Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Kdy a kde se potkáme?

Termín zápisu do studia je stanoven na červen/červenec 2021, termín upřesníme po rozeslání rozhodnutí o přijetí. 

Zápisy se budou konat v budově B2 hlavního areálu fakulty na ulici Arna Nováka 1.

Jak se k nám dostanete?

 • Z hlavního nádraží tramvají číslo 12 (směr Technologický park). Vystupte na zastávce Grohova, která je 100 m od fakulty.
 • Z dopravního uzlu Česká můžete jet také tramvají 3 a 11 (směr Bystrc a Vozovna Komín) opět na zastávku Grohova.
 • Z jiných směrů jakýmkoli spojem na Hlavní nádraží nebo Českou a pak viz výše.

Načítám mapu…

Máte doplňující otázky?

Dostanu ihned potvrzení o studiu?

Klasické papírové potvrzení o studiu se u zápisu vydávat nebude, protože Masarykova univerzita umožňuje toto potvrzení vygenerovat z Informačního systému elektronicky. Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si tedy potvrzení vygenerovat sami zde.

Získal/a jsem předchozí vzdělání v zahraničí. Co mám dělat?

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

 1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace);
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu;
 3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo);
 4. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace).

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání naleznete zde.

Již jsem student nebo absolvent MU. Musím k zápisu? Musím se fotografovat a žádat o nový ISIC?

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty MU (hlásí se na další obor či jsou opětovně přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když vyplněný zápisový list a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doručí na adresu Studijního oddělení FF MU. Zápisový list dodejte v listinné podobě, tedy poštou nebo na fakultní podatelnu, nestačí poslat sken. (Pozor, kopii maturitního vysvědčení musíte opravdu dodat i přesto, že jste ji již jednou donesli k zápisu do předchozího studia.)

V platnosti zůstávají také přístupové údaje do Informačního systému, rovněž čipová karta se s novým studiem znovu aktivuje. Není nutné ani pořizovat novou fotografii.

Nemůžu se dostavit k zápisu. Co mám dělat?

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu osobně, máte dvě možnosti: buď můžete někoho zplnomocnit, aby vás zapsal v zastoupení, nebo můžete využít náhradní termín zápisu.

Zplnomocnění

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím přístupových údajů a zápisem do studia. Pro zplnomocnění k oběma těmto úkonům je možné využít následující formuláře: Plná moc k převzetí přístupových údajů a Plná moc k zápisu do studia. Plné moci nemusí být úředně ověřeny. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Náhradní termín zápisu

Pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se nejpozději pět pracovních dnů před konáním zápisu e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Omluva z řádného termínu zápisu“. Součástí omluvy musí být také uvedení důvodu. Náhradní termín zápisu do studia je předběžně stanoven na září 2021.

Co když budu maturovat až v září?

V případě, že budete konat maturitní zkoušku v zářijovém termínu, budete zapsáni podmínečně. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodáte na studijní oddělení, termín bude upřesněn.

Mohu dodatečně změnit preference studijního plánu?

Bohužel, pořadí preferencí, které jste uvedli ve své e-přihlášce, standardně již nelze měnit. Znamená to tedy, že pokud jste byli přijati do studijního plánu s preferencí 1 (např. jednooborový studijní plán), nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2 (např. sdružené studium s jiným programem).

Je nutné se nechat vyfotografovat ihned v den zápisu?

Nutné to samozřejmě není. V případě že někoho k zápisu zplnomocníte, nebude to ani reálné. Vyfotografovat se můžete kdykoliv jindy podle pokynů zde, nicméně dokud nebude v systému zavedena vaše fotografie, není možné požádat o vydání čipové karty.

Slovníček pojmů

Abyste neměli u zápisu pocit, že na vás mluvíme jazykem cizího kmene, můžete se předem seznámit s některými důležitými pojmy. Zda jste jim porozuměli, si můžete ověřit v online kvízu.

 • IS  Informační systém Masarykovy univerzity, eviduje se v něm elektronicky veškerá studijní agenda
 • UČO  univerzitní číslo osoby, které slouží k identifikaci do všech systémů a přiděluje se každé osobě, která má něco společného s univerzitou
 • primární a sekundární heslo – slouží k přístupu do různých univerzitních systémů, pro přihlášení k wifi a počítačům
 • zápisový list – formulář, který vyplníte a odevzdáte u zápisu, a oficiálně se tak zapíšete do studia programu, do kterého jste byli přijati (resp. jednoho z programů, pokud jste byli přijati do více z nich)
 • rozhodnutí o přijetí – dokument, který jste obdrželi prostřednictvím e-přihlášky a ze kterého se dozvíte, na jaké programy a v jakém studijním plánu jste byli přijati; podle toho vyplníte zápisový list
 • preference – když jste vyplňovali e-přihlášku, u jednoho studijního programu jsme měli možnost zvolit až tři studijní plány (jednoobor, sdružené studium v různých kombinacích, prezenční/kombinované studium atd.), které jste seřadili podle preference; jejich pořadí již nelze měnit, tedy pokud jste např. byli přijati do studijního plánu s preferencí 1, nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2
 • kredity – „body“, které získáváte za plnění jednotlivých předmětů podle jejich náročnosti; za celé studium jich musíte získat 180, pro postup do dalšího semestru minimálně 20
 • registrační šablona – stránka v ISu s přehledem všech povinných a povinně volitelných předmětů vašeho programu včetně doporučeného semestru, v němž byste si je měli registrovat
 • registrace předmětů – první krok při sestavování rozvrhu, vyjadřujete zájem o daný předmět
 • registrační vlna – pokročilí studenti (vypočítává se podle celkového počtu získaných kreditů) si registrují předměty přednostně
 • zápis předmětů – navazuje na registraci, z registrovaných předmětů se zapíšou jen ty, u nichž splňujete podmínky k zápisu a nejste v pořadí mimo kapacitu
 • studijní oddělení – místo, kde se řeší administrativní agenda týkající se studia všech studentů fakulty; naše studijní najdete v přízemí budovy C vlevo
 • studijní referentka – pracovnice studijního oddělení, ke které jste přiřazeni podle svého příjmení a která má na starosti veškerou agendu vašeho studia

Chci zkusit kvíz

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.