Zaměstnanci fakulty

Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

odborný asistent – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/125
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3855
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Dresler, Ph.D., narozen 28.6.1978 v Novém Jičíně
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992-1996: Masarykovo gymnázium Příbor
 • 1997-2003: studium archeologie, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • 2003-2008: doktorské studium archeologie, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Přehled zaměstnání
 • od 2003: odborný pracovník, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • od 2008: odborný asistent, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • od 2009: lektor klíčové aktivity OPVK "Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe", Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • od 2012: lektor klíčové aktivity OPVK „Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce“, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Pedagogická činnost
 • Geodézie v archeologii
 • Využití GIS v archeologii
 • Výpočetní technika v archeologii
Vědeckovýzkumná činnost
 • archeologie raného středověku
 • geodézie v archeologii
 • geografické informační systémy v archeologii
Akademické stáže
 • 2004/2005: Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des MIttelalters, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Program SOCRATES/ERASMUS, 5 měsíců)
 • 2004, 2005: Scientific Research Center of the Slovene Academy of Sciences and Arts, Ljubljana (Program KONTAKT Česká republika - Slovinsko, 4 týdny)
 • 2007: Scientific Research Center of the Slovene Academy of Sciences and Arts, Ljubljana (Program KONTAKT Česká republika - Slovinsko, 3 týdny)
 • 2008: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig, (Gastwissenschaftlerprogramm, 2 týdny)
 • 2013: Roman-Germanic Commission (RGK) Frankfurt am Main, (1 týden)
 • 2016: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, (1 týden)
 • 2017: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, (1 týden)
 • 2018: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, (1 týden)
Univerzitní aktivity
 • Projekty - řešitel
 • "Fortifikační systémy velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi", Grantová agentura ČR, č. GA20-18929S, 2020-2022
 • "Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?", Grantová agentura ČR, č. 405/12/P150, 2012-2014
 • Projekty - spolupracovník:
 • "Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech", Grantová agentura ČR, č. 404/05/2671, 2005-2007.
 • "Systém využití krajiny a sídlištní struktura jako rámec rozvoje a úpadku raně středověkých komplexních společností středovýchodní Evropy“, Grantová agentura ČR 404/09/J014, 2009-2011
 • "The System of Land Use and Settlement Structures as the Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Complex Societies in Eastern Central Europe", The Czech Science Foundation – GACR und Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2009-2011.
 • "Between Great and Přemyslid Moravia. The archaeology of the collapse and recovery of Early Medieval society", Grantová agentura ČR, č. GAP405/12/0111, 2012-2016
 • "Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages", Grantová agentura ČR, č. 15-34666L, 2015-2017
 • "Vývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti", Grantová agentura ČR, č. 16-15678S, 2016-2018
 • "Vznik raně středověké šlechty ve středovýchodní Evropě. Archeologicko-historický pohled", Grantová agentura ČR, č. 18-08646S, 2018-2020
 • "The Formation of Multi-ethnic Complex Societies in Early Medieval Moravia. Collective Action Theory and Interdisciplinary Approach (Formation)", Grantová agentura ČR, č. GX21-17092X, 2021-2025
Účast na mezinárodních konferencích
 • 13th annual meeting of European Archaeological Association, Zadar (Chorvatsko), 19.9.-21.9.2007
 • Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. Internationale Konferenz und Humboldt-Kolleg anlässlich des 50. Jahrestages des Beginns der archäologischen Ausgrabungen in Pohansko bei Břeclav, Břeclav, 5.-9.10.2009
 • Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? (spolu s J. Macháčkem a P. Milem), System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010
 • Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe, Sibiu 14.10.–17.10. 2010, Rumunsko.
 • 17th annual meeting of European Archaeological Association, Oslo (Norsko), 14.9.-18.9.2007
 • 19th annual meeting of European Archaeological Association, Plzeň (Česká Republika), 4.9.-8.9.2007
 • Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe, Sibiu 17. – 20. 10. 2013, Rumunsko
 • 21st annual meeting of European Archaeological Association, Glasgow 2. - 5. 9. 2015, Scotland
 • International Medieval Congress 2016, Leeds, 4. - 8. 7. 2016, Great Britain
 • 23rd annual meeting of European Archaeological Association, Maastricht, 30.8. - 3.9. 2017, Netherland
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2008: jmenován členem zkušební komise pro státní závěrečně zkoušky magisterského studia Archeologie na Masarykově univerzitě v Brně
 • 2010: Cena Jana Rulfa, 2. místo pro rok 2009 v soutěži o nejlepší práci v oboru archeologie autorů do 36 let
 • Samostatné přednášky v zahraničí:
 • 20.10.2003: "Břeclav-Pohansko. Velkomoravské hradisko, stav bádání a zpracování" - Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita.
 • 17.12.2008: "The Fortification of the Great Moravian fortress Pohansko near Břeclav" - Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig.
 • 2.3.2016: Centrum a zázemí velkomoravského Pohanska. Výzkum, význam a modelování zázemí raně středověkých center , Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
 • 27.4.2016: Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien
 • 8.11.2016: Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw.
 • 15.10.2017: Pohansko near Břeclav. Great Morvian centre. Institut archeologii, Krakow
 • 4.8.2018: Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit, Nitra. "30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu"
 • Organizace konferencí:
 • 24.4.-26.4.2006: "Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice" - Brno, Technické muzeum
 • 7.6.-9.6.2006: "Počítačová podpora v archeologii" - Brno, Jelenice
 • 15.3.-16.3.2012: Workshop - "Demografie pravěkých raně středověkých sídlišť", Hrušky
 • 30.5.-1.6.2016: "Počítačová podpora v archeologii" - Velké Pavlovice
 • 25.10.-27.10.2021: "Počítačová podpora v archeologii XX. In memoriam Evžen Neustupný" - Bořetice
Publikace
 • PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela, Katarína ADAMEKOVÁ, Jan PETŘÍK, Petr DRESLER a Lubomír PROKEŠ. Tracing the spatial organization and activity zones of an Early Mediaeval homestead at the Pohansko stronghold (Czechia) by combining geophysics and geochemical mapping. Archaeological Prospection. ENGLAND: Wiley, roč. 30, č. 4, s. 449-464. ISSN 1075-2196. doi:10.1002/arp.1907. 2023. Open Access article info
 • NEHYBA, Slavomír, Katarína ADAMEKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Jan PETŘÍK a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Unraveling Mediaeval human traces in fluvial deposits of the Dyje River near the Pohansko stronghold (Czech Republic). Geological Quarterly. Warzsawa: Polish Geological Institute, roč. 67, č. 4, s. 1-19. ISSN 1641-7291. doi:10.7306/gq.1718. 2023. URL info
 • DRESLER, Petr, Gabriela DRESLEROVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Petr KOČÁR a Romana KOČÁROVÁ. Beaver as Proof of the Change of Natural Environment and Economy of the First Half of the 10th Century AD. Archaeologia Austriaca. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, roč. 106, č. 1, s. 117-136. ISSN 0003-8008. doi:10.1553/archaeologia106s117. 2022. URL info
 • DRESLER, Petr. Digital archaeology at early medieval site in Pohansko, Czech Republic. In DELTA "Digital Transformation of Archaeology". 2022. info
 • DRESLER, Petr. Tavba železa a její odraz v archeologickém kontextu. 2022. info
 • NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, František KUDA a Karel KIRCHNER. Rekonstrukce průběhu říčních koryt s použitím elektrické odporové tomografie. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, roč. 28, 1-2, s. 60-66. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2021-15461. 2021. URL info
 • DRESLER, Petr. Výstavba fortifikačních systémů Pohanska u Břeclavi. Pevnost, dvorec?! In Archeologie konfliktů 2021, Hradec Králové. 2021. info
 • NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, Nela DOLÁKOVÁ, František KUDA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK, Jaroslav ŠKOJEC a Karel KIRCHNER. Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, roč. 27, 1-2, s. 54-62. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2020-13285. 2020. URL info
 • VÁGNER, Michal, Jan ŠKVRŇÁK a Petr DRESLER. Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země. Archaeologia historica. roč. 45, č. 1, s. 93-121. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2020-1-4. 2020. Digital Library Phil MUNI info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Počátky. Malovaný kraj. s. 23. ISSN 0323-1542. 2020. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta šedesátá a sedmdesátá. Malovaný kraj. s. 20-21. ISSN 0323-1542. 2020. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta osmdesátá. Malovaný kraj. s. 22-23. ISSN 0323-1542. 2020. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta devadesátá. Malovaný kraj. s. 26. ISSN 0323-1542. 2020. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Na prahu nového milénia. Malovaný kraj. s. 26. 2020/5. ISSN 0323-1542. 2020. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta nedávná. Malovaný kraj. s. 22-23. ISSN 0323-1542. 2020. info
 • DOLÁKOVÁ, Nela, Petr KOČÁR, Petr DRESLER, Gabriela DRESLEROVÁ, Romana KOČÁROVÁ, Martin IVANOV a Slavomír NEHYBA. Vývoj interakce přírodního prostředía subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., roč. 72, č. 4, s. 523-572. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.19. 2020. URL info
 • PETŘÍK, Jan, Libor PETR, Katarína ADAMEKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Anna POTŮČKOVÁ, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Marcin FRĄCZEK, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK, Tomasz KALICKI a Lenka LISÁ. Disruption in an alluvial landscape: settlement and environment dynamics in the Alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). Quaternary International. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, roč. 511, MAR 30, s. 124-139. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2018.04.013. 2019. Full Text info
 • DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Zaniklé vesnice - neformální diskuze nad sklenkou vína. 2019. info
 • DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12. 2019. URL info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí. In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji. In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019. info
 • DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Pohansko u Břeclavi, Valy u Mikulčic. (Ne)viditelné stopy konfliktů. In Archeologie konfliktů / Archaeology of Conflicts. 2019. info
 • ALAJBERG, Ante a Petr DRESLER. Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey. In Fourth medieval workshop in Rijeka / Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci. 2019. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. ISBN 978-80-7581-015-1. 2019. info
 • ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine. Starohrvatska prosvjeta. Split, roč. 46, č. 2019, s. 189-204. ISSN 0351-4536. 2019. info
 • DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra. s. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7. 2019. info
 • DRESLER, Petr a Vít BERAN. Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, roč. 110, č. 2019, s. 237-306. ISSN 0031-0506. 2019. URL info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum. 2018. info
 • PETŘÍK, Jan, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, roč. 25, 1-2, s. 41-48. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-41. 2018. URL info
 • NEHYBA, Slavomír, Marie DVOŘÁKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Petr DRESLER. Kvartérní sedimenty na severním předhradí lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. roč. 25, 1-2, s. 34-40. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-34. 2018. URL info
 • IVANOV, Martin, Hana NOHÁLOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Petr DRESLER a Gabriela DRESLEROVÁ. Izotopový záznam prvních spodních molárů domácího skotu z raně středověkých lokalit Pohansko-Jižní předhradí a Kostice-Zadní hrúd (Česká republika). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. roč. 25, 1-2, s. 7-15. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-07. 2018. URL info
 • DRESLER, Petr, Nela DOLÁKOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Jaroslav ŠKOJEC, Petr KOČÁR a Adéla POKORNÁ. Nový nález velkomoravské studny na severovýchodním předhradí Pohanska. In Konference 24. Kvartér, 30. 11. 2018, Brno. ISBN 978-80-210-9115-3. 2018. info
 • DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Středověká vesnice Vsisko a opevněné sídlo Zámčisko u Doních Bojanovic. Malovaný kraj. s. 6-7. ISSN 0323-1542. 2017. info
 • DRESLER, Petr a Gabriela DRESLEROVÁ. Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny. In Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Človek a krajina ...“, 6.-7.2.2017, Nitra, Slovenská republika. ISBN 978-80-558-1140-6. 2017. info
 • DRESLER, Petr, Alžběta DANIELISOVÁ a Jan MAŘÍK. Iron Age and Early Medieval Centres - Advantages and Pitfalls of a Comparative Approach. In Building Bridges - Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017. 2017. info
 • DRESLER, Petr. Centrum a zázemí velkomoravského Pohanska. Výzkum, význam a modelování zázemí raně středověkých center. 2016. info
 • VÁGNER, Michal, Petr DRESLER a Jan ZEMAN. POHANSKÝ SOKOL - Nové metody dokumentace archeologických terénních situací na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016. info
 • ZEMAN, Jan, Petr DRESLER, Michal VÁGNER, Vojtěch NOSEK, Anna KOUDELKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Michal HLAVICA a Milan HORŇÁK. Počítačová podpora v archeologii. 2016. URL info
 • DRESLER, Petr a Tomáš TENCER. Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 41, č. 1, s. 241-249. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2016-1-14. 2016. Digitální knihovna FF MU info
 • DRESLER, Petr. Nová Velká Morava. In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016. info
 • DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016. info
 • DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016. info
 • DRESLER, Petr a Gabriela DRESLEROVÁ. The Subsistence Strategy on the Border: Between Early and High Middle Ages, between Moravia and Lower Austria. 2016. info
 • DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9. 2016. info
 • DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, roč. 20, č. 1, s. 113-132. ISSN 1805-918X. 2015. Digitální knihovna FF MU info
 • DRESLER, Petr. The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Danielisová, Alžběta; Fernández-Götz, Manuel. Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. 1. vyd. Budapest: ARCHAEOLINGUA. s. 145-164. 35. ISBN 978-963-9911-70-3. 2015. info
 • DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Pohansko a Mikulčice. Zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kolaps očami slovenských archeológov - Nitra 5. – 6. 11. 2015. 2015. info
 • DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015. info
 • DRESLER, Petr. Settlement between the 9th and 10th centuries. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches, Budapest, 8. – 9. 12. 2015. 2015. info
 • DRESLER, Petr. Velká Morava na Dyji. 2015. info
 • DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Objev kostela na zaniklé středověké vsi Opatovice (k.ú. Hrušky) a její struktura. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 51, č. 54, s. 399-407. ISSN 0449-0436. 2015. info
 • DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015), 2015. 2015. info
 • DRESLER, Petr. Výkonný redaktor. Studia Archaeologica Brunensia. ISSN 1805-918X. 2015 - 2018. info
 • DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, roč. 50, č. 53, s. 350-358. ISSN 0449-0436. 2014. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 50, č. 53, s. 358-362. ISSN 0449-0436. 2014. info
 • DRESLER, Petr a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Břeclav - Pohansko. Veľkomoravské hradisko. In Historická revue, roč. 25, č. 12, s. 45-50. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. s. 45-50. ISSN 1335-6550. 2014. info
 • DRESLER, Petr, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER, Peter MILO a Jan ZEMAN. Prospekce krajiny dolního Podyjí a Pomoraví. In Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, Opava 14.10.2014-16.10.2014. 2014. info
 • DRESLER, Petr. Opevnění centra, předhradí a podhradí velkomoravského Pohanska. In Archeologie opevnění, Plzeň, 13.2.2014. 2014. info
 • DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ a Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. ISBN 978-80-87365-67-0. 2014. info
 • DRESLER, Petr. Počátky slovanského osídlení. In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014. URL info
 • DRESLER, Petr. Stěhování národů. In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014. URL info
 • DRESLER, Petr. Velká Morava. In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO a Friedel STRATJEL. Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Lauerman, Ernst; Trebsche, Peter. Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya: Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya. s. 76-80. ISBN 3-85460-280-4. 2013. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Gojda, Martin; John, Jan et al. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni. s. 111-126. ISBN 978-80-261-0194-9. 2013. info
 • DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Geofyzikální průzkum Masarykova náměstí a lokalizace kostela sv. Jiří. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, roč. LIV, č. 2012, s. 155-162. ISSN 0583-5569. 2013. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER a Michal RYBNÍČEK. Dendrochronologische Datierung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Břeclav und der so genannte Blatnica-Mikulčice – Horizont. In Dulinicz, Marek; Sławomir Moździoch, Sławomir. The Early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence. Wrocław: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science. s. 151-167. ISBN 978-83-63760-10-6. 2013. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, roč. LXV, č. 4, s. 663-705. ISSN 0323-1267. 2013. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER a Peter MILO. Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, roč. LXV, č. 4, s. 735-775. ISSN 0323-1267. 2013. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich. Wien, roč. 51, č. 1, s. 186-187. ISSN 0429-8926. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, roč. LXV, č. 2013, s. 776-785. ISSN 0323-1267. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč.49, č. 52, s. 355-364. ISSN 0449-0436. 2013. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Raně středověké lokality Kostice – Zadní hrúd a Kostice – Louky od Břeclavska. Drobnohled povrchové, geofyzikální a letecké prospekce. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. s. 95-99. ISBN 978-80-87311-43-1. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. s. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Found and lost. A warrior’s grave and the structure of burial grounds in the hinterland of major Great Moravian strongholds in the lower Dyje and Morava valleys. In Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe 2013. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Resource Base of the Early Medieval Fort at Pohansko. In 19th annual meeting of European Archaeological Association, Plzeň. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE. 2013. info
 • DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Od kaple rybářů ke kostelu rychtářů... Průzkum Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno. s. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7. 2012. info
 • DRESLER, Petr. Hradba velkomoravského Pohanska a vstup na její vrchol. Slavia Antiqua. Poznaň: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, roč. LII, -, s. 59-76. ISSN 0080-9993. 2012. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 48, č. 51, s. 340-344. ISSN 0449-0436. 2012. info
 • ČÁP, Pavel, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Výzkum velkomoravské sakrální architektury a přilehlého pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 48, č. 51, s. 344-352. ISSN 0449-0436. 2012. info
 • DRESLER, Petr. Cesty okolo Pohanska nejen za Velké Moravy. In Martínek, Jan; Šmeral, Jiří. Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu. 1. vyd. Brno: Centrum dopravního výzkumu. s. 12-19. ISBN 978-80-86502-53-3. 2012. info
 • DRESLER, Petr. Cesty okolo Pohanska nejen za Velké Moravy. In Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu, moravská Třebová, 23-25.5.2012. 2012. info
 • DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9. 2011. info
 • MILO, Peter, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Geopysical prospection at the Břeclav - Pohansko stronghold. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. s. 79-88. ISBN 978-3-7749-3730-7. 2011. URL info
 • DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, Neuveden, č. 16, s. 203-218. ISSN 1211-6327. 2011. info
 • DRESLER, Petr. The Fortification of Pohansko by Břeclav. Studia Universitatits Cibiniensis, Series Historica, Supplementum. Sibiu, roč. 1, č. 1, s. 147-158. ISSN 1584-3165. 2011. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko and its surroundings. Changes and developments. In 17th annual meeting of European Archaeological Association, Oslo, Norway. 2011. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? In System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010. 2011. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Wer hat das Tor der Herren von Pohansko überwacht? Die Reiter und Krieger in den Grabungsfunden vom Burgwall Břeclav-Pohansko. In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. 2011. info
 • DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Neuveden, č. 2009, s. 92-105. ISSN 1211-5800. 2010. Pdf soubor článku info
 • DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2. 2010. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. s. 83-93, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0. 2010. info
 • DRESLER, Petr. The fortification system of Pohansko near Břeclav. In Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe. 2010. info
 • DRESLER, Petr, Lubomír BĚLKA a Pavel HLAVENKA. Archeologické lokality pod palbou. Laserové skenování na příkladu archeologických lokalit. In Devátá počítačová podpora v archeologii. Litomyšl. 2010. info
 • DRESLER, Petr. Cena Jana Rulfa. Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., 2010. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Archeologické výzkumy a prospekce vědecko-výzkumné stanice Pohansko u Břeclavi. In Přehledy výzkumů na Moravě 2010. 2010. info
 • DRESLER, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 30-37. ISBN 978-80-210-4971-0. 2009. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0. 2009. info
 • DRESLER, Petr a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 222 s. ISBN 978-80-210-4971-0. 2009. info
 • DRESLER, Petr. Prostorová analýza staropaleolitických lokalit a vizualizace sond Mušov. In Valoch, Karel. Mušov I (okr. Břeclav) Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum. s. 119-125. Anthropos, vol. 30, (N.S. 22). ISBN 978-80-7028-352-3. 2009. info
 • DRESLER, Petr. A nedají si říct a nedají …. In Počítačová podpora v archeologii. 2009. info
 • DRESLER, Petr. The fortification system in Pohansko near Břeclav. 2009. info
 • DRESLER, Petr, Michal KUČERA, Jiří MACHÁČEK, Radek PETRŽELKA, Marek VLACH a Ondřej ŽÍDEK. POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,. s. 30-46. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2. 2008. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,. s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2. 2008. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni. s. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2. 2008. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. s. 229-270. ISBN 80-86023-84-2. 2008. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6. 2008. info
 • DRESLER, Petr. The Fortification of the Great Moravian fortress Pohansko near Břeclav. In Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig. 2008. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Surovinová základna raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Forum Urbes Medii Aevi VII "Surovinová základna a její využití ve středověkém městě", Křtiny. 2008. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Pevnost na hranici velkomoravské říše. In Mikulovské sympozium XXX. Mikulov. 2008. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267. 2007. info
 • DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18. Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, roč. 46, č. 43, s. 7-18. ISSN 0449-0436. 2007. info
 • DRESLER, Petr, Peter MILO a Vojtěch ŠEŠULKA. Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, roč. 41, č. 1, s. 142-144. ISSN 0560-2793. 2007. info
 • DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists. s. 128-129. ISBN 978-953-7237-25-7. 2007. info
 • DRESLER, Petr. Změny ve struktuře osídlení dolního Podyjí mezi časně slovanským a středohradištním obdobím. In III. protohistorická konference Archeologie barbarů. Mikulov. 2007. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Archeologické struktury ve formálním a geografickém prostoru na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 6. Chodová Planá. 2007. info
 • DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In The 13th EAA Annual Meeting, Zadar, Croatia. 2007. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Aplikace GIS při výzkumu zázemí raně středověkých center. In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006. info
 • DRESLER, Petr. Břeclav - Pohansko. Výzkum fortifikace v roce 2005. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006. info
 • DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal PETR. Geografická a archeologická prostorová data z České republiky, Rakouska a Slovenska. In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006. info
 • DRESLER, Petr. Opevnění velkomoravského hradiska ve Znojmě-Hradišti a jeho vztahy k okolním lokalitám. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, roč. 8-9, č. 1, s. 216-227, 13 s. ISSN 1211-6327. 2005. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Dokumentace výzkumu digitálními prostředky. In Počítačová podpora v archeologii 4. Roztoky. 2005. info
 • DRESLER, Petr. Validace prediktivního modelu osídlení v prostoru soutoku Moravy a Dyje systematickým terénním průzkumem. In Počítačová podpora v archeologii 3. Kravsko u Znojma. 2004. info
 • DRESLER, Petr. Digitalizace archeologického výzkumu na Pohansku. In Počítačová podpora v archeologii 2. Nečtiny. 2003. info
 • DRESLER, Petr. Počítače a studenti archeologie na FF MU v Brně. In Pohansko 2002. Počítačová podpora v archeologii. 2002. info
 • DRESLER, Petr. Recenze na Bohuslav Klíma: Nové významné objevy archeologické expedice Pedagogické fakulty MU ve Znojmě Hradišti. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, LIII, č. 3, s. 661-662. ISSN 0323-1267. 2001. info

22. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.