Akademický senát schválil rozpočet nebo návrh na zřízení komise pro vědu

Odsouhlasil také nové složení vědecké rady, několik prodloužení akreditací, podmínky mimořádného přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny nebo nový disciplinární řád.

18. 5. 2022 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 25. dubna 2022 Akademický senát FF MU schválil nové složení Vědecké rady FF MU.

Senátorky a senátoři byli také seznámeni s rozpočtem fakulty pro rok 2022 v tzv. makrotabulkách (prozatím bez rozdělení na fakultní pracoviště) a jeho podobu schválili.

Schváleny byly také žádosti o prodloužení akreditace studijních programů Norský jazyk, literatura a kultura (Bc), Nordistika (NMgr) a Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (NMgr).

Proděkanka Jastrzembská představila podmínky mimořádného přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny. Hlásit se budou na fakultu jako takovou a v dotazníku vyznačí své oborové preference. Podle dalších dodaných podkladů a kapacit jednotlivých studijních programů budou následně se souhlasem garantů přijati. Před nástupem do podzimního semestru pro ně bude připraven intenzivní kurz češtiny.

Senát následně s jistými výhradami odsouhlasil záměr zřídit senátní komisi pro vědu, která by po vzoru komise ekonomické poskytovala prostor pro mezioborovou diskusi a překládala náměty vedení fakulty. Komise bude zasedat ve složení:

  • prof. Ivan Foletti, MA, Docteur dès Lettres
  • Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.
  • prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
  • doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
  • prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Na přání studentské komory bude doplněn ještě zástupce z řad doktorských studujících.

Dalším bodem jednání byl nový fakultní disciplinární řád, který doplňuje nedávno schválený disicplinární řád celouniverzitní.

Senát byl následně seznámen s výsledky jednání správní komise ohledně chystané aplikace pro seznamování s předpisy. V plánu je vytvoření anotací k jednotlivým předpisům, které by vždy stručně shrnuly jejich obsah a význam. Proces seznamování bude navíc rozvolněn. Detailněji bude plán představen na příštím zasedání.

V závěru se diskuse stočila k nedávnému nečekanému omezení finančních prostředků, které měla fakulta získat z celouniverzitního rozpočtu na internacionalizaci. Senát k tomuto bodu přijal následující usnesení:

AS FF MU protestuje proti razantnímu a nečekaně vysokému snížení prostředků na podporu internacionalizace. Uvedené opatření svojí realizací významným způsobem zasahuje do probíhajících a smluvně již sjednaných internacionalizačních aktivit. Zároveň tímto opatřením dochází k porušení původního záměru RMU plánovat internacionalizační aktivity na tři roky dopředu. AS FF MU pověřuje své zástupce v celouniverzitním senátu, aby obhajoval tento zájem na zasedání AS MU.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 23. května 2022.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.