Často kladené dotazy

Je vám něco nejasné? Zkuste najít odpověď zde

FAQ Slovníček pojmů

Kdo se na nic neptá, ten se nic nedozví!

A protože některé dotazy nám pokládáte až podezřele často, vytvořili jsme tuto stránku plnou odpovědí. Aby byly přehlednější, jsou rozčleněny podle situací, ve kterých byste si mohli otázky klást.

Vybírám studijní program

Jaké má program XY uplatnění?

Je nám jasné, že se vás na tuto otázku všichni ptají a někdy si ji kladete i vy sami. Každý program má samozřejmě svá typická uplatnění, která naleznete vyjmenovaná zde na webu v detailu jednotlivých programů. Obecně však platí: jaké si to uděláte, takové to máte. Nabízíme vzdělání v oboru, který vás zajímá. Kromě rozsáhlých znalostí získáte cenné kontakty na kapacity v oboru, budete mít možnost vycestovat za studiem nebo praxí do zahraničí, zapojit se do zájmových spolků. Toto vše vám pomůže v dalším rozhodování. Můžete se pro inspiraci podívat také na záznam z diskuse s našimi absolventy.

Jak moc těžké studium u vás je?

Nebudeme lhát. Studium není zadarmo. Pokud se ale budete připravovat průběžně, účastnit se povinných seminářů a psát všechny práce, určitě se nebudete ve zkouškovém utápět v žalu.

Je během studia povinná výuka cizích jazyků?

Během bakalářského studia musí student absolvovat zkoušku z jednoho z těchto jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština, a to na úrovni B2. Detaily najdete zde.

Mohu během studia vycestovat do zahraničí?

Ano. Není to sice povinné, ale doporučuje to 10 z 10 studentů, kteří už někam vycestovali. Kromě nejvíce rozšířeného programu Erasmus+ nabízíme možnosti výjezdů přes program CEEPUS, AKTION, mezifakultní smlouvy, mezivládní dohody – kvóty a výběrová řízení, partnerské univerzity, ISEP a v neposlední řadě Erasmus mimo EU! A pokud vás neosloví nic ani z takto širokého výběru, pak pořád ještě můžete vycestovat jako freemover. Svět na vás čeká s otevřenou náručí!

Mohu studovat s handicapem?

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Podávám přihlášku

Jsou nějaká omezení při volbě sdruženého studia?

Možné je u nás na fakultě skoro všechno.

Nemůžete ale podat přihlášku do zrcadlových kombinací hlavního a vedlejšího plánu. Např. není možné se hlásit v rámci e-přihlášky do sdruženého studia XY a YX. Nicméně se můžete hlásit do sdružených studií XY a YZ.

V rámci sdruženého studia rovněž nelze spojovat hlavní a vedlejší plán s nestejnými formami studia (prezenční a kombinované studium).

Jak fungují preference studijních plánů v e-přihlášce?

Pokud vám studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. současně hlavní a vedlejší studijní plán nebo studijní plán se specializací), můžete v přihlášce označit až 3 studijní plány v pořadí dle svých preferencí. Každá kombinace hlavního a vedlejšího plánu se započítává zvlášť, tedy jako samostatná preference. V rámci studijního programu se můžete hlásit do prezenční i kombinované formy současně. Každá z možností se započítává jako samostatná preference. Varianty studijních plánů a jejich preference v rámci programu lze v e-přihlášce měnit od jejího založení do konce února.

Více o funkci preferencí se dočtete zde.

POZOR! Pokud budete přijati na studijní plán, kterému jste dali preferenci číslo 1, standardně není možné, abyste se později zapsali do studia dle studijního plánu s nižšími preferencemi. Preference tedy opravdu dobře zvažte!

Jak správně zadat do e-přihlášky podklady k prominutí přijímací zkoušky?

Pokud váš studijní program umožňuje požádat o prominutí přijímací zkoušky, podklady k němu je nutné nahrát přímo do e-přihlášky do sekce Studium, zkoušky a dokumenty. Veškeré dokumenty vkládejte v úředně ověřených kopiích nebo ve formě autorizovaných konvertovaných dokumentů – obojí získáte třeba na poště nebo kdekoliv, kde je CzechPoint. Nezapomeňte vždy také přiložit sken vyplněné a podepsané Žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Vše je nutné nahrát nejpozději do konce února.

Při prominutí na základě prospěchu zadejte své známky do tabulky a doložte je jedním z následujících způsobů:

 • vytiskněte prospěch přímo z e-přihlášky a nechte ho potvrdit střední školou (podrobně viz níže)
 • nahrejte katalogový list potvrzený střední školou
 • nahrejte úředně ověřená vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy

TIP: Pokud potřebujete do tabulky v e-přihlášce doplnit další předměty, protože žádáte o prominutí přijímací zkoušky ještě do jiných programů, můžete další předměty doplnit kliknutím na ikonu přidat nový řádek. Rozhodující pro nás je, jaké předměty a známky jsou uvedeny v dokumentu potvrzeném střední školou.

Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky?

Žádáte-li o prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu, můžete prospěch doplnit do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytisknout, nechat potvrdit střední školou a potvrzení vložit zpět do e-přihlášky. Postupujte prosím následujícím způsobem:

 1. Vyplňte tabulku v sekci Studium, zkoušky a dokumenty – Středoškolské vysvědčení v e-přihlášce: doplňte názvy požadovaných předmětů a prospěch (z posledního ročníku doplňte známku z pololetního vysvědčení, z předcházejících tří ročníků známky ze závěrečných vysvědčení).
 2. Klikněte na Rekapitulace přihlášky v šedém pruhu na úvodní straně e-přihlášky. V sekci Studium, zkoušky a dokumenty – Středoškolské vysvědčení najdete ikonu pro tisk. Tímto způsobem tabulku vytisknete se všemi potřebnými údaji: vytištěný dokument obsahuje kolonku pro podpis a razítko střední školy a také kolonku pro váš podpis.
 3. Podepsaný a střední školou potvrzený dokument naskenujte a vložte do e-přihlášky, do sekce Studium, zkoušky a dokumenty – Žádost o prominutí přijímací zkoušky.
Jak ověřit mé předchozí zahraniční vzdělání?

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

 1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace);
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu;
 3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo);
 4. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace).

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání naleznete zde.

Připravuji se na přijímačky

Jak vypadají přijímací zkoušky?

Přijímací zkouška na FF MU může mít tyto formy:

 • Test studijních předpokladů (TSP),
 • oborová zkouška (ústní nebo písemná),
 • posouzení předem elektronicky zaslaných podkladů pro přijímací řízení (motivační dopis, dramaturgická analýza textu, bakalářská či oborová práce s posudky, strukturovaný životopis, soupis publikační činnosti, projekt disertační práce),
 • talentová zkouška,
 • prominutí přijímací zkoušky,
 • kombinace více forem z výše uvedených.

Podrobné informace k průběhu přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a termíny pro zasílání podkladů pro přijímací řízení najdete vždy u jednotlivých programů.

K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO testů Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepřihlíží.

Je možné vyzkoušet si předem Test studijních předpokladů?

Ano. Jednak na filozofické fakultě pravidelně pořádáme akci TSP nanečisto, a jednak jsou starší verze TSP k dispozici v interaktivní podobě online. Ovšem pozor! TSP letos projdou určitou proměnou. Sledujte tedy pozorně informace na webu.

Zohledňujete výsledky Národních srovnávacích zkoušek SCIO?

K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO testů Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepřihlíží.

Musím mít maturitu z určitého předmětu, dobrý prospěch, SOČku…?

Nemusíte. Jestliže nechcete žádat o prominutí přijímací zkoušky (viz níže), pak fakulta k těmto výsledkům nepřihlíží. Rozhoduje pouze výsledek přijímací zkoušky.

Jak se stanovuje hranice pro prospěch u přijímací zkoušky?

Každý studijní program má předem stanovenou určitou hranici pro prospěch u přijímací zkoušky (minimální počet bodů nebo percentil – naleznete vždy v detailu programu), ta ovšem může být v případě nenaplnění kapacity později snížena. Pro představu se můžete podívat na výsledky a hranice pro prospěch z předchozích let.

Je možné požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?

O mimořádný termín můžete požádat tehdy, pokud v době přijímacích zkoušek ukončujete střední školu v zahraničí nebo skládáte maturitní zkoušku a zároveň předložíte fakultě potvrzení ředitele školy. Dále můžete o přesun termínu žádat v případě, kdy dojde k překrytí termínů přijímacích zkoušek do dvou programů na FF. To ovšem neplatí pro přijímací zkoušky do programů na jiných fakultách MU – v takovém případě doporučujeme, abyste přednostně šli k přijímací zkoušce na program, o který máte větší zájem.

Máte-li podle výše uvedených informací nárok žádat o přesun termínu přijímací zkoušky, je třeba, abyste z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v e-přihlášce, zaslali zprávu na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kdy se dozvím, jestli jste mě přijali?

Výsledky přijímacího řízení zveřejňuje fakultní přijímací komise na přelomu května a června. Rozhodnutí najdete vždy ve své e-přihlášce.

Zajímá mě možnost prominutí přijímaček

Je možné prominutí přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušku do bakalářského studia lze prominout na základě prospěchu na střední škole (více níže), účasti v olympiádě, Středoškolské odborné činnosti či jazykových certifikátů.

Podrobné informace k prominutí přijímací zkoušky najdete v detailu každého programu nebo souhrnně v podmínkách přijímacího řízení (str. 7 a tabulky 5–7 v příloze).

Dokumenty potvrzující splnění kritérií (v úředně ověřených kopiích) je třeba současně s vyplněnou a podepsanou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky nahrát do e-přihlášky (skeny) do konce února (více k zadávání podkladů viz výše).

Jak funguje prominutí na základě prospěchu?

O prominutí na základě prospěchu můžete požádat, pokud jste z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,50 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky ze závěrečných vysvědčení, pouze z posledního ročníku vysvědčení pololetní. Současně se požaduje, abyste na střední škole studovali každý z vybraných profilových předmětů v rámci posledních čtyřech ročníků alespoň po dobu dvou let.

Mezi profilové předměty patří:

 • anglický jazyk
 • český jazyk a literatura (případně slovenský jazyk a literatura)
 • čínština
 • dějepis
 • francouzský jazyk
 • hudební výchova
 • informatika
 • italský jazyk
 • latina
 • matematika
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • základy společenských věd

Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují. Ovšem pozor, některé programy mají předem stanoveno, které profilové předměty z nabídky si můžete, nebo musíte vybrat. Konkrétní informace naleznete v detailu jednotlivých programů, případně v podmínkách přijímacího řízení (str. 8 a tabulka 7 v příloze).

Prospěch vyznačíte přímo v e-přihlášce, následně vytisknete, necháte potvrdit střední školou a doložíte k písemné Žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Můžete také do e-přihlášky vložit katalogový list potvrzený střední školou, či úředně ověřená vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy (více k zadávání podkladů viz výše).

Kdy zjistím, zda mi byla přijímací zkouška prominuta?

O vaší žádosti o prominutí rozhodne s přihlédnutím ke kapacitním možnostem jednotlivých programů děkan fakulty. Jeho vyjádření vám bude doručeno prostřednictvím e-přihlášky nejpozději do 31. března.

Požádal jsem o prominutí přijímací zkoušky, ale obdržel jsem pozvánku k přijímacím zkouškám. Co to znamená?

Nemusí to znamenat vůbec nic. Pokud jste požádali o prominutí přijímací zkoušky, vyčkejte na rozhodnutí děkana o vaší žádosti, které se objeví ve vaší e-přihlášce. Bude-li vám zkouška prominuta, pozvánku k přijímací zkoušce můžete s klidem zahodit. V případě, že děkan fakulty vaši žádost neschválí, dostavíte se ke zkoušce dle pokynů v pozvánce.

Obdržel/a jsem výsledky přijímacího řízení

Je možné se proti výsledku přijímacího řízení odvolat?

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Většinou nenastoupí všichni přijatí studenti, a uvolněná místa proto mohou být po zápisech do studia nabídnuta dalším uchazečům v pořadí, jestliže nebyla naplněna kapacita programu.

Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde nebo na stránkách Rektorátu MU.

Na můj vysněný program to nevyšlo. Výsledek mi ale stačí na jiný program, můžu se zapsat?

Pokud jste neměli na tento program podanou přihlášku, tak bohužel nemůžete. Ani pokud se jedná „jen“ o změnu formy studia. Šance ovšem může být, pokud bude do onoho jiného programu vypsáno dodatečné přijímací řízení (zpravidla v průběhu července/srpna – sledujte případně pozorně náš web).

Přijali jste mě do více programů. Co teď?

Blahopřejeme! Nemusíte nám psát nebo volat, o který program máte zájem. Dostavíte se k zápisu do studia a svou finální volbu napíšete přímo do zápisového listu.

Nemůžu se zapsat do studia v řádném termínu. Co mám dělat?

Prostřednictvím e-přihlášky se můžete omluvit a využít náhradní termín zápisu v září. Více informací sledujte na speciální webové stránce k zápisu.

Připravuji se na nástup do studia

Jak mám požádat o koleje?

Žádosti o koleje MU se nepodávají, nesestavuje se ani pořadník dle místa bydliště. Místo si můžete přímo rezervovat elektronicky v aplikaci ISKaM v předem oznámeném termínu. Více informací o kolejích najdete zde.

Pokud se na koleje nedostanete, nic se neděje. FF MU se nachází v centru, je výborně dostupná a kolem fakulty je k dispozici řada možných pronájmů.

Nabízíte stipendia?

Nabídka stipendijních programů je opravdu široká – ubytovací, prospěchové, sociální, na studijní pobyty v zahraničí a jiné. Podmínky si můžete prostudovat zde.

Slovníček pojmů

Bakalářské studium
Je určeno pro uchazeče s maturitou a jeho standardní délka činí tři roky. Po absolvování studia získáte titul bakalář (Bc.) a můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Prezenční forma studia
Jde o běžné denní studium. Budete se pravidelně účastnit přednášek, seminářů, cvičení a dalších vzdělávacích aktivit vedených akademickými pracovníky.

Kombinovaná forma studia
Této formě studia se také někdy říká „dálkové studium“. Kombinovaná forma je pro vás vhodná, pokud chcete studovat při zaměstnání. Výuka totiž neprobíhá každý den, ale pouze několikrát za semestr, většinou vždy v pátek nebo sobotu.

Studijní program
Základní rámec každého vysokoškolského studia. Je to například Český jazyk a literatura, Psychologie nebo Historie.

Studijní plán
Studium studijního programu se uskutečňuje prostřednictvím studijních plánů. Jedná se vlastně o souhrn povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Studijní plán může mít trojí podobu: jednooborové studium, jednooborové studium se specializací a sdružené studium hlavního a vedlejšího studijního plánu.

Jednooborové studium
Studium, v němž je předem stanoven seznam povinných a povinně volitelných předmětů, které si doplníte z nabídky předmětů volitelných. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že vám ponechává větší volnost ve výběru předmětů a umožní vám ponořit se do studia daného oboru více do hloubky.

Jednooborové studium se specializací
Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, které dále prohlubují znalosti v konkrétní oblasti daného oboru. Budete tedy studovat s užším zaměřením a vybranou specializaci pak budete mít uvedenou i na diplomu. Studijní program může nabízet více specializací, je však možné studovat jen jednu z nich, například v rámci studijního programu Baltistika buď Finštinu, nebo Litevštinu.

Sdružené studium
V rámci sdruženého studia budete studovat dva studijní programy zároveň, přičemž jeden z nich si zvolíte jeho hlavní a druhý jako vedlejší. Sdružovat hlavní a vedlejší studijní plány nelze zcela volně, i když možnosti jsou poměrně široké. Možné varianty naleznete v detailu každého programu a také v e-přihlášce. Sdružené studium na Masarykově univerzitě je takzvaně asymetrické, což znamená, že se objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu liší (v hlavním absolvujete více předmětů a budete psát závěrečnou práci).

TSP – Test studijních předpokladů
Test studijních předpokladů (TSP) je univerzální přijímací zkouškou pro uchazeče o bakalářské studium na většině fakult Masarykovy univerzity. Pokud podáváte přihlášky na více programů, test skládáte jen jednou.
TSP nelze nahradit Národními srovnávacími zkouškami SCIO, k jejichž výsledkům Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepřihlíží.

OZ – oborová zkouška
Některé studijní programy vyžadují složení oborové zkoušky. Znamená to, že kromě (nebo místo) TSP budete psát písemný test nebo absolvujete ústní zkoušku – tím ověříme vaše znalosti v daném oboru. Konkrétní požadavky k oborovým zkouškám naleznete v detailu jednotlivých programů.

SOČ – Středoškolská odborná činnost
Pokud jste se zapojili do SOČ, můžete žádat u některých programů o prominutí přijímací zkoušky. Více informací najdete zde a na www.soc.cz.

Vše, co jste chtěli vědět, na jednom místě!

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Stáhnout

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.