Často kladené dotazy

Je vám něco nejasné? Zkuste najít odpověď zde

FAQ Slovníček pojmů

Kdo se na nic neptá, ten se nic nedozví!

A protože některé dotazy nám pokládáte až podezřele často, vytvořili jsme tuto stránku plnou odpovědí. Aby byly přehlednější, jsou rozčleněny podle situací, ve kterých byste si mohli otázky klást.

Vybírám studijní program

Jaké má program XY uplatnění?

Je nám jasné, že se vás na tuto otázku všichni ptají a někdy si ji kladete i vy sami. Každý program má samozřejmě svá typická uplatnění, která naleznete vyjmenovaná zde na webu v detailu jednotlivých programů. Obecně však platí: jaké si to uděláte, takové to máte. Nabízíme vzdělání v oboru, který vás zajímá. Kromě rozsáhlých znalostí získáte cenné kontakty na kapacity v oboru, budete mít možnost vycestovat za studiem nebo praxí do zahraničí, zapojit se do zájmových spolků. Toto vše vám pomůže v dalším rozhodování. Můžete se pro inspiraci podívat také na záznam z diskuse s našimi absolventy.

Jak moc těžké studium u vás je?

Nebudeme lhát. Studium není zadarmo. Pokud se ale budete připravovat průběžně, účastnit se povinných seminářů a psát všechny práce, určitě se nebudete ve zkouškovém utápět v žalu.

Je během studia povinná výuka cizích jazyků?

Během bakalářského studia musí student absolvovat zkoušku z jednoho z těchto jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština, a to na úrovni B2. Detaily najdete zde.

Mohu během studia vycestovat do zahraničí?

Ano. Není to sice povinné, ale doporučuje to 10 z 10 studentů, kteří už někam vycestovali. Kromě nejvíce rozšířeného programu Erasmus+ nabízíme možnosti výjezdů přes program CEEPUS, AKTION, mezifakultní smlouvy, mezivládní dohody – kvóty a výběrová řízení, partnerské univerzity, ISEP a v neposlední řadě Erasmus mimo EU! A pokud vás neosloví nic ani z takto širokého výběru, pak pořád ještě můžete vycestovat jako freemover. Svět na vás čeká s otevřenou náručí!

Mohu studovat s handicapem?

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Mohu k vám přestoupit z jiné vysoké školy?

Přestoupit na naši fakultu ze studia na jiné vysoké škole bohužel možné není, vždy je třeba podat si přihlášku a projít přijímacím řízením. V případě přijetí ke studiu pak můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů a své studium na současné vysoké škole ukončit. Počítejte ovšem s tím, že čas v něm strávený se vám jakožto neúspěšně ukončené studium odečte od standardní doby studia ve studiu novém (například: studovali jste rok na jiné vysoké škole, následně „přestoupíte“ k nám, resp. zahájíte u nás nové studium, na něj už ovšem nebudete mít zdarma k dispozici čtyři roky, ale pouhé tři – rok strávený na předchozí škole se vám odečte).

Podávám přihlášku

Jsou nějaká omezení při volbě sdruženého studia?

Možné je u nás na fakultě skoro všechno.

Nemůžete ale podat přihlášku do zrcadlových kombinací hlavního a vedlejšího plánu. Např. není možné se hlásit v rámci e-přihlášky do sdruženého studia XY a YX. Nicméně se můžete hlásit do sdružených studií XY a YZ.

V rámci sdruženého studia rovněž nelze spojovat hlavní a vedlejší plán s nestejnými formami studia (prezenční a kombinované studium).

Jak fungují preference studijních plánů v e-přihlášce?

Pokud vám studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. současně hlavní a vedlejší studijní plán nebo studijní plán se specializací), můžete v přihlášce označit až 3 studijní plány v pořadí dle svých preferencí. Každá kombinace hlavního a vedlejšího plánu se započítává zvlášť, tedy jako samostatná preference. V rámci studijního programu se můžete hlásit do prezenční i kombinované formy současně. Každá z možností se započítává jako samostatná preference. Varianty studijních plánů a jejich preference v rámci programu lze v e-přihlášce měnit od jejího založení do konce února.

Více o funkci preferencí se dočtete zde.

POZOR! Pokud budete přijati na studijní plán, kterému jste dali preferenci číslo 1, standardně není možné, abyste se později zapsali do studia dle studijního plánu s nižšími preferencemi. Preference tedy opravdu dobře zvažte!

Jak správně zadat do e-přihlášky podklady k prominutí přijímací zkoušky?

Pokud váš studijní program umožňuje požádat o prominutí přijímací zkoušky, podklady k němu je nutné nahrát přímo do e-přihlášky do sekce Studium, zkoušky a dokumenty. Veškeré dokumenty vkládejte ve formě autorizovaných konvertovaných dokumentů (viz níže). Vše je nutné nahrát nejpozději do konce února.

Při prominutí na základě prospěchu ho můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:

 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky – vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou (viz níže)
 2. Katalogový list – katalogový list musí obsahovat vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy

Pokud již z důvodu dřívějšího absolvování studia nemůžete získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést?

Autorizovaná konverze je proces, který zahrnuje převod dokumentu v papírové podobě do dokumentu v elektronické podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. V České republice ji mohou provádět tzv. kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Elektronický konvertovaný dokument si můžete přímo na místě zpravidla nechat nahrát na USB flashdisk, nebo zaslat do datové schránky či do speciální online úschovny.

S autorizovanou konverzí na Slovensku vám mohou pomoci např. tyto stránky.

Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky?

Žádáte-li o prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu, můžete prospěch doplnit do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytisknout, nechat potvrdit střední školou a v autorizované konverzi vložit zpět do e-přihlášky. Postupujte prosím následujícím způsobem:

 1. Vyplňte tabulku v sekci Studium, zkoušky a dokumenty – Středoškolské vysvědčení v e-přihlášce: doplňte názvy požadovaných předmětů a prospěch (z posledního ročníku doplňte známku z pololetního vysvědčení, z předcházejících tří ročníků známky ze závěrečných vysvědčení).
 2. Klikněte na Rekapitulace přihlášky v šedém pruhu na úvodní straně e-přihlášky. V sekci Studium, zkoušky a dokumenty – Středoškolské vysvědčení najdete ikonu pro tisk. Tímto způsobem tabulku vytisknete se všemi potřebnými údaji: vytištěný dokument obsahuje kolonku pro podpis a razítko střední školy a také kolonku pro váš podpis.
 3. Podepsaný a střední školou potvrzený dokument převěďte do autorizované konverze (viz výše) a vložte do e-přihlášky, do sekce Studium, zkoušky a dokumenty – Žádost o prominutí přijímací zkoušky.
Bez popisku

TIP: Pokud potřebujete do tabulky v e-přihlášce doplnit další předměty, protože žádáte o prominutí přijímací zkoušky ještě do jiných programů, můžete další předměty doplnit kliknutím na ikonu přidat nový řádek. Rozhodující pro nás je, jaké předměty a známky jsou uvedeny v dokumentu potvrzeném střední školou.

Jak správně vyplnit v e-přihlášce zahraniční střední školu?

Pokud navštěvujete jinou než českou či slovenskou střední školu (může se jednat i o zahraniční školu na území ČR, například Prague British International School), je třeba v e-přihlášce na naši fakultu v rubrice „Stát střední školy“ z roletky vybrat příslušnou zemi, například „Rakousko“. Ihned poté automaticky zmizí rubrika „Střední škola“, do které se zadává název a adresa pouze v případě českých a slovenských škol. Ve vašem případě bude třeba zadat už jen „Rok maturity“ a „Typ střední školy“, kde vyberete buď „Střední škola všeobecného zaměření“, nebo „Střední škola speciálního zaměření“ (jedná se pouze o informativní údaj a pro potřeby vyhodnocení přihlášky nehraje roli). Po vyplnění všech dalších údajů bude možno přihlášku podat.

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, pro zápis do studia bude potřeba vaše vzdělání ještě ověřit, viz níže.

Jak ověřit mé předchozí zahraniční vzdělání?

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

 1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace);
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu;
 3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo);
 4. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace).

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání naleznete zde.

Připravuji se na přijímačky

Jak vypadají přijímací zkoušky?

Přijímací zkouška na FF MU může mít tyto formy:

 • Test studijních předpokladů (TSP),
 • oborová zkouška (ústní nebo písemná),
 • posouzení předem elektronicky zaslaných podkladů pro přijímací řízení (motivační dopis, anotace literatura a další),
 • talentová zkouška,
 • prominutí přijímací zkoušky,
 • kombinace více forem z výše uvedených.

Podrobné informace k průběhu přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a termíny pro zasílání podkladů pro přijímací řízení najdete vždy u jednotlivých programů.

K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO testů Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepřihlíží.

Je možné vyzkoušet si předem Test studijních předpokladů?

Ano. Ukázky úloh jsou k dispozici v interaktivní podobě online. Ovšem pozor! TSP prošel v minulém roce značnou proměnou. Starší verze testů tedy k přípavě nejsou již zcela vhodné. Sledujte pozorně informace na webu.

Zohledňujete výsledky Národních srovnávacích zkoušek SCIO?

K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO testů Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepřihlíží.

Musím mít maturitu z určitého předmětu, dobrý prospěch, SOČku…?

Nemusíte. Jestliže nechcete žádat o prominutí přijímací zkoušky (viz níže), pak fakulta k těmto výsledkům nepřihlíží. Rozhoduje pouze výsledek přijímací zkoušky.

Jak se stanovuje hranice pro prospěch u přijímací zkoušky?

Každý studijní program má předem stanovenou určitou hranici pro prospěch u přijímací zkoušky (minimální počet bodů nebo percentil – naleznete vždy v detailu programu), ta ovšem může být v případě nenaplnění kapacity později snížena. Pro představu se můžete podívat na výsledky a hranice pro prospěch z předchozích let. Můžete se také podívat na předpokládané počty přijatých pro tento rok.

Musím na druhý termín TSP, když už mám dostatečný percentil pro prospěch?

Je to na vašem zvážení. Hranice pro prospěch totiž automaticky nemusí být hranicí pro přijetí. Ta se stanovuje vždy až v rámci přijímací komise děkanky po skončení všech přijímacích zkoušek, a sice podle toho, kolik uchazečů splnilo hranici pro prospěch a kolik jich je daný program schopen přijmout.

Příklad: Dejme tomu, že byla pro určitý program stanovena hranice pro prospěch percentil TSP 50. Do programu se přihlásilo 500 uchazečů a my jich budeme chtít přijmout 100. Hranicí pro přijetí bude tedy percentil TSP stého uchazeče v pořadí, např. 71,5. Uchazeči s percentilem TSP 50–71,4 pak u přijímací zkoušky sice prospějí, avšak nebudou přijati ke studiu z kapacitních důvodů.

Je možné požádat o náhradní termín oborové přijímací zkoušky?

O mimořádný termín oborové přijímací zkoušky můžete požádat tehdy, pokud v období přijímacích zkoušek ukončujete střední školu v zahraničí (neplatí pro Slovensko) nebo v den konání přijímací zkoušky skládáte maturitní zkoušku a zároveň předložíte fakultě potvrzení ředitele školy. Dále můžete o přesun termínu žádat v případě, kdy dojde k překrytí termínů přijímacích zkoušek do dvou programů na FF MU. To ovšem neplatí pro přijímací zkoušky do programů na jiných fakultách MU – v takovém případě doporučujeme, abyste přednostně šli k přijímací zkoušce na program, o který máte větší zájem.

Máte-li podle výše uvedených informací nárok žádat o přesun termínu přijímací zkoušky, je třeba, abyste z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v e-přihlášce, zaslali zprávu na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kdy se dozvím, jestli jste mě přijali?

Výsledky přijímacího řízení zveřejňuje fakultní přijímací komise na přelomu května a června. Návrh na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí najdete vždy ve své e-přihlášce.

Zajímá mě možnost prominutí přijímaček

Je možné prominutí přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušku do bakalářského studia lze prominout na základě prospěchu na střední škole (více níže), účasti v olympiádě, Středoškolské odborné činnosti, jazykových certifikátů či odborné praxe.

Podrobné informace k prominutí přijímací zkoušky najdete v detailu každého programu.

Dokumenty potvrzující splnění kritérií (v autorizované konverzi) je třeba nahrát do e-přihlášky do konce února (více k zadávání podkladů viz výše). Později zaslané podklady nebude bohužel možné přijmout.

Jak funguje prominutí na základě prospěchu?

O prominutí na základě prospěchu můžete požádat, pokud jste z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli požadovaného průměrného prospěchu. Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky ze závěrečných vysvědčení, pouze z posledního ročníku vysvědčení pololetní. Současně se požaduje, abyste na střední škole studovali každý z vybraných profilových předmětů v rámci posledních čtyřech ročníků alespoň po dobu dvou let.

Mezi profilové předměty patří:

 • anglický jazyk
 • český jazyk a literatura (případně slovenský jazyk a literatura)
 • čínština
 • dějepis
 • francouzský jazyk
 • hudební výchova
 • informatika
 • italský jazyk
 • latina
 • matematika
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • základy společenských věd

Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují. Ovšem pozor, některé programy mají předem stanoveno, které profilové předměty z nabídky si můžete, nebo musíte vybrat, a také si stanovují požadovaný průměrný prospěch. Konkrétní informace naleznete v detailu jednotlivých programů.

Prospěch vyznačíte přímo v e-přihlášce, následně vytisknete, necháte potvrdit střední školou a ve formě autorizované konverze vložíte do e-přihlášky. Můžete také do e-přihlášky vložit katalogový list potvrzený střední školou (více k zadávání podkladů viz výše).

Kdy zjistím, zda mi byla přijímací zkouška prominuta?

O vaší žádosti o prominutí rozhodne s přihlédnutím ke kapacitním možnostem jednotlivých programů děkanka fakulty. Její vyjádření vám bude doručeno prostřednictvím e-přihlášky nejpozději do 31. března.

Požádal jsem o prominutí přijímací zkoušky, ale obdržel jsem pozvánku k přijímacím zkouškám. Co to znamená?

Nemusí to znamenat vůbec nic. Pokud jste požádali o prominutí přijímací zkoušky, vyčkejte na rozhodnutí děkanky o vaší žádosti, které se objeví ve vaší e-přihlášce. Bude-li vám zkouška prominuta, pozvánku k přijímací zkoušce můžete s klidem zahodit. V případě, že děkanka fakulty vaši žádost neschválí, dostavíte se ke zkoušce dle pokynů v pozvánce.

Obdržel/a jsem výsledky přijímacího řízení

Je možné se proti výsledku přijímacího řízení odvolat?

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Přestože do studijních programů přijímáme větší množství uchazečů, než je jejich kapacita (předem se počítá s tím, že se nezapíšou všichni), v případě nenaplnění kapacity programu mohou být ve výjimečných případech po zápisech do studia nabídnuta volná místa dalším uchazečům v pořadí. A to bez ohledu na to, zda podali či nepodali odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu slouží pro jiné případy, více informací najdete na stránkách Rektorátu MU.

Na můj vysněný program to nevyšlo. Výsledek mi ale stačí na jiný program, můžu se zapsat?

Pokud jste neměli na tento program podanou přihlášku, tak bohužel nemůžete. Šance ovšem může být, pokud bude do tohoto programu vypsáno dodatečné přijímací řízení (zpravidla v průběhu července/srpna – sledujte případně pozorně náš web).

Přijali jste mě do více programů. Co teď?

Blahopřejeme! Nemusíte nám psát nebo volat, o který program máte zájem. Program, který chcete skutečně studovat, si zvolíte při zápisu do studia. Pokud vám budou v souvislosti se studijním programem, který již studovat nechcete, chodit nějaká e-mailová upozornění, můžete je směle ignorovat.

Nemůžu se zapsat do studia v řádném termínu. Co mám dělat?

Prostřednictvím e-přihlášky se můžete omluvit a využít náhradní termín zápisu v září. Více informací sledujte na speciální webové stránce k zápisu.

Připravuji se na nástup do studia

Jak mám požádat o koleje?

Žádosti o koleje MU se nepodávají, nesestavuje se ani pořadník dle místa bydliště. Místo si můžete přímo rezervovat elektronicky v aplikaci ISKaM v předem oznámeném termínu. Více informací o kolejích najdete zde.

Pokud se na koleje nedostanete, nic se neděje. FF MU se nachází v centru, je výborně dostupná a kolem fakulty je k dispozici řada možných pronájmů.

Nabízíte stipendia?

Nabídka stipendijních programů je opravdu široká – ubytovací, prospěchové, sociální, na studijní pobyty v zahraničí a jiné. Podmínky si můžete prostudovat zde.

Slovníček pojmů

Bakalářské studium
Je určeno pro uchazeče s maturitou a jeho standardní délka činí tři roky. Po absolvování studia získáte titul bakalář (Bc.) a můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Prezenční forma studia
Jde o běžné denní studium. Budete se pravidelně účastnit přednášek, seminářů, cvičení a dalších vzdělávacích aktivit vedených akademickými pracovníky.

Kombinovaná forma studia
Této formě studia se také někdy říká „dálkové studium“. Kombinovaná forma je pro vás vhodná, pokud chcete studovat při zaměstnání. Výuka totiž neprobíhá každý den, ale pouze několikrát za semestr, většinou vždy v pátek nebo sobotu. Pozor! Kombinovaná forma neznamená, že si zkombinujete dva obory do jednoho studia. Takové studium se nazývá sdružené.

Distanční forma studia
Výuka distančního studijního programu probíhá kompletně online.

Studijní program
Základní rámec každého vysokoškolského studia, dříve označovaný jako „obor“. Je to například Český jazyk a literatura, Psychologie nebo Historie.

Studijní plán
Studium studijního programu se uskutečňuje prostřednictvím studijních plánů. Jedná se vlastně o souhrn povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Studijní plán může mít trojí podobu: jednooborové studium, jednooborové studium se specializací a sdružené studium hlavního a vedlejšího studijního plánu.

Jednooborové studium
Studium, v němž je předem stanoven seznam povinných a povinně volitelných předmětů, které si doplníte z nabídky předmětů volitelných. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že vám ponechává větší volnost ve výběru předmětů a umožní vám ponořit se do studia daného oboru více do hloubky.

Jednooborové studium se specializací
Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, které dále prohlubují znalosti v konkrétní oblasti daného oboru. Budete tedy studovat s užším zaměřením a vybranou specializaci pak budete mít uvedenou i na diplomu. Studijní program může nabízet více specializací, je však možné studovat jen jednu z nich, například v rámci studijního programu Baltistika buď Finštinu, nebo Litevštinu.

Sdružené studium
V rámci sdruženého studia budete studovat dva studijní programy zároveň, přičemž jeden z nich si zvolíte jeho hlavní a druhý jako vedlejší. Sdružovat hlavní a vedlejší studijní plány nelze zcela volně, i když možnosti jsou poměrně široké. Možné varianty naleznete v detailu každého programu a také v e-přihlášce. Sdružené studium na Masarykově univerzitě je takzvaně asymetrické, což znamená, že se objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu liší (v hlavním absolvujete více předmětů a budete psát závěrečnou práci).

TSP – Test studijních předpokladů
Test studijních předpokladů (TSP) je univerzální přijímací zkouškou pro uchazeče o bakalářské studium na většině fakult Masarykovy univerzity. Pokud podáváte přihlášky na více programů, test skládáte jen jednou.
TSP nelze nahradit Národními srovnávacími zkouškami SCIO, k jejichž výsledkům Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepřihlíží.

Oborová zkouška
Některé studijní programy vyžadují složení oborové zkoušky. Znamená to, že kromě (nebo místo) TSP budete psát písemný test nebo absolvujete ústní zkoušku – tím ověříme vaše znalosti v daném oboru. Konkrétní požadavky k oborovým zkouškám naleznete v detailu jednotlivých programů.

SOČ – Středoškolská odborná činnost
Pokud jste se zapojili do SOČ, můžete žádat u některých programů o prominutí přijímací zkoušky. Více informací najdete zde a na www.soc.cz.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.