Oddělení výzkumu a vývoje

 • Kontakt

  Mail: veda@phil.muni.cz
  Telefon: Dle kompetencí jednotlivých zaměstnanců

  Aktuality

 • Adresa

  Sídlo a korespondenční adresa:
  Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  jméno a příjmení adresáta
  Oddělení výzkumu a vývoje
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

 • Úřední hodiny
  Pondělí 9:00 – 11:00  
  Úterý 9:00 – 11:00  
  Středa 9:00 – 11:00  
  Čtvrtek 9:00 – 11:00  
  Pátek 9:00 – 11:00  

  *dále dle domluvy

O pracovišti

Agenda oddělení

Pracoviště zajišťuje podporu a poradenství vědeckým a výzkumným pracovníkům fakulty.

Oblasti působnosti oddělení:

 • Podpora a poradenství pro interní, národní a mezinárodní grantová schémata, včetně informování fakultní veřejnosti o vyhlašovaných výzvách a koordinace podávání návrhů do jednotlivých výzev.
 • Vyhledávání vhodných grantových schémat pro výzkumné týmy FF MU.
 • Metodická podpora při přípravě návrhu projektů i při jejich řešení.
 • Koordinace systému hodnocení kvality výzkumu a vývoje na FF MU.
 • Metodická podpora vykazování výzkumné a umělecké činnosti (RIV, RUV).
 • Monitoring výzkumné a vývojové výkonnosti v rámci FF MU.
 • Podpora nákupů komodit mimo Dynamický nákupní systém a rámcové smlouvy.

Zaměstnanci

Vedoucí oddělení

Ing. Bc. Markéta Jurášová

vedoucí oddělení – Oddělení výzkumu a vývoje

telefon: 549 49 1506
e‑mail:

Agenda

 • vedoucí oddělení
 • děkanský grant
 • GAMU – Specifický výzkum
 • Další granty a nadace v ČR

Zaměstnanci

Ing. Alžběta Dvořáková

telefon: 549 49 3341
e‑mail:

Agenda

 • GAMU – Program podpory výzkumu
 • Centralizované rozvojové projekty (MŠMT)
 • Grantová agentura (GA ČR)
 • HORIZON 2020

Mgr. Monika Kellnerová

telefon: 549 49 5531
e‑mail:

Agenda

 • Interní rozvojové projekty
 • Fond rozvoje Masarykovy univerzity
 • INTER-EXCELLENCE (MŠMT)
 • Granty ministerstva kultury (MKČR)
 • Technologická agentura (TA ČR)
 • INTERREG
 • Mezinárodní visegrádský fond
 • Další granty a nadace v zahraničí

Ing. Táňa Sochorová

telefon: 549 49 5280
e‑mail:

Agenda

 • Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 2020 (MŠMT)
 • Operační program Zaměstnanost (MPSV)
 • Velké výzkumné infrastruktury
 • Administrativní podpora realizace projektů

Ing. Dagmar Navrátilová

telefon: 549 49 4514
e‑mail:

Agenda

 • Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 2020 (MŠMT)
 • Operační program Zaměstnanost (MPSV)
 • Administrativní podpora realizace projektů

Ing. Kateřina Kramářová

telefon: 549 49 4611
e‑mail:

Agenda

 • Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 2020 (MŠMT)
 • Administrativní podpora realizace projektů

Mgr. Marie Skřivanová

telefon: 549 49 1591
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Proděkan pro výzkum a rozvoj

Proděkan pro vědu a doktorské studium

Projektová podpora

Fakultní granty

Děkanský grant

Grantový fond pro akademické pracovníky FF MU – na podporu tvůrčí činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Stipendijní podpora studentů

Stipendijní podporu studentů zajišťuje Studijní oddělení FF MU.

DALŠÍ INFORMACE

Interní rozvojové projekty

Stránka se připravuje.

Sběr žádostí probíhá v období:

Univerzitní granty

Fond rozvoje Masarykovy univerzity

Interní soutěž na podporu projektových záměrů vyhlašovaná rektorem Masarykovy univerzity dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro daný kalendářní rok ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

GAMU – Program podpory výzkumu

Program podpory výzkumu je určen pro posílení kvality a prestiže výzkumné práce na MU, pro zvýšení úspěšnosti univerzity při získávání mezinárodních prestižních grantů a pro stimulaci mezioborového inovativního výzkumu s vysokou přidanou hodnotou.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

GAMU – Specifický výzkum

Program na podporu posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Národní granty: grantové agentury

Grantová agentura (GA ČR)

V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Aktuálně jsou vyhlášeny GA - Standardní projekty, GC - Mezinárodní projekty a GJ - Juniorské granty.

Sběr žádostí probíhá v období: Soutěže GA ČR 2019 do 11. 4. 2018, zkontrolované a finalizované žádosti do 8. 4. 2018

DALŠÍ INFORMACE

Technologická agentura (TA ČR)

Programy Technologické agentury České republiky jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace a na podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem. Cílem programů je přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. TAČR má v současné době 10 programových schémat, humanitní a společenské vědy jsou nejvíce podporovány v podprogramu ÉTA.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Národní granty: ministerstva ČR

Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 2020 (MŠMT)

Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání pro programové období 20142020 je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Operační program Zaměstnanost (MPSV)

Operační program Zaměstnanost pro programové období 20142020 je zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Centralizované rozvojové projekty (MŠMT)

Centralizované rozvojové projekty vyhlašuje MŠMT pro každý rok. Vysoká škola se může zapojit max. do 3 projektů, jejichž cíle by měly vcházet z dlouhodobého záměru MŠMT i univerzity a o jejich výběru rozhoduje vedení MU. Další variantou jsou tzv. “rozsáhlé projekty", do kterých se musí zapojit min. 18 vysokých škol, ty se nepočítají do výše zmíněného limitu.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

INTER-EXCELLENCE (MŠMT)

Program je zaměřen na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci českých vědeckých týmů do evropských i světových výzkumných struktur.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Granty ministerstva kultury (MKČR)

Ministerstvo kultury ČR poskytuje dotace v oblasti literatury, knihoven, kinematografie, památek, galerií a další.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Velké výzkumné infrastruktury

Hodnocení návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Národní granty: ostatní poskytovatelé

INTERREG

Programy regionální spolupráce na úrovni Evropy, Střední Evropy, Podunajské oblasti nebo spolupráce sousedních zemí. Podpora míří do oblasti vzdělávání, životního prostředí a infrastruktury.

Sběr žádostí probíhá v období: 

DALŠÍ INFORMACE

Další granty a nadace v ČR

Výběr grantových a nadačních programů.

DALŠÍ INFORMACE

Mezinárodní granty

HORIZON 2020

Rámcový program pro výzkum a inovace, který navazuje na 7. rámcový program.

Sběr žádostí probíhá v období: 

DALŠÍ INFORMACE

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.

Sběr žádostí probíhá v období:

DALŠÍ INFORMACE

Další granty a nadace v zahraničí

Odkazy na grantové a dotační příležitosti, které nabízejí zahraniční organizace.

DALŠÍ INFORMACE

Aktuality

Všechny aktuality

Správce stránky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.