováděné zdravotnickým personálem
 • hrazené zdravotní pojišťovnou v plném rozsahu (pojišťovna hradí ve frekvenci max. 1x za 3 dny)
 • od 1. 6. 2021 hradí zdravotní pojišťovna testování max. 1x za 7 dní
 • výsledky evidovány v sytému Chytré karantény MZ ČR (zadání pozitivního výsledku POC antigenního testu automaticky generuje žádanku na PCR test)

Možnosti provedení:

 1. Testování v jednom z antigenních odběrových míst (AOM) pro zaměstnance MU ve spolupráci s poskytovatelem zdravotní péče provedením POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (FN Brno).
 2. Testování v externích odběrových centrech podstoupením RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zadáním a případně doložením výsledku do evidenčního systému v INETu.
Samotestování
 • Musí proběhnout v odběrové místnosti na pracovišti, 
 • využity mohou být pouze antigenní testy k samotestování schválené Ministerstvem zdravotnictví,
 • maximálně 4x za měsíc na jednoho zaměstnance, který má účast na nemocenském pojištění.

Filozofická fakulta neakceptuje výsledek samotestování mimo výše uvedená místa. 

Zadávání výsledků

 • Výsledek testů z externích odběrových center zadává zaměstnanec do systému INET, a to formou čestného prohlášení. Není třeba nahrávat žádné doklady. Na vyžádání musí být zaměstnanec schopen tyto skutečnosti prokázat.
 • Výsledek samotestování v rámci fakulty zadává do systému INET pověřený zaměstnanec FF MU přítomný u provedení testu.
 • Zadávání výsledků profesionálních testů z AOM zřízených MU provádí dobrovolníci.
 • Pozitivní výsledky RT-PCR testů zaměstnanci zadávají do již zavedeného systému evidence covid-pozitivních zaměstnanců na MU.​

Profesionální testy

Antigenní odběrová místa (AOM)

 • Jsou zřízena ve spolupráci se Společností Podané ruce, o. p. s., v prostorách SUKB, RMU a SKM (Vinařská). 

Registrace:

Registrace probíhá prostřednictvím systému INET, kde jsou uvedeny také provozní doby odběrových míst. 

Vyhodnocení:

Vyhodnocení testů z AOM probíhá bezprostředně po odběru a zaměstnanec počká ve vyčleněných prostorách na výsledek, který mu následně sdělí personál AOM.

Testování v externích odběrových místech

Zaměstnanec podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v jednom z odběrových center v systému Chytré karantény MZ ČR:  https://testovani.uzis.cz/Antigen a taktéž na místech vypsaných na stránce Covid test Brno.

Vyhodnocení:

Výsledek zadá zaměstnanec do systému evidence výsledků preventivních testů v INETu (prevence-COVID).

Samotestování

Pro organizaci samotestování je pověřen odpovědný pracovník fakulty, který:

 • koordinuje vydávání samotestovacích sad zaměstnancům,
 • vede administrativu spojenou s přehledem vydaných testů,
 • zadává výsledky samotestování do systému INET
 • je nápomocen pro případnou telefonickou podporu se samotestováním.

Umístění a doba testování

Testovací místnost pro provedení samotestu: B2.11,  7:00–13:00 hod.

Testovací místnost je určena k odběru a vyhodnocení samotným zaměstnancem.

Registrace

Je nutné provedení registrace na konkrétní den a čas provedení testu. Zaregistrovat se můžete v INETu v aplikaci Prevence Covid-19

Registrace na termín samotestování

Proces odběru

 • Proces odběru se řídí výhradně návodem k použití, který bude zpřístupněn zaměstnancům v aplikaci prevence-COVID případně instrukcemi na místě; zaměstnanec obdrží na místě odběru testovací sadu od odpovědného pracovníka (odběr je zaevidován).
 • V testovací místnosti zaměstnanec zůstává až do vyhodnocení testu.

 Vyhodnocení preventivního samotestu

1. Zaměstnanec v případě vyhodnocení testu s výsledkem „neplatný“:

 • Použitou testovací sadu likviduje jako kontaminovaný materiál.
 • Bez prodlení informuje pracovníka odpovědného za testování v místě odběru. Ten v co nejkratší možné lhůtě vydá sadu novou. Vydání náhradní sady eviduje pro přehled o množství vydaných sad.

2. V případě negativního výsledku zaměstnanec:

 • Oznámí výsledek pracovníkovi odpovědnému za testování v místě odběru.
 • Odloží použitou testovací sadu do pytle na kontaminovaný odpad.
 • Výsledek zadá pověřený zaměstnanec FF MU přítomný u samotestování do systému evidence výsledků v INETu.

3. V případě pozitivního výsledku zaměstnanec:

 • Odloží použitou testovací sadu do pytle na kontaminovaný odpad, místnost odběru vyvětrá.
 • O výsledku testu okamžitě informuje pracovníka odpovědného za testování v místě odběru a okamžitě opustí prostor fakulty.
 • O pozitivitě testu bezodkladně informuje svého praktického lékaře a podrobí se konfirmačnímu testu RT-PCR (žádanku vystaví praktický lékař).
 • Pozitivní výsledek preventivního testu zadá do systému evidence výsledků preventivního testování v INETu.
 • Do obdržení výsledků konfirmačního RT-PCR testu (SMS zprávou) se řídí pokyny svého praktického lékaře, vstup na pracoviště je zaměstnanci zakázán, nepřítomnost na pracovišti řeší se svým přímým nadřízeným, doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.
 • Po obdržení výsledků konfirmačního testu:
 1. Výsledek konfirmačního testu zaměstnanec zadá do aplikace prevence covid v INETu.
 2. V případě negativního výsledku informuje o výsledku svého přímého nadřízeného a vedoucí Personálního oddělení a dále pokračuje v pracovní činnosti a preventivním testování za dodržení stanoveného intervalu 7 dní.
 3. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu zůstává v izolaci dle platných nařízení MZ ČR a řídí se pokyny KHS a praktického lékaře (odkaz na pokyny KHS).

Hlášení pozitivního testu či karantény

Upozorňujeme všechny studenty i zaměstnance fakulty, že je nezbytné ohlašovat pozitivní test na SARS-CoV-2, karanténu či styk s pozitivní osobou, a sice:

Včasným oznámením všech rizikových kontaktů, a to i prostřednictvím osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete zabránit nežádoucímu přenosu na kolegy a jejich blízké. Na jaké situace povinnost dopadá, to se blíže dozvíte ve fakultním opatření.

Pravidla pro příjezd do ČR od 15. 5. 2021

S účinnosti od 15. 5. 2021 byly ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví změněny podmínky příjezdu do ČR. 

Změna spočívá v tom, že nyní se rozlišuje, zda se jedná o občana ČR, občana EU s povoleným trvalým/přechodným pobytem, občana třetí země s trvalým pobytem nebo jiné osoby.

Pro osoby mimo pobytová oprávnění platí v podstatě dosavadní pravila.

Pro osoby s pobytovým oprávněním platí, že pokud přijíždí do ČR veřejnou dopravou, musí mít i testy již na příjezdu. Pokud jede individuální dopravou, tyto testy mít nemusí.

Změna se nedotýká přeshraničních pracovníky a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nebo osob, které vstupují na území ČR na dobu kratší než 12 hodin. Situaci studentů se podrobně věnuje i univerzitní web.

Nově je zároveň uložena všem, který přijeli z pobytu mimo území ČR, povinnost oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli. Zaměstnavatel naopak nesmí umožnit vstup osob na pracoviště, dokud se neprokážou negativní testem (odpovídajícím povinnosti vůči příslušné krajské hygienické stanici). Tyto povinnosti jsou vzdělávacím institucím uloženy i v souvislosti s příjezdem studentů a vyučujících, pokud by na ně nedopadla některé z dříve uvedených výjimek.

Povinnosti nedopadají na příjezdy ze zemí s nízkým rizikem nákazy.

Podrobnosti Ochranné opatření MZ ČR

Provoz Studijního oddělení

Od pondělí 7. 6. 2021 obnovujeme úřední hodiny Studijního oddělení FF MU, a to ve dnech pondělí, středa a pátek. Konkrétní časy naleznete u informací o svých studijních referentkách, kde také najdete odkaz na rezervační systém umožňující objednání konkrétního času vaší návštěvy.

Abychom předešli vytváření front, je možné v úředních hodinách (výhradně po předchozím objednání) vyzvedávat předem připravené formuláře, studijní karty, přelepky nebo diplomy. Konzultace i nadále probíhají výhradně elektronicky (s využitím e-mailu, telefonu).

Pokud potřebujete získat svůj diplom a máte-li kontaktní adresu na území České republiky, využívejte především možnosti zaslání diplomu poštou (zásilka bude vhodně zabalena a odeslána výhradně do vlastních rukou adresáta). Děkujeme za pochopení.

Studijní oddělení

Provoz Ústřední knihovny

S přechodem univerzitního semaforu na zelenou barvu se 31. 5. 2021 znovu otevírá budova Ústřední knihovny studentům a zaměstnancům univerzity, stále je však nutné v knihovně dodržovat hygienická pravidla a vládní opatření.

Otevírací doba a podmínky vstupu 

 • Otevírací doba hlavní budovy Ústřední knihovny: po–pá, 9–16 hod.
 • Při pohybu v knihovně je nutné dodržovat aktuální hygienická opatření, především mít zakrytá ústa a nos a dodržovat dvoumetrové rozestupy. Dbejte prosím pokynů zaměstnanců knihovny.
 • Maximální počet osob v knihovně je 30.
Pohyb v knihovně  
 • Pro vstup do knihovny je potřeba mít negativní PCR nebo antigenní test na koronavirus. 
 • Univerzita nabízí možnost antigenního testování studentům a zaměstnancům na konkrétních odběrných místech.
 • Zajištění negativního testu pro vstup do knihovny není nutné v případech prodělání nemoci COVID-19 a očkování. Více informací zde

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Potřebné provozní činnosti jsou zajištěny, práci jednotlivých zaměstnanců organizuje vedoucí pracoviště. Osobní kontakt je možný vždy jen po předchozí domluvě.

Zajištění nevyhnutelných provozních činností těchto pracovišť by mělo být ze strany vedoucích organizováno tak, aby pokud možno nedocházelo k setkávání zaměstnanců z jedné kanceláře.

Prosíme, abyste i nadále přednostně využívali distanční způsoby komunikace a dostupnou elektronickou agendu.

Pro přesměrování telefonní klapy využijte formulář.

Kontakt

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.