Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Aktuality ze senátu

Více aktualit

O senátu

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity představuje jeden z jejích samosprávních akademických orgánů. Jeho členy volí na dobu tří let akademická obec fakulty ze svých řad.

Senát se skládá z komory akademických pracovníků (12 členů) a ze studentské komory (9 členů). Členství v senátu je čestné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. V čele AS FF MU stojí předseda zvolený senátem z komory akademických pracovníků a dva místopředsedové, z nichž první je z řad studentů a druhý z řad akademických pracovníků.

Pro jednotlivé oblasti své činnosti senát zřizuje zvláštní komise: legislativní, volební, ekonomickou, smírčí a rozhodčí. AS FF MU se ve své činnosti řídí Zákonem o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.), Statutem FF MU a vnitřními předpisy fakulty: Volebním a Jednacím řádem AS FF MU.

Pravomoci AS FF MU

Mezi hlavní pravomoci AS FF MU patří:

 • schvalovat podle návrhu děkana vnitřní předpisy fakulty (ty pak senát postupuje ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity),
 • schvalovat rozdělení finančních prostředků fakulty a kontrolovat jejich využívání,
 • schvalovat výroční zprávu o činnosti a o hospodaření fakulty,
 • schvalovat návrhy děkana na jmenování a odvolávání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
 • usnášet se o návrhu na jmenování děkana (popřípadě navrhnout jeho odvolání z funkce),
 • na návrh děkana rovněž schvalovat dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná.

Historie předsedů AS FF MU

2018–dosud   doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
2014–2018   doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
20112014   prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
20082011   doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
20022008   Jeffrey A. Vanderziel, B.A.
20012002   doc. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
19992001   prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
19961999   PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A.

Komise senátu

Správní komise

 • doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (předsedkyně)
 • Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (místopředseda)
 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
 • doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Holíková
 • Mgr. Roman Novotný

Komise se zabývá především otázkami byrokratické zátěže kladené jak na akademické pracovníky, tak na studenty. Shromažďuje podněty od členů akademické obce, předává je vedení fakulty a společně s ním se pokouší hledat cesty k omezení byrokracie a optimalizaci administrativních činností. Členové akademické obce mohou své podněty sdělovat průběžně kterémukoliv členu komise nebo prostřednictvím anonymního online formuláře.

Volební a mandátová komise

 • doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
 • Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
 • Mgr. Martin Březina
 • Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
 • Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil

Hlavní činností Volební a mandátové komise AS FF MU je řízení voleb do obou obvodů AS FF MU. Komise prověřuje správnost seznamu členů příslušného volebního obvodu a zpřístupňuje ho členům volebního obvodu. Zveřejňuje listinu kandidátů a informuje voliče o čase, ve kterém mohou kandidáty volit. Dbá na zachování rovných  podmínek vedení volební kampaně. Vede volební protokol o průběhu a výsledku voleb, který zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, stejně tak zveřejňuje i celkové výsledky voleb.

Ekonomická komise

 • doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (předseda)
 • doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
 • Mgr. David Hons
 • Mgr. Ondřej Nováček

Komise se zabývá otázkami rozpočtování na FF MU a sleduje principy a vývoj financování fakulty na úrovni univerzitní i celostátní. S vedením FF MU a Ekonomickou komisí děkana FF MU projednává interní rozpočtovou metodiku FF MU a navrhuje její úpravy s ohledem na prosperitu a rozvoj fakulty a Dlouhodobý záměr MU a FF MU. Každoročně vydává Akademickému senátu FF MU doporučení ke schválení nebo neschválení rozpočtové metodiky předložené děkanem, potažmo rozpočtu FF MU.

Legislativní komise

 • Jakub Zikmund (předseda)
 • Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
 • prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
 • Mgr. Kateřina Holíková
 • Šarlota Sedláčková

Smírčí komise

 • Mgr. Ondřej Nováček (předseda)
 • doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
 • prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
 • Mgr. Martin Březina
 • Mgr. Ondřej Varaďa

Smírčí komise rozhoduje ve sporech:

 1. mezi členy akademické obce FF
 2. mezi členem akademické obce FF a samosprávným akademickým orgánem FF
 3. mezi samosprávnými akademickými orgány FF

Komise rozhoduje v rámci řízení za účasti stran sporu. Pokud se v jeho rámci dospěje k dohodě stran, vydá komise smírčí nález obsahující podstatu dohody. Není-li dohoda možná, rozhodne komise rozhodčím nálezem. Nález je pro účastníky řízení závazný. Členové akademické obce mohou své podněty sdělovat průběžně kterémukoliv členu komise nebo prostřednictvím anonymního online formuláře.

Komise pro vědu

 • prof. Ivan Foletti, MA, Docteur dès Lettres
 • Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
 • Mgr. Veronika Sellner
 • prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
 • Mgr. Libor Zajíc
 • doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Komise se ze senátní perspektivy zabývá dlouhodobým směřováním fakulty v oblasti vědy, projektové podpory a managementu výzkumu. Sleduje a vyhodnocuje metodiku hodnocení vědeckých výsledků na fakultě a předkládá návrhy na zlepšení podpory řešitelů grantů, využívání příležitostí v oblasti výzkumu a úpravy výzkumné politiky.

Předpisy a právní normy

Jednání Akademického senátu FF MU se řídí těmito právními normami a předpisy:

Správce stránky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.