Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Kdy a kde se potkáme?

Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na 17.–18. 9. 2020. Přijatí uchazeči budou opět rozděleni na jednotlivé dny a časy do skupin podle příjmení. Konkrétní datum a čas své skupiny naleznete zde.

Zápisy se budou konat v budově B2 hlavního areálu fakulty na ulici Arna Nováka 1.

Jak se k nám dostanete?

 • Z hlavního nádraží tramvají číslo 12 (směr Technologický park). Vystupte na zastávce Grohova, která je 100 m od fakulty.
 • Z dopravního uzlu Česká můžete jet také tramvají 3 a 11 (směr Bystrc a Vozovna Komín) opět na zastávku Grohova.
 • Z jiných směrů jakýmkoli spojem na Hlavní nádraží nebo Českou a pak viz výše.

Načítám mapu…

Jak to bude probíhat?

Vzhledem k nedávné mimořádné situaci budou letos zápisy do studia organizovány tak, aby se minimalizoval pohyb osob po areálu fakulty. Proto budou přijatí uchazeči rozděleni do většího množství skupin, než bývá obvyklé v jiných letech. Prosíme vás, abyste skutečně dodrželi časové rozmezí, které bude vaší skupině přiděleno a které naleznete v pozvánce k zápisu. Zároveň bychom vás chtěli upozornit, že vzhledem k aktuálním vládním nařízením bude nutné, abyste při vstupu do areálu použili ochranu úst a nosu. Prosíme také, abyste si přinesli vlastní psací potřeby. Přece jen se vás tu během pár dní vystřídá více než 2 000 z různých koutů republiky i Slovenska, a větší opatrnost je tedy na místě.

Ve stanoveném časovém rozmezí podle své skupiny se dostavíte na vrátnici fakultního areálu na ulici Arna Nováka, kde si zkontrolujete, zda máte s sebou vše potřebné, a dostanete od nás další pokyny.

Následně se odeberete do učebny přidělené vaší skupině, kde podle svého rozhodnutí o přijetí vyplníte zápisový list. Studijní referentky ověří vaši totožnost podle občanského průkazu, zkontrolují vaše vysvědčení a zápisový list, a bude-li vše v pořádku, zápisový list s ověřenou kopií maturitního vysvědčení od vás převezmou. Vy si naopak převezmete přístupové údaje do Informačního systému MU a obdržíte od nás informační brožuru s důležitými informacemi týkajícími se začátku studia.

Praktické je si rovnou vyřídit i fotografii do Informačního systému. To je však možné udělat i před zápisem, podle toho, jak se vám to bude hodit. Fotografování neprobíhá přímo v areálu FF, ale v budově na Komenského náměstí 2 (v přízemí vpravo, místnost 139C; zhruba 300 m od fakulty, jak ukazuje mapa výše).

Na co nezapomenout?

S sebou si přineste:

 • občanský průkaz,
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pozor, nestačí kopie potvrzená školou!),
 • rozhodnutí o přijetí (obdrželi jste ho v e-přihlášce, nemusíte ho však tisknout, stačí, když si ho budete moci zobrazit na mobilním telefonu a vyplnit podle něj zápisový list),
 • roušku,
 • vlastní propisku,
 • v případě zápisu v zastoupení nezapomeňte na dvojí plnou moc (viz níže).

Upozornění pro zahraniční uchazeče

V současné době je platné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 7. 2020 (platné od 20.7.2020). Obecně platí, že všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, musí bezprostředně po vstupu oznámit tuto skutečnost Krajské hygienické stanici (e-mailem nebo telefonicky). Poté se osoba buď podrobí testu a do 72 hodin předloží výsledek na KHS (e-mailem), nebo zůstane 14 dní od data příjezdu v karanténě (bude jí vystaveno Rozhodnutí o karanténě).

Současně platí pro osoby, které přijely z rizikových zemí, zákaz volného pohybu na území celé ČR do doby předložení testu anebo do doby ukončení karanténního opatření.

Máte doplňující otázky?

Dostanu ihned potvrzení o studiu?

Klasické papírové potvrzení o studiu se u zápisu vydávat nebude, protože Masarykova univerzita umožňuje toto potvrzení vygenerovat z Informačního systému elektronicky. Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si tedy potvrzení vygenerovat sami zde.

Získal/a jsem předchozí vzdělání v zahraničí. Co mám dělat?

Cizí státní příslušníci s dokladem o vzdělání vydaným v zahraničí předloží nostrifikaci vzdělání, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Toto však neplatí pro absolventy středních škol sídlících ve Slovenské republice. Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde a zde.

Již jsem student nebo absolvent MU. Musím k zápisu? Musím se fotografovat a žádat o nový ISIC?

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty MU (hlásí se na další obor či jsou opětovně přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když vyplněný zápisový list a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doručí na adresu Studijního oddělení FF MU. Zápisový list dodejte v listinné podobě, tedy poštou nebo na fakultní podatelnu, nestačí poslat sken. (Pozor, kopii maturitního vysvědčení musíte opravdu dodat i přesto, že jste ji již jednou donesli k zápisu do předchozího studia.)

Dokumenty dodejte ideálně do 14. srpna 2020, případně můžete být zapsáni tímto způsobem až do konce září 2020, prosíme však, abyste nás informovali e-mailem na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz, že se hodláte zapsat později.

V platnosti zůstávají také přístupové údaje do Informačního systému, rovněž čipová karta se s novým studiem znovu aktivuje. Není nutné ani pořizovat novou fotografii.

Nemůžu se dostavit k zápisu. Co mám dělat?

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu osobně, máte dvě možnosti: buď můžete někoho zplnomocnit, aby vás zapsal v zastoupení, nebo můžete využít náhradní termín zápisu.

Zplnomocnění

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím přístupových údajů a zápisem do studia. Pro zplnomocnění k oběma těmto úkonům je možné využít následující formuláře: Plná moc k převzetí přístupových údajů a Plná moc k zápisu do studia. Plné moci nemusí být úředně ověřeny. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Náhradní termín zápisu

Pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se nejpozději do 14. srpna 2020 e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Omluva z řádného termínu zápisu“. Součástí omluvy musí být také uvedení důvodu. Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na 17.–18. 9. 2020.

Můžu se zapsat distančně?

Přijatým zahraničním uchazečům, kteří se nemohli osobně dostavit k zápisu z vážných důvodů (např. nepřidělené vízum, nemožnost vycestovat ze země původu kvůli epidemiologickým opatřením v souvislosti s COVID19 atd.) bude umožněn distanční zápis do studia. Uchazeči zašlou žádost o umožnění tohoto zápisu mailem na adresu  prijimaci.rizeni@phil.muni.cz, v předmětu mailu uvedou „Distanční zápis žádost“.

Poté jim bude v přihlášce nastavena možnost distančního zápisu.

Uchazeči budou zapsáni podmíněně, do 15. října 2020 musí studenti doložit všechny požadované dokumenty (úředně ověřené kopie), které nemohli odevzdat při kontaktním zápisu osobně.

Návod pro e-přihlášku

Co když budu maturovat až v září?

V případě, že budete konat maturitní zkoušku v zářijovém termínu, budete zapsáni podmínečně. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodáte na studijní oddělení nejpozději do 15. října 2020.

Mohu dodatečně změnit preference studijního plánu?

Bohužel, pořadí preferencí, které jste uvedli ve své e-přihlášce, standardně již nelze měnit. Znamená to tedy, že pokud jste byli přijati do studijního plánu s preferencí 1 (např. jednooborový studijní plán), nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2 (např. sdružené studium s jiným programem).

Je nutné se nechat vyfotografovat ihned v den zápisu?

Nutné to samozřejmě není. V případě že někoho k zápisu zplnomocníte, nebude to ani reálné. Vyfotografovat se můžete kdykoliv jindy podle pokynů zde, nicméně dokud nebude v systému zavedena vaše fotografie, není možné požádat o vydání čipové karty.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 5169
e‑mail:
www: http://facebook.com/phil.muni.cz

Slovníček pojmů

Abyste neměli u zápisu pocit, že na vás mluvíme jazykem cizího kmene, můžete se předem seznámit s některými důležitými pojmy. Zda jste jim porozuměli, si můžete ověřit v online kvízu.

 • IS  Informační systém Masarykovy univerzity, eviduje se v něm elektronicky veškerá studijní agenda
 • UČO  univerzitní číslo osoby, které slouží k identifikaci do všech systémů a přiděluje se každé osobě, která má něco společného s univerzitou
 • primární a sekundární heslo – slouží k přístupu do různých univerzitních systémů, pro přihlášení k wifi a počítačům
 • zápisový list – formulář, který vyplníte a odevzdáte u zápisu, a oficiálně se tak zapíšete do studia programu, do kterého jste byli přijati (resp. jednoho z programů, pokud jste byli přijati do více z nich)
 • rozhodnutí o přijetí – dokument, který jste obdrželi prostřednictvím e-přihlášky a ze kterého se dozvíte, na jaké programy a v jakém studijním plánu jste byli přijati; podle toho vyplníte zápisový list
 • preference – když jste vyplňovali e-přihlášku, u jednoho studijního programu jsme měli možnost zvolit až tři studijní plány (jednoobor, sdružené studium v různých kombinacích, prezenční/kombinované studium atd.), které jste seřadili podle preference; jejich pořadí již nelze měnit, tedy pokud jste např. byli přijati do studijního plánu s preferencí 1, nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2
 • kredity – „body“, které získáváte za plnění jednotlivých předmětů podle jejich náročnosti; za celé studium jich musíte získat 180, pro postup do dalšího semestru minimálně 20
 • registrační šablona – stránka v ISu s přehledem všech povinných a povinně volitelných předmětů vašeho programu včetně doporučeného semestru, v němž byste si je měli registrovat
 • registrace předmětů – první krok při sestavování rozvrhu, vyjadřujete zájem o daný předmět
 • registrační vlna – pokročilí studenti (vypočítává se podle celkového počtu získaných kreditů) si registrují předměty přednostně
 • zápis předmětů – navazuje na registraci, z registrovaných předmětů se zapíšou jen ty, u nichž splňujete podmínky k zápisu a nejste v pořadí mimo kapacitu
 • studijní oddělení – místo, kde se řeší administrativní agenda týkající se studia všech studentů fakulty; naše studijní najdete v přízemí budovy C vlevo
 • studijní referentka – pracovnice studijního oddělení, ke které jste přiřazeni podle svého příjmení a která má na starosti veškerou agendu vašeho studia

Chci zkusit kvíz

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web