Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 25. listopadu 2020

Na FF MU aktuálně platí červená barva semaforu

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku.
 • Výuka probíhá distanční formou, prezenčně pouze v případech povolených vládním usnesením.
 • Terénní výuka a praxe, až na výjimky stanovené vládou, neprobíhá.
 • Zkoušky se uskutečňují distančně. Prezenční formou se mohou výjimečně konat jen SZZ.
 • Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium.
 • Všechna sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou uzavřené.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Více zde

Zvláštní fakultní opatření

Výuka

Aktuálně platný 4. stupeň Opatření PES pro oblast školství umožňuje:

 • prezenční praktickou výuku pro poslední ročníky (studenti, zapsaní v 5. semestru (Bc.), resp. 3. semestru (NMgr.), či ve vyšším, a studenti, kteří zapisují předměty určené doporučeným studijním plánem pro poslední dva semestry studia) pro max. 20 osob; praktickou výuku se přitom rozumí laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka (vedení fakulty usiluje ve spolupráci s RMU a dalšími univerzitami o změnu tohoto vymezení);
 • výuku v rámci doktorského studia;
 • studentské praxe u třetích osob.

Jedná se o výjimky ze zakázané prezenční přítomnosti studentů na výuce, nejedná se o povinnost zavést prezenční výuku: i když bude prezenční výuka umožněna, je třeba dobře zvážit situaci studentů, kteří nemají zajištěno ubytování v Brně, a funkční rozvrh (střídání prezenční a distanční výuky).

Záznam online přednášek

V návaznosti na diskusi v Akademickém senátu FF MU a v souvislosti s vyslovenými obavami některých vyučujících ze zneužití studijních materiálů či nahrávek výuky připomínáme několik aspektů této záležitosti a děkujeme všem studentům za jejich respektování:

 • student má možnost využít nahrávku (stejně jako ostatní poskytnuté matriály) pouze pro osobní studijní účely;
 • materiály jsou zaměstnaneckým dílem, a tudíž k nim práva vykonává univerzita;
 • student nemůže materiály pozměňovat nebo volně šířit;
 • zveřejňování materiálů a nahrávek studenty je postižitelné jak v rámci disciplinárního řízení, tak i v souladu s obecnými normami;
 • naprosto nepřípustné je pořízení tajné nahrávky studentem, jakož i její následné šíření.

Individuální konzultace

Aktuálně platný 4. stupeň Opatření PES pro oblast školství umožňuje individuální konzultace bez omezení.

Zkoušení

Aktuálně platný 4. stupeň Opatření PES pro oblast školství umožňuje zkoušení prezenčně do 10 osob (zkoušených).

Formu zkoušky je třeba určit nejpozději tři týdny před prvním řádným termínem, tj. pro „zápočtový“ týden do 20. 12. a pro začátek zkouškového období do 27. 12.

Promoce

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a s ohledem na současně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nařízení KHS Brno a doporučení RMU jsme nuceni zrušit promoce absolventů za období jaro 2020. Bohužel současná situace neumožňuje důstojný průběh slavnostních akcí.

Částečně se zrušené promoce budeme snažit absolventům vynahradit slavnostním setkáním konaným v online formě. Více informací naleznete zde.

Diplomy lze vyzvednout na Studijním oddělení FF MU u příslušné referentky po dohodě e-mailem.

Provoz Studijního oddělení

Se zpřísňujícími se opatřeními na vysokých školách a po přechodu na červenou barvu univerzitního semaforu (narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos) měníme od pondělí 12. října fungování Studijního oddělení FF MU (SO).

Osobní návštěva SO není v současnosti možná. Rezervační systém nelze využívat pro sjednání osobní schůzky. Komunikace se Studijním oddělením probíhá výhradně elektronicky (mail, telefon). 

Pro převzetí karet ISIC, čipových karet studenta, revalidačních známek, vydání různých potvrzení pro úřady, vydání diplomu a osobní podepsání rozhodnutí o uznání předmětů bude sloužit výdejní okénko vedle vchodu do areálu fakulty na Arna Nováka 1. Tyto služby lze objednat výhradně mailem z Informačního systému MU na adresu své studijní referentky. V mailu uveďte, co potřebujete vyřídit, aby bylo možné vše připravit předem. 

Otevírací doba výdejního okénka bude průběžně upřesňována, nyní je možné se objednat na tyto termíny: 6. 11. 2020, 13. 11. 2020 a 20. 11. 2020, vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. Přesný čas stanoví vaše studijní referentka.

Provoz Ústřední knihovny

Od pátku 30. října 2020 obnovuje Ústřední knihovna FF MU provoz výdejního okénka v Čítárně (vstup z ulice Arne Nováka). Objednané knihy si můžete vyzvedávat od pondělí do pátku od 10:00 hod. do 15:00 hod. Prosíme, abyste v zájmu ochrany zdraví a omezení vzájemného kontaktu především využívali možnosti vzdáleného přístupu k fondu knihovny prostřednictvím služby E-prezenčka (E-výpůjčka) a k elektronickým informačním zdrojům.

Podrobnosti týkající se možnosti výpůjček a fungování dalších služeb knihovny
naleznete zde. Knihovníci jsou pro vás nadále k dispozici na této mailové adrese, na facebooku a na telefonu 549 496 303 – od pondělí do pátku v době od 9:00 do 15:00 hod.

Podrobnosti

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Od 29. října 2020 do odvolání budou pracovní povinnosti všech zaměstnanců, u kterých to povaha a výkon práce umožňují, vykonávány prací z domova. Přítomnost zaměstnanců na pracovišti bude omezena na zajištění nevyhnutelných činností.

Na akademické zaměstnance apelujeme, aby v příštích týdnech omezili osobní přítomnost na fakultě na skutečně nezbytné povinnosti, které nelze zajistit
dostupnými prostředky z domova.

Prosíme, nechte si převést spojení z fakultní telefonní linky na své mobilní telefony.

Práce z domova bude jednotlivými zaměstnanci vykonávána na základě dříve odsouhlasené dohody o jejím výkonu prostřednictvím aplikace INET.

Provoz neakademických pracovišť

K zajištění všech potřebných provozních činností budou na neakademickýchpracovištích zachovány kontaktní hodiny vždy v pondělí a středu od 9 do 12 hodin, ve zbývající době po předchozí domluvě.

Zajištění nevyhnutelných provozních činností těchto pracovišť by mělo být ze strany vedoucích organizováno tak, aby pokud možno nedocházelo k setkávání zaměstnanců z jedné kanceláře.

Prosíme, abyste i nadále přednostně využívali distanční způsoby komunikace adostupnou elektronickou agendu.

Pro přesměrování telefonní klapy využijte formulář.

Služební cesty

Zaměstnanci mají zákaz jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty. Krátkodobé příjezdy zahraničních hostů jsou zakázány.

eRouška

Všem zaměstnancům i studentům se doporučuje používání aplikace eRouška.

Web k online výuce na FF MU

Přehledné návody, užitečné tipy, didaktické inspirace...

Pro vyučující Pro studenty

Celouniverzitní web s aktuálními informacemi

Přejít

Potřebujete pomoc? Chcete se zapojit jako dobrovolník? Chcete darovat peníze?

Pomáhejte s MUNI

Kontakt

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.