Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 9. července 2021

Na FF MU aktuálně platí bílá barva semaforu

 • Provoz na univerzitě není omezen, je v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády. Výuka je omezena na maximálně 150 osob najednou v jedné místnosti.

Více zde

Zvláštní fakultní opatření

Zkoušení

 • Všechny způsoby ukončení předmětů (zápočet, kolokvium, zkouška) je možné uskutečňovat distančně, a to včetně SZZ.
 • Specifické náležitosti ukončování předmětů (nad rámec SZŘ) v jarním semestru stanovuje Metodický list č. 1/2021 „Organizace výuky v jarním semestru 2021“.
 • Zkoušky je možné konat prezenčně za účasti studentů při dodržení rozestupů 1,5 m (dále je třeba zachovat všechna hygienická opatření a podmínky stanovené univerzitním semaforem – respirátory, větrání, hygiena rukou).
 • Souběh prezenčního a distančního zkoušení je možný. Obě varianty musí být však obsahově rovnocenné.
 • Studenti absolvující zkoušku prezenčně musí být testováni.
 • Studenti, kteří nemají dostatečné technické zázemí pro složení distančních zkoušek, mohou využít týmové studovny. Vybavení a postup pro rezervace jsou popsány zde.

Státní závěrečné zkoušky

Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se Studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.

Hlášení pozitivního testu či karantény

Upozorňujeme všechny studenty i zaměstnance fakulty, že je nezbytné ohlašovat pozitivní test na SARS-CoV-2, karanténu či styk s pozitivní osobou, a sice:

Včasným oznámením všech rizikových kontaktů, a to i prostřednictvím osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete zabránit nežádoucímu přenosu na kolegy a jejich blízké. Na jaké situace povinnost dopadá, to se blíže dozvíte ve fakultním opatření.

Pravidla pro příjezd do ČR od 9. 7. 2021

S účinnosti od 9. 7. 2021 byly ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví opět změněny podmínky příjezdu do ČR.

 • Zaměstnanci a studenti musí Masarykovu univerzitu informovat o svém návratu z ciziny, pokud chtějí do 14 kalendářních dnů od příjezdu vstoupit do jejích budov.
 • Zahraniční cestu není nutné před vstupem do areálů MU oznámit v případě, že byla kratší než 12 hodin.
 • Návrat z ciziny zaznamenají studenti do Informačního systému MU a zaměstnanci do INETu.
 • Ti, kteří se vrátili ze států s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy tak, jak je označilo v den jejich návratu na svém webu ministerstvo zdravotnictví, do univerzitních areálů takoví zaměstnanci či studenti vůbec nesmí, dokud se neprokážou negativním testem.
 • V případě, že se zaměstnanec či student vrátil ze země, která měla v době návratu dle webu ministerstva zdravotnictví nízké nebo střední riziko nákazy covidem-19, může do budov MU hned po příjezdu, ale musí v nich nepřetržitě nosit respirátor nejméně třídy FFP2, dokud nepředloží negativní test. V případě, že takový test nepředloží do pěti dnů po návratu do České republiky, je i těmto zaměstnancům a studentům vstup do univerzitních areálů zakázán.
 • Zaměstnanci či studenti, kteří jsou v režimu 14 dní po dokončené vakcinaci či do 180 dnů od prodělané nemoci a tyto údaje evidují v systémech MU, mohou po návratu ze zahraničí do univerzitních areálů bez omezení.

Ochranné opatření MZ ČR

Provoz Studijního oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení jsou obnoveny v omezeném rozsahu ve dnech pondělí, středa, pátek. Abychom předešli vytváření front, pro návštěvu studijního oddělení je nutné předchozí objednání.

Studenti bakalářských a navazujících magisterských studií se objednávají skrze rezervační systém, objednávkový formulář je nutné využít i v případě řešení poplatků za studium.

Studenti doktorských programů a celoživotního vzdělávání se objednávají přímo ze školního e-mailu k příslušné referentce/referentovi, daný způsob objednání e-mailem je stejný i pro řešení záležitostí přijímacího řízení.

V úředních hodinách je po předchozím objednání možné vyzvedávat pouze předem připravené formuláře, studijní karty, přelepky nebo diplomy.

Konzultace i nadále probíhají výhradně elektronicky (s využitím e-mailu, telefonu).

Pokud potřebujete získat svůj diplom a máte-li kontaktní adresu na území České republiky, využívejte především možnosti zaslání diplomu poštou (zásilka bude vhodně zabalena a odeslána výhradně do vlastních rukou adresáta). Objednávku můžete vytvořit zde. Děkujeme za pochopení.

Studijní oddělení

Provoz Ústřední knihovny

I v létě zůstane knihovna otevřená v omezeném provozu. V době od 7. 7. do 29. 8. se i nadále vstup do prostor knihovny a kapacita hlavní budovy řídí aktuálními vládními a univerzitními nařízeními a hygienickými opatřeními.

Hlavní budova Ústřední knihovny
 • pondělí, úterý, čtvrtek: 9–13
 • středa: 12–17
 • pátek: zavřeno
Týmové studovny
 • pondělí–pátek: 9–15
 • Týmové studovny jsou nyní přístupné jak zaměstnancům, tak i studentům fakulty. Výjimku tvoří týmová pracovna D2TYM7, která je dostupná pouze fakultním zaměstnancům.
Čítárna
 • Čítárna zůstává zavřená, o případných změnách vás budeme informovat.

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti upravuje Opatření děkana č. 7/2021

Potřebné provozní činnosti jsou zajištěny, práci jednotlivých zaměstnanců organizuje vedoucí pracoviště. Osobní kontakt je možný vždy jen po předchozí domluvě.

Prosíme, abyste i nadále přednostně využívali distanční způsoby komunikace a dostupnou elektronickou agendu.

Pro přesměrování telefonní klapy využijte formulář.

Kontakt

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.