Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Aktuality ze senátu

Více aktualit

O senátu

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity představuje jeden z jejích samosprávních akademických orgánů. Jeho členy volí na dobu tří let akademická obec fakulty ze svých řad.

Senát se skládá z komory akademických pracovníků (12 členů) a ze studentské komory (7 členů). Členství v senátu je čestné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. V čele AS FF MU stojí předseda zvolený senátem z komory akademických pracovníků a dva místopředsedové, z nichž první je z řad studentů a druhý z řad akademických pracovníků.

Pro jednotlivé oblasti své činnosti senát zřizuje zvláštní komise: legislativní, volební, ekonomickou, smírčí a rozhodčí. AS FF MU se ve své činnosti řídí Zákonem o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.), Statutem FF MU a vnitřními předpisy fakulty: Volebním a Jednacím řádem AS FF MU.

Pravomoci AS FF MU

Mezi hlavní pravomoci AS FF MU patří:

  • schvalovat podle návrhu děkana vnitřní předpisy fakulty (ty pak senát postupuje ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity),
  • schvalovat rozdělení finančních prostředků fakulty a kontrolovat jejich využívání,
  • schvalovat výroční zprávu o činnosti a o hospodaření fakulty,
  • schvalovat návrhy děkana na jmenování a odvolávání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • usnášet se o návrhu na jmenování děkana (popřípadě navrhnout jeho odvolání z funkce),
  • na návrh děkana rovněž schvalovat dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná.

Historie předsedů AS FF MU

2018–dosud   doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
2014–2018   doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
20112014   prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
20082011   doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
20022008   Jeffrey A. Vanderziel, B.A.
20012002   doc. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
19992001   prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
19961999   PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A.

Předpisy a právní normy

Jednání Akademického senátu FF MU se řídí těmito právními normami a předpisy:

Správce stránky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.