Zaměstnanci fakulty

doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

docent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06004
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7525
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. František Svoboda, Ph.D
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy
  Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 - Ekonomicko-správní fakulta MU - docent, obor veřejná ekonomie
  2007 - Filosofická fakulta MU - bakalářské studium Dějiny umění
  2007 - Ekonomicko-správní fakulta MU - doktorské studium Veřejná ekonomie
  Disertační práce Institucionální aspekty efektivního fungování památkové péče
  2002 - Ekonomicko-správní fakulta MU - magisterské studium Veřejná ekonomie
Přehled zaměstnání
 • 2015 Filosofická fakulta MU - docent
  2014 Ekonomicko-správní fakulta MU - docent
  2008 Ekonomicko-správní fakulta MU - odborný asistent
  2008-2019 Biskupství brněnské - konzervátor 2006 Ekonomicko-správní fakulta MU - asistent
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
  Ekonomika veřejného sektoru
  Filantropie
  Základy sociální politiky
  Ekonomika kultury
  Kapitoly z dějin kulturních institucí
  Kapitoly z dějin veřejného sektoru
  Kulturní krajina

  Cvičení:
  Kapitoly z dějin veřejného sektoru
  Ekonomika veřejného sektoru
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grant TA ČR - Opětovné zhodnocování kulturního kapitálu ve výrobě a podpora jeho prezentace (TL03000126) - řešitel
  Grant GA ČR - Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky státu a církve (GAČR 19-08512S) - spolupracovník
  Grant TA ČR - Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace (TL02000132) - spolupracovník
  Interaktivní mapa neziskového sektoru (MAPA NNO), CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215, MPSV, spolupracovník
  Grant GA ČR Instituce veřejného sektoru v historické perspektivě - řešitel
  Grant Ministerstva pro místní rozvoj - Management regionální a místní správy - spolupracovník
  Grant GA ČR Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru - spolupracovník
  Projekt NAKI - Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí - řešitel
  Projekt NAKI - Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky - spolupracovník
  Projekt Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK - spolupracovník
  Projekt CVNS Ekonomika církví a náboženských společností, spolupracovník
  Projekt CVNS Legislativní prostředí neziskových organizací, spolupracovník
  Výzkumný záměr MŠMT "Faktory efektivnosti regionů ČR", spolupracovník.
Mimouniversitní aktivity
 • Komise Ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v Jihomoravském kraji
  Předseda Moravského kulturního spolku
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: Cena děkana ESF MU za nejlepší vědecký článek
  2011: Cena děkana ESF MU za nejlepší vědecký článek
Vybrané publikace
 • SVOBODA, František a Jiří VÁCHA. Vzory krásy. 2023. Databáze historických vzorů info
 • SVOBODA, František a Jiří VÁCHA. Vzory krásy. 2023. URL info
 • SVOBODA, František. Potenciál zhodnocování kulturního kapitálu. 2022. info
 • SVOBODA, František. Vzory, barvy a tvary liturgického textilu a možnosti jejich prezentace. 2022. info
 • SVOBODA, František a Sabina HEYOVÁ. Kapitoly z dějin nejoblíbenější daně. Scientia et Societas. Newton College a.s., 2021, roč. 17, č. 1, s. 23-34. ISSN 1801-7118. URL info
 • HEISEROVÁ, Lucia a František SVOBODA. Systém památkové péče v USA. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2021, roč. 81, č. 4, s. 503-512. ISSN 1210-5538. URL info
 • MÜLLNER, Vojtěch a František SVOBODA. První teorie úvěru a její instituce: Dobročinné úvěrové instituce v hospodářských dějinách Západu. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020, roč. 68, č. 2, s. 213-236. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1276. URL info
 • SVOBODA, František. Zázraky imaginace : tvary a vzory liturgických oděvů v dějinách. TIC Brno, 2020. URL info
 • SVOBODA, František. Searching for Ideal Price Discrimination in the History of Opera: Lottery as a Way to Get a Consumer Surplus. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 53, č. 1, s. 119-136. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-10. info
 • SVOBODA, František. Looking for stability : Repercussions of the Russian revolution in the work of John Maynard Keynes. Panoeconomicus. Novi Sad: Savez ekonomista Vojvodine, 2017, roč. 64, č. 4, s. 477-492. ISSN 1452-595X. doi:10.2298/PAN15040S015S. info
 • WIMMEROVÁ, Tereza a František SVOBODA. From Arts to Marts : základní determinanty cen na českém aukčním trhu s výtvarným uměním. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 56-67. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Microcredits and their precursors in the age of modernity. European Journal of Science and Theology. 2016, roč. 12, č. 2, s. 99-110. ISSN 1841-0464. info
 • SVOBODA, František, Barbora PONEŠOVÁ, Jan FORETNÍK, Eva STAŇKOVÁ, Aleš HOMOLA, Karel SKLENÁŘ, Petr CZAJKOWSKI, Milada RIGASOVÁ a Martin MARKEL. Krajina jako dílo. 2016. info
 • SVOBODA, František, Aleš HOMOLA, Petr KUBÍN, Martin MARKEL, Barbora PONEŠOVÁ a Petr CZAJKOWSKI. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. 1. vydání. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. 346 s. ISBN 978-80-87967-08-9. info
 • SVOBODA, František, Aleš HOMOLA, Karel SKLENÁŘ, Helena LUKEŠOVÁ, Barbora PONEŠOVÁ, Petr CZAJKOWSKI, Eva STAŇKOVÁ a Jan FORETNÍK. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy. 1. vydání. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. 236 s. ISBN 978-80-87967-09-6. URL info
 • SVOBODA, František. Ekonomické a společenské markanty vzniku tzv. vernakulárních krajin: kulturně-historický příspěvek k hospodářským dějinám. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 3, s. 117-129. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. The other banking: Charitable loans in pre-modern era. European Journal of Science and Theology. 2015, roč. 11, č. 5, s. 9-22. ISSN 1841-0464. info
 • PODAŘIL, Miloš a František SVOBODA. Baumolova choroba: Consilium ekonomů nad strukturálním neduhem. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2014, roč. 10, č. 1, s. 58-67. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2014, roč. 10, č. 3, s. 189-202. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Collateral Theories of Heritage Preservation: from a Cult of Monuments to an Economics of Cultural Heritage. In Piero Frediani. Cultural Heritage: Protection, Developments and International Perspectives. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2013. s. 1-16. Focus on Civilizations and Cultures. ISBN 978-1-62808-812-0. info
 • SVOBODA, František. Instituce Monte di Pieta: příspěvek k dějinám ekonomiky neziskových organizací. Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2013, roč. 9, č. 2, s. 122-133. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Sic et Non: Three Remarks of Adam Smith to Economics of Governance. Review of European Studies. Canadian Center of Science and Education, 2013, roč. 5, č. 5, s. 97-110. ISSN 1918-7173. doi:10.5539/res.v5n5p97. info
 • SVOBODA, František. Dvě kapitoly z dějin managementu. Scientia et Societas. Praha: Newton Books, a.s., 2012, roč. 9, č. 1, s. 48-57. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Podílnické společnosti jako předstupeň demokracie: kapitola z dějin veřejné volby. Scientia et Societas. Praha: Newton Books, a.s., 2012, roč. 9, č. 2, s. 124-133, 9 s. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Tři archetypy evropské sociální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 158 s. Edice Hic sunt leones. ISBN 978-80-210-5990-0. info
 • SVOBODA, František a Vladimír HYÁNEK. Reinterpretace změn v sociálním systému v kontextu raně novověkého myšlení. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012, roč. 60, č. 6, s. 822-839. ISSN 0032-3233. URL info
 • SVOBODA, František. In search of value: Vienna School of Art History, Austrian Value Theory And The Others. Journal of Socio-Economics. Elsevier, 2011, roč. 40, č. 4, s. 428-435. ISSN 1053-5357. doi:10.1016/j.socec.2010.10.006. URL info
 • SVOBODA, František. Ekonomika daru, dar a jeho reflexe v ekonomické teorii. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2010, roč. 58, č. 1, s. 103-127. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.722. URL info
 • SVOBODA, František. Soukromé zájmy, veřejný dluh a obecné dobro: janovská lekce veřejných financí. In Sborník z konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE, 2009. 12 s. ISBN 978-80-245-1513-7. info
 • SVOBODA, František. Veřejná ekonomie jako průnik etiky, ekonomie a politiky: Poučení z Fogelovy analýzy ekonomického systému otrokářství. 2009. ISBN 978-80-248-2103-0. info
 • SVOBODA, František. Moc monopolu a monopol moci: příspěvek k počátkům globální ekonomiky. In Sborník příspěvků Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Liberec: Technická Univerzita Liberec, 2009. s. 480-88, 7 s. ISBN 978-80-7372-536-5. info
 • SVOBODA, František. Machiavelli kontra Samuelson a jiné texty k dějinám veřejné ekonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 162 s. Edice Hic sunt leones. Svazek 1. ISBN 978-80-210-5091-4. info
 • SVOBODA, František. Filantropie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 116 s. Distanční studijní opora. ISBN 9788021044777. info
 • SVOBODA, František. Machiavelli kontra Samuelson: dva přístupy k vládním výdajům. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-7399-345-0. info
 • SVOBODA, František. How Utopia Worked: An Unknown Chapter from the History of Public Economics. In Proceedings YRS 2008. Godollo: Szent Istvan Univesity Godollo, 2008. s. 146-155. ISBN 978-963-269-071-1. info
 • SVOBODA, František. Co, jak a pro koho: hledání odpovědi na základní otázku ekonomie vládnutí. Ekonomický časopis. Bratislava: EÚ SAV, 2008, roč. 56, č. 8, s. 816-831. ISSN 0013-3035. info
 • SVOBODA, František. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských organizací. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2007. 20 s. Legislativní prostředí neziskových organizací. ISBN 9788023984811. info
 • SVOBODA, František. Za obzor neoklasické ekonomie: cesta k principům nové institucionální ekonomie. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007, roč. 55, č. 4, s. 561-579. ISSN 0032-3233. info
 • SVOBODA, František. Prací se živím, práce mě trestá: na okraji dějin sociálních politik. Brno: Masarykova univerzita, 2007. info
 • SVOBODA, František a Petra DVOŘÁKOVÁ. Monuments as Consumption Goods: Economic Aspects of Preservation of Monuments in Postmodern Society. In Postmodern Society and Consumption Patterns from the Perspective of Social Sciencespr. první. Kaunas, Litva: Vilniaus Universiteto Leidykla, 2005. s. 28-29. ISBN 9986-19-735-X. info
 • SVOBODA, František. Od soukromého zájmu k obecnému blahu: lze využít pojem collective action ve veřejné ekonomii? In MendelNet 2005 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. s. 1-8. ISBN 80-7302-107-2. info
 • SVOBODA, František. Úvod do ekonomiky církevních organizací. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004. 16 s. Projekt ekonomika církví a náboženských společnost. ISBN 80-239-3770-7. info

9. 8. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.