Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 7. května 2021

Na FF MU aktuálně platí žlutá barva semaforu

 • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov MU. 
 • V budovách MU je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení.
 • Výuka probíhá distanční formou dle aktuálně platných opatření vlády, způsob výuky určují fakulty. Studentům jsou umožněny individuální konzultace a poradenské služby (max. 1 student a 1 vyučující nebo jiná osoba) bez nutnosti pravidelného testování. Je povolená praktická, klinická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka ve skupinách po maximálně 25 osobách (včetně vyučujících). Studenti mají povinnost se testovat podle platného opatření vlády. 
 • Je možná praxe u třetích osob v souladu s platným usnesením vlády.
 • Zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) se mohou konat prezenčně ve skupině do 10 osob. Studenti mají povinnost se testovat podle platného opatření vlády.
 • Počítačové učebny a studovny jsou uzavřeny. 
 • Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. MU doporučuje systém distanční výpůjčky, prezenční výpůjčky jsou možné dle rozhodnutí fakult za dodržení platné legislativy.
 • Akademické obřady lze konat pouze výjimečně a v souladu s platnými opatřeními vlády.
 • Doporučuje se zaměstnancům nařídit home office, nebo zajistit jejich střídání na pracovišti v případě většího obsazení než 1 osoba v jedné místnosti; povinnost testování.
 • Výjezd na zahraniční služební cesty se řídí platnými nařízeními, posuzuje ho a schvaluje přímý nadřízený. Povinná je registrace v DROZD.

Více zde

Zvláštní fakultní opatření

Výuka

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakazují osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole s těmito výjimkami (platnými od 10. 5. 2021 do odvolání):

 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů,
 • zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,
 • individuální konzultace (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Studenti a studentky, kterých se návrat do prezenční výuky týká, budou o změně režimu výuky informování vyučujícími/garanty předmětů.

Podmínkou návratu studentů do výuky bude negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď PCR nebo antigenní.

Podrobné celouniverzitně platné informace k testování studentů jsou dostupné zde.

Další náležitosti on-line výuky v jarním semestru stanovuje Metodický list č. 1/2021 „Organizace výuky v jarním semestru 2021“.

Výuková část jarního semestru trvá od 1. 3. do 30. 5. 2021.

Záznam online přednášek

V návaznosti na diskusi v Akademickém senátu FF MU a v souvislosti s vyslovenými obavami některých vyučujících ze zneužití studijních materiálů či nahrávek výuky připomínáme několik aspektů této záležitosti a děkujeme všem studentům za jejich respektování:

 • student má možnost využít nahrávku (stejně jako ostatní poskytnuté matriály) pouze pro osobní studijní účely;
 • materiály jsou zaměstnaneckým dílem, a tudíž k nim práva vykonává univerzita;
 • student nemůže materiály pozměňovat nebo volně šířit;
 • zveřejňování materiálů a nahrávek studenty je postižitelné jak v rámci disciplinárního řízení, tak i v souladu s obecnými normami;
 • naprosto nepřípustné je pořízení tajné nahrávky studentem, jakož i její následné šíření.

Zkoušení

Všechny způsoby ukončení předmětů (zápočet, kolokvium, zkouška) je možné uskutečňovat distančně, a to včetně SZZ.

Specifické náležitosti ukončování předmětů (nad rámec SZŘ) v jarním semestru stanovuje Metodický list č. 1/2021 „Organizace výuky v jarním semestru 2021“.

Zkoušky je možné konat prezenčně za účasti studentů při dodržení rozestupů 1,5 m (dále je třeba zachovat všechna hygienická opatření a podmínky stanovené univerzitním semaforem – respirátory, větrání, hygiena rukou).

Souběh prezenčního a distančního zkoušení je možný. Obě varianty musí být však obsahově rovnocenné.

Studenti absolvující zkoušku prezenčně musí být testováni.

Studenti, kteří nemají dostatečné technické zázemí pro složení distančních zkoušek, mohou využít týmové studovny. Vybavení a postup pro rezervace jsou popsány zde.

Státní závěrečné zkoušky

Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se Studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.

Provoz Studijního oddělení

Osobní návštěva SO není v současnosti možná. Rezervační systém nelze využívat pro sjednání osobní schůzky. Komunikace se Studijním oddělením probíhá výhradně elektronicky (e-mail, telefon). 

Pro převzetí karet ISIC, čipových karet studenta, revalidačních známek, vydání různých potvrzení pro úřady, vydání diplomu a osobní podepsání rozhodnutí o uznání předmětů bude sloužit výdejní okénko vedle vchodu do areálu fakulty na Arna Nováka 1. Tyto služby lze objednat výhradně mailem z Informačního systému MU na adresu své studijní referentky. V mailu uveďte, co potřebujete vyřídit, aby bylo možné vše připravit předem. 

Otevírací dobu výdejního okénka sledujte na stránce Studijního oddělení. 

Provoz Ústřední knihovny

Ústřední knihovna FF MU zajišťuje výpůjční služby skrze výdejní okénko v Čítárně (vstup z ulice Arne Nováka). Objednané knihy si můžete vyzvedávat od pondělí do pátku od 10:00 hod. do 15:00 hod. Prosíme, abyste v zájmu ochrany zdraví a omezení vzájemného kontaktu především využívali možnosti vzdáleného přístupu k fondu knihovny prostřednictvím služby E-prezenčka (E-výpůjčka) a k elektronickým informačním zdrojům.

Podrobnosti týkající se možnosti výpůjček a fungování dalších služeb knihovny
naleznete zde. Knihovníci jsou pro vás nadále k dispozici na této mailové adrese, na facebooku a na telefonu 549 496 303 – od pondělí do pátku v době od 9:00 do 15:00 hod.

Podrobnosti

Provoz neakademických pracovišť

Potřebné provozní činnosti jsou zajištěny, práci jednotlivých zaměstnanců organizuje vedoucí pracoviště. Osobní kontakt je možný vždy jen po předchozí domluvě.

Zajištění nevyhnutelných provozních činností těchto pracovišť by mělo být ze strany vedoucích organizováno tak, aby pokud možno nedocházelo k setkávání zaměstnanců z jedné kanceláře.

Prosíme, abyste i nadále přednostně využívali distanční způsoby komunikace a dostupnou elektronickou agendu.

Pro přesměrování telefonní klapy využijte formulář.

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Od 29. října 2020 do odvolání budou pracovní povinnosti všech zaměstnanců, u kterých to povaha a výkon práce umožňují, vykonávány prací z domova. Přítomnost zaměstnanců na pracovišti bude omezena na zajištění nevyhnutelných činností.

Na akademické zaměstnance apelujeme, aby v příštích týdnech omezili osobní přítomnost na fakultě na skutečně nezbytné povinnosti, které nelze zajistit dostupnými prostředky z domova.

Prosíme, nechte si převést spojení z fakultní telefonní linky na své mobilní telefony.

Práce z domova bude jednotlivými zaměstnanci vykonávána na základě dříve odsouhlasené dohody o jejím výkonu prostřednictvím aplikace INET.

Zaměstnanci, kteří se v souvislosti s omezením pohybu mezi okresy musí při cestě do práce prokazovat zaměstnaneckou kartou a občanským průkazem, mají možnost vygenerovat si potvrzení o cestě do práce v systému INET, aplikaci Prevence Covid-19.

Povinné testování zaměstnanců

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je Masarykova univerzita povinna nejpozději od 17. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech jeden ze stanovených testů na infekci COVID-19 a jeho výsledek je negativní.

Zaměstnanci MU v návaznosti na toto opatření musí podstoupit preventivní test, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti za splnění podmínky dané tímto opatřením nejpozději k 17. březnu 2021.

Preventivní testování zaměstnanců na všech pracovištích MU musí probíhat v souladu s níže uvedenými pokyny.

Preventivní testování je určeno pouze pro osoby bez příznaků onemocnění COVID-19. Zaměstnanci, kteří mají příznaky infekce COVID-19, mají vstup do budov MU zakázán, dle platného Rozhodnutí rektora. Rozhodnutím je rovněž zakázán vstup zaměstnancům, kteří nepodstoupili test, ačkoliv se na ně nevztahuje žádná z níže uvedených výjimek.

Výjimky z povinného preventivního testování

Z povinného preventivního testování jsou zaměstnanci vyjmuti v následujících případech:

1. Testování u zaměstnanců není doporučeno s ohledem na prodělanou infekci COVID-19 nebo očkování proti ní za splnění níže uvedených okolností:

a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Informaci o výjimce z testování zadává zaměstnanec do systému INET, a to formou čestného prohlášení v INET. Není třeba nahrávat žádné doklady. Na vyžádání musí být zaměstnanec schopen tyto skutečnosti prokázat.

2. Zaměstnanec, který v rámci sedmidenního období vykonává práci na dálku (home office).

Informace k organizaci testování

Frekvence preventivního testování na MU

Podmínkou pro vstup na pracoviště je absolvování preventivního testu s negativním výsledkem v posledních 7 dnech.

Možnosti testování

Profesionální testy – prováděné zdravotnickým personálem
 • hrazené zdravotní pojišťovnou v plném rozsahu (pojišťovna hradí ve frekvenci max. 1x za 3 dny)
 • výsledky evidovány v sytému Chytré karantény MZ ČR (zadání pozitivního výsledku POC antigenního testu automaticky generuje žádanku na PCR test)

Možnosti provedení:

 1. Testování v jednom z antigenních odběrových míst (AOM) pro zaměstnance MU ve spolupráci s poskytovatelem zdravotní péče provedením POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (FN Brno).
 2. Testování v externích odběrových centrech podstoupením RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zadáním a případně doložením výsledku do evidenčního systému v INETu.
Samotestování
 • Musí proběhnout v odběrové místnosti na pracovišti, 
 • využity mohou být pouze antigenní testy k samotestování schválené Ministerstvem zdravotnictví,
 • maximálně 4x za měsíc na jednoho zaměstnance, který má účast na nemocenském pojištění.

Filozofická fakulta neakceptuje výsledek samotestování mimo výše uvedená místa. 

Zadávání výsledků

 • Výsledek testů z externích odběrových center zadává zaměstnanec do systému INET, a to formou čestného prohlášení. Není třeba nahrávat žádné doklady. Na vyžádání musí být zaměstnanec schopen tyto skutečnosti prokázat.
 • Výsledek samotestování v rámci fakulty zadává do systému INET pověřený zaměstnanec FF MU přítomný u provedení testu.
 • Zadávání výsledků profesionálních testů z AOM zřízených MU provádí dobrovolníci.
 • Pozitivní výsledky RT-PCR testů zaměstnanci zadávají do již zavedeného systému evidence covid-pozitivních zaměstnanců na MU.​

Profesionální testy

Antigenní odběrová místa (AOM)

 • Jsou zřízena ve spolupráci se Společností Podané ruce, o. p. s.

Umístění a doba testování:

 1. SUKB – pondělí a středa 7:00–13:00 hod.
 2. RMU – pondělí a středa 7:00–13:00 hod.
 3. SKM (Vinařská) – pondělí a středa 7:00–12:00 hod.

Registrace:

Registrace bude probíhat prostřednictvím systému INET.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení testů z AOM probíhá bezprostředně po odběru a zaměstnanec počká ve vyčleněných prostorách na výsledek, který mu následně sdělí personál AOM.

Testování v externích odběrových místech

Zaměstnanec podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v jednom z odběrových center v systému Chytré karantény MZ ČR:  https://testovani.uzis.cz/Antigen a taktéž http://covidtestbrno.cz/cs/#/service/antigenni-test-hrazen-pojistovnou-12279

Vyhodnocení:

Výsledek zadá zaměstnanec do systému evidence výsledků preventivních testů v INETu (prevence-COVID).

Samotestování

Pro organizaci samotestování je pověřen odpovědný pracovník fakulty, který:

 • koordinuje vydávání samotestovacích sad zaměstnancům,
 • vede administrativu spojenou s přehledem vydaných testů,
 • zadává výsledky samotestování do systému INET
 • je nápomocen pro případnou telefonickou podporu se samotestováním.

Umístění a doba testování

Testovací místnost pro provedení samotestu: B2.11,  7:00–15:00 hod.

Testovací místnost je určena k odběru a vyhodnocení samotným zaměstnancem.

Registrace

Je nutné provedení registrace na konkrétní den a čas provedení testu. Zaregistrovat se můžete v INETu v aplikaci Prevence Covid-19

Registrace na termín samotestování

Proces odběru

 • Proces odběru se řídí výhradně návodem k použití, který bude zpřístupněn zaměstnancům v aplikaci prevence-COVID případně instrukcemi na místě; zaměstnanec obdrží na místě odběru testovací sadu od odpovědného pracovníka (odběr je zaevidován).
 • V testovací místnosti zaměstnanec zůstává až do vyhodnocení testu.

 Vyhodnocení preventivního samotestu

1. Zaměstnanec v případě vyhodnocení testu s výsledkem „neplatný“:

 • Použitou testovací sadu likviduje jako kontaminovaný materiál.
 • Bez prodlení informuje pracovníka odpovědného za testování v místě odběru. Ten v co nejkratší možné lhůtě vydá sadu novou. Vydání náhradní sady eviduje pro přehled o množství vydaných sad.

2. V případě negativního výsledku zaměstnanec:

 • Oznámí výsledek pracovníkovi odpovědnému za testování v místě odběru.
 • Odloží použitou testovací sadu do pytle na kontaminovaný odpad.
 • Výsledek zadá pověřený zaměstnanec FF MU přítomný u samotestování do systému evidence výsledků v INETu.

3. V případě pozitivního výsledku zaměstnanec:

 • Odloží použitou testovací sadu do pytle na kontaminovaný odpad, místnost odběru vyvětrá.
 • O výsledku testu okamžitě informuje pracovníka odpovědného za testování v místě odběru a okamžitě opustí prostor fakulty.
 • O pozitivitě testu bezodkladně informuje svého praktického lékaře a podrobí se konfirmačnímu testu RT-PCR (žádanku vystaví praktický lékař).
 • Pozitivní výsledek preventivního testu zadá do systému evidence výsledků preventivního testování v INETu.
 • Do obdržení výsledků konfirmačního RT-PCR testu (SMS zprávou) se řídí pokyny svého praktického lékaře, vstup na pracoviště je zaměstnanci zakázán, nepřítomnost na pracovišti řeší se svým přímým nadřízeným, doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.
 • Po obdržení výsledků konfirmačního testu:
 1. Výsledek konfirmačního testu zaměstnanec zadá do aplikace prevence covid v INETu.
 2. V případě negativního výsledku informuje o výsledku svého přímého nadřízeného a vedoucí Personálního oddělení a dále pokračuje v pracovní činnosti a preventivním testování za dodržení stanoveného intervalu 7 dní.
 3. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu zůstává v izolaci dle platných nařízení MZ ČR a řídí se pokyny KHS a praktického lékaře (odkaz na pokyny KHS).

Instrukce ke stažení Doplňující informace

Hlášení pozitivního testu či karantény

V souvislosti s přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci znovu upozorňujeme všechny studenty i zaměstnance fakulty na potřebu ohlašovat pozitivní test na SARS-CoV-2, karanténu či styk s pozitivní osobou, a sice:

Včasným oznámením všech rizikových kontaktů, a to i prostřednictvím osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete zabránit nežádoucímu přenosu na kolegy a jejich blízké. Na jaké situace povinnost dopadá, to se blíže dozvíte ve fakultním opatření.

Očkování

 1. Zaměstnanci mohou zaznamenat svůj zájem o očkování zde.
 2. K tématu očkování proti COVID byla zřízena adresa ockovanicovid@muni.cz, kam mohou zaměstnanci směřovat své dotazy.

Akademičtí pracovníci a vybraní neakademičtí pracovníci, kteří se podílejí na kontaktní výuce, se mohou od pondělí 3. května registrovat k očkování proti covidu-19. Veškeré další podrobnosti najdete zde

Vybraní zaměstnanci FF MU, kterých se tato registrační vlna týká, byli informováni mailem. Pokud se podílíte na kontaktní výuce, a informaci o očkování jste nedostali, kontaktujte svého vedoucího. 

eRouška

Všem zaměstnancům i studentům se doporučuje používání aplikace eRouška.

Pravidla pro příjezd do ČR od 5. 4. 2021

S účinnosti od 5. 4. 2021 byly ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví změněny podmínky příjezdu do ČR. 

Změna spočívá v tom, že nyní se rozlišuje, zda se jedná o občana ČR, občana EU s povoleným trvalým/přechodným pobytem, občana třetí země s trvalým pobytem nebo jiné osoby.

Pro osoby mimo pobytová oprávnění platí v podstatě dosavadní pravila.

Pro osoby s pobytovým oprávněním platí, že pokud přijíždí do ČR veřejnou dopravou, musí mít i testy již na příjezdu. Pokud jede individuální dopravou, tyto testy mít nemusí.

Změna se nedotýká přeshraničních pracovníky a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nebo osob, které vstupují na území ČR na dobu kratší než 12 hodin. Situaci studentů se podrobně věnuje i univerzitní web.

Nově je zároveň uložena všem, který přijeli z pobytu mimo území ČR, povinnost oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli. Zaměstnavatel naopak nesmí umožnit vstup osob na pracoviště, dokud se neprokážou negativní testem (odpovídajícím povinnosti vůči příslušné krajské hygienické stanici). Tyto povinnosti jsou vzdělávacím institucím uloženy i v souvislosti s příjezdem studentů a vyučujících, pokud by na ně nedopadla některé z dříve uvedených výjimek.

Povinnosti nedopadají na příjezdy ze zemí s nízkým rizikem nákazy.

Podrobnosti Ochranné opatření MZ ČR

Web k online výuce na FF MU

Přehledné návody, užitečné tipy, didaktické inspirace...

Pro vyučující Pro studenty

Celouniverzitní web s aktuálními informacemi

Přejít

Potřebujete pomoc? Chcete se zapojit jako dobrovolník? Chcete darovat peníze?

Pomáhejte s MUNI

Kontakt

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.