Stipendijní programy

Pravidla a podmínky přiznávání stipendií na Filozofické fakultě MU

V souladu s novým Stipendijním řádem MU, který platí od 1. července 2017, může fakulta vyplácet stipendia v rámci vyhlášených stipendijních programů, nebo mimo vyhlášené stipendijní programy. O mimořádná stipendia mimo vyhlášené programy lze žádat prostřednictvím studijního oddělení fakulty (viz níže).

Studijní oddělení FF MU zajistí potvrzování výplat stipendií tak, aby stipendia pro konkrétní měsíc dorazila na účet studenta vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce.

Stipendijní programy

Prospěchový stipendijní program

Prospěchový stipendijní program upravuje Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 2/2020. Stipendium získá student, který v posuzovaném semestru splní podmínky stanovené v čl. 4 opatření. V případě, že student se v posuzovaném semestru zúčastnil celosemestrální zahraniční studijní stáže (např. Erasmus) a nesplnil podmínku počtu kreditů (přičemž ostatní podmínky musí být splněny), může požádat o zařazení do programu individuálně na základě této žádosti.

Podpora publikační činnosti

Podávání žádostí o stipendium na podporu publikační činnosti studentů FF MU upravuje Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2020.

Žádosti o stipendium se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU (Úřadovna). K elektronicky podané žádosti je třeba přiložit kompletně vyplněný formulář, který naleznete zde. Žádosti podané bez současného přiložení tohoto formuláře nebudou akceptovány.

Sběr žádostí pro aktuálně vyhlášené kolo stipendijního programu probíhá od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020.

Podpora využití technologií ve výuce

Účelem stipendijního programu je motivovat studenty fakulty k tomu, aby se podíleli na zapojování technologií do výuky realizované na FF MU, dosáhnout tak co nejširší realizace výuky tímto způsobem a tím participovat na zlepšování kvality výuky. Tyto aktivity koordinuje Kancelář e-learningu Centra informačních technologií FF MU. Podmínky stipendijního programu jsou uvedeny v Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 4/2020

Podpora spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů

Filozofická fakulta nabízí také stipendia v rámci Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty MU, který upravuje Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2019. Jeho účelem je podpořit a ocenit mimořádné výkony studentů, které ve výše uvedených oblastech přispívají k rozvoji spolkového života fakulty a k šíření jejího dobrého jména. Podporovanými aktivitami jsou například organizace diskusí a přednášek, pořádání výstav, koncertů a divadelních představení, vydávání studentských časopisů nebo spolková činnost s celofakultním dosahem. Stipendijní program je vyhlášen na dobu neurčitou. Žádosti se posuzují dvakrát za akademický rok, vždy v únoru a v září podle stanovených kritérií. O přidělení stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu Stipendijní komise Filozofické fakulty MU.

Pokyny k aktuálnímu kolu včetně složek pro vkládání žádostí naleznete na Dokumentovém serveru.

V případě doplňujících dotazů můžete kontaktovat přímo stipendijní komisi na spolkovastipendia@phil.muni.cz.

Podpora studentů podílejících se na činnosti pracovišť

Účelem tohoto stipendijního programu je motivovat studenty k nadstandardnímu administrativně-organizačnímu působení na akademických pracovištích FF MU zapojením do řešení jedinečných administrativních úkolů vyplývajících z organizace akademického a vědeckého života na těchto pracovištích, jako jsou příprava studijních podkladů, redakční práce, organizační výpomoc, řešení aktuálních úkolů pracoviště a různé formy zapojování studentů do výuky realizované příslušným pracovištěm. Podmínky stipendijního programu určuje Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 13/2020

Kompenzační podpora mobilit Erasmus+

Účelem tohoto programu je kompenzovat negativní dopady paušalizačních změn ve výši stipendií přiznávaných z programu Erasmus+. Možnost účastnit se programu začíná studijními pobyty uskutečněnými v období jaro 2016. Podmínky účasti a formulář přihlášky najdete v Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 14/2020.

Podpora dlouhodobých mobilit

Účelem stipendijního programu je podpořit dlouhodobé vzdělávací zahraniční mobility studentů FF MU, jako jsou studijní pobyty a odborné stáže, které se bezprostředně vztahují k předmětu studia. Stipendium není určeno na podporu účasti na jazykových kurzech.

Stipendium je určeno pro mobility o trvání typicky jednoho semestru, ne však kratší než třicet dnů. 

Stipendium je určeno pro studenty prezenčního i kombinovaného studia bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných na FF MU. 

Další informace a formulář žádosti najdete v Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 15/2020

Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů je vyhlášen Opatřením FF MU č. 1/2024. Podpořeny mohou být mezinárodní mobility v minimální délce trvání 7 dní pobytu v místě konání. Podmínkou pro čerpání stipendia je řádné zaevidování mobility v Informačním systému MU dle pokynů Centra zahraniční spolupráce MU a/nebo Zahraničního oddělení FF MU, které předchází elektronickému podání žádosti. 

Text opatření včetně příloh

Základní informace ke způsobu podávání žádostí jsou součástí uvedeného opatření. Žádosti o stipendia se podávají elektronicky prostřednictvím Úřadovny v IS MU. Případné dotazy směřujte na Mgr. Jiřího Žoudlíka.

Podpora účasti studentů doktorských studijních programů na zahraničních konferencích

Stipendijní program na podporu účasti studentů doktorských studijních programů na zahraničních konferencích je vyhlášen Opatřením FF MU č. 4/2021. Podpořeny mohou být výjezdy na zahraniční konference v maximální délce trvání 6 dnů pobytu na místě, případně distanční účasti na zahraničních konferencích on-line formou. 

Text opatření včetně příloh

Základní informace ke způsobu podávání žádostí jsou součástí uvedeného opatření. Žádosti o stipendia se podávají elektronicky prostřednictvím Úřadovny v IS MUPřípadné dotazy směřujte na Mgr. Jiřího Žoudlíka.

Odvrácení tíživé životní situace

Účelem tohoto stipendijního programu je zmírnění obzvláště tíživé, náhlé a nezaviněné životní situace studentů FF MU. Více informací naleznete v Opatření FF MU č. 3/2022.

Žádost o stipendium

Stipendia přiznávaná mimo stipendijní programy

Mimořádná stipendia

Účelem mimořádného stipendia je odměnit studenty za nadstandardní a výjimečnou činnost mimo své studijní povinnosti či mimo působení v oblasti výzkumu a vývoje, kterou reprezentují Filozofickou fakultu či se jinak podílejí na šíření dobrého jména fakulty a univerzity, případně za aktivity, jež napomáhají zvyšovat kvalitu činnosti fakulty a univerzity. Podmínky k přiznání stipendia upravuje Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2020. Na přiznání mimořádného stipendia neexistuje právní nárok.

Žádost o mimořádné stipendium

Podpora vynikajících výzkumných a vývojových výsledků

Účelem tohoto stipendia je podpora studentů za nadstandardní působení v oblasti výzkumu a vývoje na filozofické fakultě, jako je např. účast ve vědeckých a výzkumných týmech či podíl na výsledcích jejich činnosti. Podmínky k přiznání stipendia upravuje Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 8/2020

Pro zahraniční studenty

Vybraným studentům zahraničních univerzit přiznává děkan fakulty tříměsíční stipendium ve výši 8 000 Kč měsíčně na studium českého jazyka, literatury a kultury. Žadatel by měl mít znalost českého jazyka na takové úrovni, aby byl schopen účastnit se přednášek a seminářů konaných v češtině. Stipendisté mohou využívat stravování v menze a ubytování na kolejích, které pro ně je zajištěno. Stipendium nezahrnuje zdravotní pojištění. Podmínky k přiznání stipendia upravuje Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2021.

Žádost o stipendium se podává elektronicky přes platformu ISOIS do 30. 4. daného roku. Povinnými přílohami jsou motivační dopis v češtině, strukturovaný životopis v češtině a nejméně jeden doporučující dopis profesora češtiny domovské univerzity uchazeče. Další informace jsou na webových stránkách Kabinetu češtiny pro cizince.

Stipendijní řád MU Zpráva o stipendiích za rok 2023

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.