Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

vedoucí semináře – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/314
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5409
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Radka Miltová, Ph.D., narozena 17. 4. 1979 v Chrudimi
Pracoviště
 • Seminář dějin umění
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
  tel.: + 420 549 49 5409
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • od března 2019: vedoucí Semináře dějin umění
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003–2008: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: doktorské studium, obor teorie a dějiny umění
 • 2008: Ph.D.: „Najde se Ovidia Metamorphosis, o kunstu tělesné lásky.“ Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě.
 • 1997–2003: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, magisterské studium, obor dějiny umění - muzeologie
 • 2003: Diplomová práce (dějiny umění) - Profánní témata v díle Franze Xavera Wagenschöna
Přehled zaměstnání
 • Od září 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění, odborná asistentka
 • říjen 2007 - srpen 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění, fotodokumentátorka
Pedagogická činnost
 • ZS 2004: externí vyučující na katedře archeologie a muzeologie MU v Brně
 • ZS 2006: externí vyučující na katedře dejín výtvarného umenia Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Grafické techniky
 • Dějiny grafiky
 • Antická mytologie
 • Výzdoby barokních zámeckých a palácových rezidencí
 • Práce s literaturou a informačními zdroji
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dějiny umění a kultury raného novověku (16.–18. století), zejména středoevropského barokního malířství, kresby a grafiky
 • Umělecký mecenát raného novověku
 • Profánní ikonografie raněnovověkého umění
 • Od 2009: členka badatelského týmu projektu Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích II: Giacomo Tencalla a objednavatelský okruh 70.-80. let 17. století
Akademické stáže
 • září 2005: Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Baderovo stipendium pro výzkum malířství 17. století)
 • leden 2006: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München (Baderovo stipendium pro výzkum malířství 17. století)
 • srpen 2010: Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
Mimouniverzitní aktivity
 • členka The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe
 • členka Uměleckohistorické společnosti
 • 2011-2013: členka výboru Uměleckohistorické společnosti
Pozvání k přednáškám, konference
 • Pozvání k přednáškám: 2019: Grosssedlitz - Ausschmückung der Sala terrena in Decin in der Kontext der mythologischen Malerei in der Barockzeit. In Die barocke Idee. 2019.
 • 2018: Reception of Illustrated Prints of Ovid’s Metamorphoses in Bohemian and Moravian Art : Johann Jacob von Sandrart and the ‘Judgement of Tiresias’. In Roma aeterna MMXVIII : The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe, 9.-10.11.2018, Praha. 2018.
 • 2017: Český překlad Ovidiových Metamorfóz a chrudimský malíř Josef Ceregetti. K významu Ovidiových Metamorfóz pro barokní umělce. In Roma Avrea MMXVII. Ovidiovské kontexty a inspirace. Kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona, 30. listopadu – 2. prosince 2017, Praha. 2017.
 • 2016: Praha - Ústav dějin umění AV ČR - Nox, Somnus a Morpheus: bohyně a bohové noci, spánku a snu v raném novověku. In Collegium historiae artium. 2016.
 • 2015: Božstva noci, spánku a snu v raném novověku. In Sny mezi textem a imaginací, Olomouc, 19.-20. listopadu 2015.
 • 2015: Ikonografie a formální zdroje holešovských maleb. In Castellum resurrectionis. Stavební vývoj zámku v Holešově a jeho opravy v letech 2005-2015, Holešov, 13.-14. října 2015. 2015.
 • 2015: Kolonáda Květné zahrady v Kroměříži a Seneca Pamphilj. In Roma Argentea MMXV. Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám raného císařství (k 1950. výročí Pisonova spiknutí), Praha, 24.-25. září 2015. 2015.
 • 2014: Helsinki - Three Layers of Spatiality - Relationship between Ceiling Paintings and the Function of an Early Modern Residence: The Example of Austerlitz. In Tila ja Tilallisuus 1700-Luvun Kulttuurissa. Helsinki, Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura/ Finnish Society for Eighteenth-Century Studies. 2014.
 • 2013: Ovidian Iconography in the 17th Century Ceiling Paintings of Bohemia and Moravia in European Context. In Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Internationaler Wissenschaftskongress 9.-13. April 2013 in Passau und Linz. 2013.
 • 2013: Ovidiovy Metamorfózy v renesančním umění v Čechách a na Moravě. In Antické tradice v renesanční kultuře. Katedra klasické filologie FF UP, Olomouc.
 • 2013: Praha - Ústav dějin umění AV ČR - Využití pozůstalostních inventářů pro sledování recepce literárního díla. In Inventáře. 4. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění.
 • 2011: Vranov u Brna - Mythological Themes in the Liechtenstein Residences in Moravia as Part of the Ancestral Memory. In Workshop Místa Lichtenštejnské paměti/ Liechtensteinische Erinnerungsorte. 2011.
 • 2011: Slavkov u Brna - Proměny výzdoby slavkovského zámku od Dominika Ondřeje Kounice po Václava Antonína Kounice. In Seminář Kancléř čtyř panovníků. 300 výročí narození Václava Antonína Kounice. 2011
 • 2010: Praha, Ústav dějin umění AV ČR – Ovidiovy Metamorfózy a barokní umění v Čechách a na Moravě.
 • 2009: Brno, Dům umění – „Historia o jednom dobrém člověku, kterak svůj život bídně dokonal“ – život a dílo malíře a písmáka Josefa Ceregettiho (1722–1799).
 • 2006: České Budějovice, Ústav estetiky a dějin umění FF JU – Metamorfózy Metamorfóz aneb "jakož o tom onen Naso, výborný Satanova díla mistr, pěkně napsal".
 • 2006: Slavkov u Brna, Historické muzeum ve Slavkově u Brna – Lanzaniho fresky ve slavkovském zámku.
 • Účast na konferencích:
 • 2006: Brno, Aktuální proměny českých dějin umění. Re/vize a reklama/ce tradičního. Konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR - Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění – problematika koncepce a oborového vymezení.
 • 2006: Rousínov, „Domenico Martinelli – Tvář génia barokní architektury (Od barokního umění k vzájemnému poznání) - Italští virtuosové na Moravě kolem roku 1700.
 • 2004: Olomouc, Historická Olomouc XV – Dějiny a kultura na Moravě - Wagenschönovy ovidiovské kresby v Opavě.
Vybrané publikace
 • JAKUBEC, Ondřej a Radka MILTOVÁ. Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času. Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, roč. 57, č. 2, s. 148-171, 23 s. ISSN 0049-5123. info
 • MILTOVÁ, Radka. Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009, 287 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-63-3. info
 • MILTOVÁ, Radka. "Bible malířů". Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění. Problematika koncepce a oborového vymezení. In Martina Grmolenská - Radka Miltová - Petra Trnková (ed.), Aktuální proměny českých dějin umění. Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 62-65. ISBN 978-80-210-4328-2. info
 • MILTOVÁ, Radka. "Bellissimum Ovidii Theatrum". Poznámky k recepci Ovidiových Metamorfóz v kultuře 17. století v Čechách a na Moravě. In Milena Bartlová - Lubomír Konečný - Lubomír Slavíček (ed.), Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2007, s. 44-82, 38 s. ISBN 978-80-7106-918-8. info
 • MILTOVÁ, Radka a Ondřej JAKUBEC. Matouš Radouš a jeho chrudimská dílna. Lokální produkce měšťanských epitafů. In Ondřej Jakubec (ed.), Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc: Muzeum umění, 2007, s. 68-72. ISBN 978-80-85227-88-8. info
 • MILTOVÁ, Radka a Ondřej JAKUBEC. Osobnost a dílo Matouše Radouše a tvorba renesančních epitafů v Chrudimi. Theatrum historiae 2. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pardubice, 2007, roč. 2/2007, č. 1, s. 81-107. ISSN 1802-2502. info
 • MILTOVÁ, Radka. Italští virtuosové na Moravě kolem roku 1700. In Hellmut Lorenz - Jiří Kroupa - Radka Miltová - Stanislav Bohadlo, Domenico Martinelli. Tvář génia barokní architektury/ Genie der Barockarchitektur. Rousínov: L. Marek, 2006, s. 35-42. ISBN 978-80-86263-89-2. info
 • MILTOVÁ, Radka. Franz Xaver Wagenschön a "Metamorphoses d`Ovide en rondeaux". Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2005, F 49, LIV, s. 71-90. ISSN 1211-7390. info
 • MILTOVÁ, Radka. Historische Erklärung der Kirchenmahlerey in Mühlfraun. Ikonografický program nástěnných maleb poutního kostela v Dyji. In Zora Wörgötter - Jiří Kroupa (ed.), Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma. Brno: Moravská galerie - Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 86-99. ISBN 80-7027-137-X. info

31. 1. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.