Stipendijní programy

Pravidla a podmínky přiznávání stipendií na Filozofické fakultě MU

V souladu s novým Stipendijním řádem MU, který platí od 1. července 2017, může fakulta vyplácet stipendia v rámci vyhlášených stipendijních programů (viz dále body 1–6), nebo mimo vyhlášené stipendijní programy (viz dále body 7–11).

O mimořádná stipendia mimo vyhlášené programy lze žádat prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Formulář žádosti najdete zde. Na přiznání mimořádného stipendia neexistuje právní nárok.

Studijní oddělení FF MU zajistí potvrzování výplat stipendií tak, aby stipendia pro konkrétní měsíc dorazila na účet studenta vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce.

1. Podpora studentských vědeckých aktivit

Účelem tohoto stipendia je podporovat činnost prospěšnou pro jednotlivé obory, jež je realizována prostřednictvím tzv. studentských vědeckých sil. Stipendium může dostat student jako odměnu za mimořádné studijní výkony, aktivity nad rámec běžných studijních povinností, reprezentaci fakulty nebo univerzity či v jiných případech hodných zvláštního zřetele. O tento druh stipendia nežádají studenti individuálně. Návrh na přiznání stipendia podává vedoucí ústavu na standardizovaném formuláři, v souladu se Směrnicí děkana č. 2/2017.

2. Podpora publikační činnosti

Podávání žádostí o stipendium na podporu publikační činnosti studentů FF MU upravuje Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2020.

Žádosti o stipendium se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU (Úřadovna). K elektronicky podané žádosti je třeba přiložit kompletně vyplněný formulář, který naleznete zde. Žádosti podané bez současného přiložení tohoto formuláře nebudou akceptovány.

Sběr žádostí pro aktuálně vyhlášené kolo stipendijního programu probíhá od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020.

3. Prospěchové stipendium

Od akademického roku 2013/2014 je vyhlašován Prospěchový stipendijní program. Stipendium získá student, který v posuzovaném semestru splní podmínky stanovené v čl. 3 Směrnice. V případě, že student se v posuzovaném semestru zúčastnil celosemestrální zahraniční studijní stáže (např. Erasmus) a nesplnil podmínku počtu kreditů (přičemž ostatní podmínky musí být splněny), může požádat o zařazení do programu individuálně na základě této žádosti.

4. Podpora spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů FF MU

Filozofická fakulta nabízí také stipendia v rámci Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty MU. Jeho účelem je podpořit a ocenit mimořádné výkony studentů, které ve výše uvedených oblastech přispívají k rozvoji spolkového života fakulty a k šíření jejího dobrého jména. Podporovanými aktivitami jsou například organizace diskusí a přednášek, pořádání výstav, koncertů a divadelních představení, vydávání studentských časopisů nebo spolková činnost s celofakultním dosahem. Stipendijní program je vyhlášen na dobu neurčitou. Žádosti se posuzují dvakrát za akademický rok, vždy v únoru a v září podle stanovených kritérií. O přidělení stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu Stipendijní komise Akademického senátu Filozofické fakulty MU.

5. Kompenzační podpora mobilit Erasmus+

Účelem tohoto programu je kompenzovat negativní dopady paušalizačních změn ve výši stipendií přiznávaných z programu Erasmus+. Možnost účastnit se programu začíná studijními pobyty uskutečněnými v období jaro 2016. Podmínky účasti a formulář přihlášky najdete ve Směrnici děkana č. 1/2018.

6. Podpora dlouhodobých zahraničních mobilit

Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních mobilit (dále jen stipendijní program) je jedním ze stipendijních programů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen FF MU). Nahrazuje dosavadní program FF MU Podpora zahraničních studijních pobytů.

Účelem stipendijního programu je podpořit dlouhodobé vzdělávací zahraniční mobility studentů FF MU, jako jsou studijní pobyty a odborné stáže, které se bezprostředně vztahují k předmětu studia. Stipendium není určeno na podporu účasti na jazykových kurzech.

Stipendium je určeno pro mobility o trvání typicky jednoho semestru, ne však kratší než třicet dnů. Stipendijní program se vyhlašuje na dobu neurčitou, počínaje studijními pobyty v podzimním semestru 2018.

Stipendium je určeno pro studenty prezenčního i kombinovaného studia bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných na FF MU. Podmínkou přiznání stipendia je potvrzení o přijetí studenta do příslušného studijního programu, u stáží pak pozvání příslušného zahraničního pracoviště nebo osobní pozvánka konkrétního studenta.

O stipendium mohou žádat studenti vyjíždějící mimo program Erasmus+, a to bez omezení cílové země. Stipendium je možné udělit pouze v případě, pokud nebylo prokazatelně možné zajistit financování z programu Erasmus+, ani z jiného stipendijního zdroje. Nutným předpokladem je také dostatek prostředků v tomto stipendijním programu.

Student může čerpat toto stipendium maximálně jednou v akademickém roce. V případě převisu poptávky budou upřednostněni ti studenti, kteří toto stipendium získají poprvé. Stipendium se vyplácí ve dvou kolech: 80 % předpokládaných nákladů je vyplaceno po schválení žádosti, zbylých 20 % stipendia je vyplaceno po ukončení pobytu. Sběr žádostí pro pobyty uskutečněné v jarním semestru je vždy do 15. prosince předcházejícího roku, a do 25. června pro pobyty v podzimním semestru. Neúplné nebo chybně vyplněné žádosti budou automaticky vyřazeny ze zpracování bez nároku na stipendium. Za neúplnou žádost se považuje také stav, kdy v termínu sběru žádostí mobilita nebyla zavedena do evidence IS MU.

Další informace a formulář žádosti najdete ve Směrnici děkana č. 2/2018

7. Podpora odborných exkurzí

Účast studentů na odborných exkurzích, které se pořádají v rámci vyučovaných předmětů (bloků) a pod záštitou lektora, je možné podporovat z prostředků Stipendijního fondu, které jsou z něj poukazovány jednotlivým ústavům. S ohledem na aktuální stav Stipendijního fondu není možné v současnosti pokračovat v předchozí automatické a centralizované podpoře všech studentských cest či pobytů v rámci exkurzí.

8. Odvrácení tíživé životní situace

Účelem tohoto druhu stipendia je zmírňovat nepříznivou sociální situaci u takových studentů, kteří se neúčastní programu Sociální stipendium vyhlášeného Rektorátem MU. Více informací naleznete ve Směrnici děkana č. 1/2016. Formulář žádosti najdete zde.

9. Pro zahraniční studenty

Vybraným studentům zahraničních univerzit přiznává děkan fakulty tříměsíční stipendium ve výši 8 000 Kč měsíčně na studium českého jazyka, literatury a kultury. Žadatel by měl mít znalost českého jazyka na takové úrovni, aby byl schopen účastnit se přednášek a seminářů konaných v češtině. Stipendisté mohou využívat stravování v menze a ubytování na kolejích, které pro ně je zajištěno. Stipendium nezahrnuje zdravotní pojištění.

Žádost o stipendium se stručným životopisem a nejméně jedním doporučujícím dopisem profesora češtiny domovské univerzity se zasílá vždy nejpozději do 30. dubna daného roku na kontaktní adresu uvedenou na webových stránkách Kabinetu češtiny pro cizince.

Fakulta přispívá formou stipendia na podporu studia češtiny také zahraničním studentům v rámci výměnného pobytu CEEPUS.

10. Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů

Stipendium je určeno výhradně studentům doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia. Cílem je podpořit aktivní účast studentů na zahraničních vědeckých konferencích, event. podpořit možnost krátkodobých studijních pobytů na partnerských institucích v zahraničí (do 1 měsíce trvání). Žádosti je možné podávat po celý akademický rok.

Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Podmínky pro přiznání stipendia najdete zde.

11. Další aktivity, které fakulta podporuje

  1. účast studentů na vysoce odborných praktických stážích u komerčních subjektů
  2. spolupráce na fakultní mutaci brožury Prvákoviny
  3. odměňování studentů, kteří se umístí na předních příčkách celostátních soutěží
  4. další výrazné aktivity

Stipendijní řád MU Zpráva o stipendiích za rok 2018

Studijní oddělení

e‑mail: