Zaměstnanci fakulty

Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

odborný asistent – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.513
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4370
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Milan Fujda, nar. 2. srpna 1978 v Teplicích v Čechách.
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerity v Brně
  Arne Nováka 1, 660 88 Brno, ČR
  kontakt: milky@mail.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. obor religionistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: disertační práce: Akulturace hinduismu v českém okultismu: Sekularizace a zrod moderní spirituality.
 • 2004: Mgr. obor religionistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: diplomová práce: Počátky české jógy v zrcadle překladů pramenných textů.
 • 2004: pedagogická způsobilost, FF MU v Brně: závěrečná práce: Gymnaziální seminář z religionistiky: Přípravy k výuce judaismu.
 • 2003: Bc., obor filosofie - religionistika, FF MU v Brně: souborná práce: Problém kauzality u Davida Huma a jeho filosofie náboženství, bakalářská práce: K fenoménu náboženské konverze.
Přehled zaměstnání
 • Od 2008 odborný asistent Ústavu religionistiky FF MU.
 • 2008: odborný pracovník Ústavu religionistiky FF MU odpovědný za přípravu evropských projektů.
 • 2007: badatel v rámci projektu FP6 (REVACERN) - ve spolupráci s Masarykovou universitou a Universitou ve Vídni, externí přednášející na Ústavu religionistiky FF MU.
 • 2004 - 2007: doktorand na Ústavu religionistiky FF MU v Brně.
 • 2003-2004: magisterské studium religionistiky na FF MU v Brně.
 • 1999 - 2003: bakalářské studium filozofie a religionistiky na FF MU v Brně.
Pedagogická činnost
 • Psaní odborných textů v religionistice
 • Média a soudobá religiozita
 • Současné religionistické teorie
 • Religionistika v kontextu společenských věd
 • Žitý hinduismus
 • Kolonialismus a náboženství
 • Foucault, diskurzivní analýza a teorie náboženství
 • Řeč, písmo, tisk a náboženství
 • Četba Bhagavadgíty I
 • Hinduismus na Západě
 • Hinduismus
 • Moderní hinduistický reformismus
 • Akulturace hinduismu v českých zemích/Acculturation of Hinduism in Czech Lands
 • Náboženství světa
 • Orientalism and Neo-hinduism
 • Četba náboženských textů v sanskrtu I-IV
 • Bakalářská diplomová práce: Ústav religionistiky
 • Seminář k bakalářské/oborové práci I, II
 • Seminář k magisterské diplomové/oborové práci I,II
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2009: řešitel výzkumného projektu MUNI/21/FUJ/2009 Organizace náboženského prostoru ve věku médií: Sociální vazby, členství a identita v kontextu proměn sociální komunikace (předvýzkum)
 • 2008: řešitel výzkumného projektu Acculturation of Hinduism and Czech Tradition of Yoga-Vedanta: From Freedom to Totality and Back Again - půlroční projekt v rámci výměnného programu pro mladé badatele v projektu 6. Rámcového programu Evropské komise REVACERN
 • 2008: řešitel výzkumného projektu Initial Modern Forms of Acculturation of Hinduism and Buddhism and their Social and Cultural Conditions - půlroční projekt v rámci výměnného programu pro mladé badatele v projektu 6. Rámcového programu Evropské komise REVACERN
 • 2007-2009 účast na grantu Evropské komise FP6, REVACERN, koordinátor: Department of Religious Studies, Faculty of Arts, Szeged University, Hungary.
 • Od 2007 účast na grantu GAČR, č. 403/06/0574 „Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky“, hlavní řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 • 2005-2006 účast na grantu: "Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice", grant GAČR č. 401/03/1553, doba trvání: 1. leden 2002 - 31. prosinec 2005, hlavní řešitel doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 • Od r. 2006 projekt "Neohinduismus a česká kultura první poloviny 20. století - inovace kurzu Akulturace hinduismu v českých zemích a zavedení kurzu Orientalismus a neohinduismus", grant FRVŠ č. 1776 G5.
Akademické stáže
 • 2005-2006: 8. 12. 2005 – 8. 10. 2006, výzkumné stipendium, Centrum pro filozofii a dějiny vědy, Fakulta mentálních, morálních a sociálních věd, University of Pune (Maháráštra, Indie) – stipendium ICCR (Indian Council for Cultural Relations) poskytované v rámci mezivládních kulturních dohod na základě konkurzů MŠMT ČR.
 • 2005: 22.8. - 3.9. 2005 letní univerzita: Religiousness in Changing World, Szeged University (v rámci CEEPUS).
Universitní aktivity
 • Odborný garant a poradce Centra pro religionitiku a multikulturní výchovu (CERME) - projekt OP VK CZ.1.07/1.3.10/02.0022.
Mimouniversitní aktivity
 • Od 2009 člen Sekce sociologie náboženství v rámci Masarykovy české sociologické společnosti.
 • Od 2008 člen České společnosti pro religionistiku.
 • 2005-2006: člen Odborné sekce pro lidská práva, Strana zelených
 • 2005: 24. - 25. 9., šéfredaktor sjezdového vydání 21 bulletin pro moderní zelenou politiku,ISSN 1801-2426.
 • 2004: Institut Sokrates - příprvné kurzy na přijímací zkoušky na VŠ - externí lektor Základů společenských věd.
 • 2004: Romské centrum DROM - doučování romských žáků.
 • 2000-2002: organizace činnosti a kulturního programu studentské Relaxační místnosti na FSS MU v Brně.
 • 2001-2003: organizace činnosti Sdružení přátel Indie v Brně.
 • 1999-2004: příležitostná spolupráce při výuce volitelného kurzu „Religionistika“ na gymnáziu v Teplicích v Čechách.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2008: Člen přípravného výboru zajišťujícího přípravu 8. konference Evropské asociace pro studium náboženství (European Association for the Study of Religions, EASR) konané v Brně 7.-11. září 2008.
Vybrané publikace
 • FUJDA, Milan, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Bypassing the Social Distance : International Catholic Community, Friendship, and Homemaking among Expatriates in Brno. Journal of Religion in Europe. Brill, 2021, roč. 14, 1-2, s. 80-105. ISSN 1874-8910. doi:10.1163/18748929-20211512. URL info
 • FUJDA, Milan. Komplexita, rituál, víra a „bytí spolu“ : Zdroje nejistoty a techniky jejího zvládání, případ taneční improvizace. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 17, č. 2, s. 33-51. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2020-2-33. Odkaz na článek v online verzi časopisu info
 • FUJDA, Milan, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Jak se ptát na roli náboženství v životech expatů v JMK? In Expatrioti v Jihomoravském kraji: Definice a potřeby, Brno, 31. 1. 2019. 2019. info
 • FUJDA, Milan. Connecting Fitzgerald and Latour for the Sake of Democratic Religious Studies. Implicit Religion. Sheffield: Equinox, 2019, roč. 22, 3-4, s. 391-412. ISSN 1463-9955. doi:10.1558/imre.41065. URL info
 • FUJDA, Milan. Zakázaná slova, etnometodologické inspirace a náboženství jako modus existence : recenzní esej ke knize "Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem". Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2017, roč. 25, č. 2, s. 153-167. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • FUJDA, Milan. From Religion to Ordering Uncertainty: A Lesson from Dancers. In Ingman, Peik; Utriainen, Terhi; Hovi, Tuija; Broo, Måns. The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization: Changing the Terms of the Religion Versus Secularity Debate. 1st. Sheffield: Equinox, 2016. s. 207-230. The Study of Religion in a Global Context, 1. ISBN 978-1-78179-474-6. URL info
 • FUJDA, Milan. Bezpečí. In Revue Prostor: Anatomie násilí. 1st. Revue Prostor, 2016. s. 150-153. ISSN 0862-7045. Web cupress info
 • FUJDA, Milan. What Would an Informant Tell Me after Reading My Paper? On the Theoretical Significance of Ethical Commitment and Political Transparency in Symmetrical Practice of Studying Religion(s). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2015, roč. 23, č. 1, s. 57-86. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • FUJDA, Milan. Proč nestudovat náboženství : k sociologickému uspořádávání skutečnosti. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 3, s. 13-43. ISSN 1214-813X. Informace o článku a odkazy na něj v internetové verzi časopisu info
 • FUJDA, Milan. Western “Eastern wisdom” and the concept of new religions : remapping the field. Slovenský národopis. Bratislava: Slovak Academic Press, 2012, roč. 60, č. 5, s. 513-538. ISSN 1335-1303. info
 • FUJDA, Milan a David ZBÍRAL. Towards a symmetrical approach : the study of religions after postmodern and postcolonial criticism. 2012. Homepage of the workshop info
 • FUJDA, Milan. Acculturation of Hinduism and the Czech Traditions of Yoga : From Freedom to Totality and Back Again. In Máté-Tóth, András; Rughinis, Cosima. Spaces and Borders : Current Research on Religion in Central and Eastern Europe. Berlin: Walter de Guyter, 2011. s. 81-101. Religion and Society, Volume 51. ISBN 978-3-11-022813-7. link to a book at de Gruyter web info
 • FUJDA, Milan, Eva KLOCOVÁ a Radek KUNDT. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 446 s. Vydání první. ISBN 978-80-210-5558-2. Odkaz na publikaci na webu CERME info
 • FUJDA, Milan. Modernizace, krize a náboženství: Média a šíření detradicionalizované religiozity. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 87-117. ISBN 978-80-86702-69-8. URL info
 • FUJDA, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity. K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. 350 s. Religio, 6. ISBN 978-80-86702-81-0. Odkaz na knihu v nabídce vydavatelství info
 • FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Non-Church and Detraditionalised Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Dorota Hall - Rafał Smoczyński (eds.): New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe. 1. vyd. Warsaw: IFiS Publishers, 2010. s. 133-172. ISBN 978-83-7683-025-4. info
 • FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7043-951-7. info
 • FUJDA, Milan. Možnosti využití religionistických znalostí v rámci multikulturní výchovy: Teoretická východiska projektu CERME. Sociologica-andragogica 2010. Vzdělávání, Sociologie náboženství. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, Neuveden, prosinec, s. 55-70. ISSN 1803-0246. Odkaz na elektronickou verzi publikace na webu Univerzity Palackého info
 • FUJDA, Milan. Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy "skutečného", "konstruovaného" a "redukcionismu". Biograf - časopis pro kvalitativní výzkum. Praha, 2010, Neuveden, č. 52-53, s. 67-74. ISSN 1211-5770. odkaz na elektronickou verzi časopisu Biograf info
 • FUJDA, Milan. Hinduism between East and West: Swami Vivekananda and Challenges of Modernity. In Milan Kováč - Tomáš Gál (eds.), Religious Change. 1st. Bratislava: CERES (Central European Religious Studies) - Chronos - Slovak Association for the Study of Religion, 2010. s. 73-78. ISBN 978-80-89096-39-8. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Milan FUJDA. Nová náboženská hnutí. In Náboženství světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 47-55. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1. info
 • FUJDA, Milan. Lubomír Ondračka (ed.), Mé zlaté Bengálsko. Religio. Revue pro religionistiku. 2009, roč. 17/2009, č. 2, s. 267-271. ISSN 1210-3640. info
 • FUJDA, Milan. Religion, Hinduism and Secularization. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, Neuveden, č. 4, s. 79-90. ISSN 1803-2443. info
 • FUJDA, Milan. Individualizace, detradicionalizace a moderní religiozita. Okultismus jako důsledek a projev modernizačních změn. Religio, Revue pro religionistiku. 2008, roč. 16/2008, č. 1, s. 57-85, 28 s. ISSN 1210-3640. info
 • FUJDA, Milan. Modernizace, nová religiozita a akulturace hinduismu v českém okultismu. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5, 3-4, s. 137-152, 15 s. ISSN 1214-813X. Odkaz na soubor v online archivu časopisu Sociální studia info
 • FUJDA, Milan. David Václavík: Sociologie nových náboženských hnutí. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2008, roč. 5, 3-4, s. 219-224. ISSN 1214-813X. info
 • FUJDA, Milan. "Domestic Hinduism", Culture of Print and the "New Religions". In Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and the New Spirituality - Annual conference of the Centre for Studies on New Religions (CESNUR; in cooperation with INFORM and ISORECEA), London, Great Britain. 2008. URL info
 • FUJDA, Milan. Studium v Púné, Maháráštra, Indie. Sacra aneb Rukověť religionisty. 2007, roč. 5 (2007), č. 1, s. 85-88. ISSN 1214-5351. info
 • FUJDA, Milan. Svámí Vivékánanda a modernita: Ke kulturním a sociálním podmínkám exportu/importu neohinduismu. In Orientalia Antiqua Nova [VII.]. Plzeň: Dryada, 2007. s. 49-59. ISBN 978-80-87025-13-0. info
 • FUJDA, Milan. Dušan Lužný: Hledání ztracené jednoty. Průnik nových náboženství a ekologie. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42 (2006), č. 1, s. 236-239. ISSN 0038-0288. info
 • FUJDA, Milan. Bruce Carlisle Robertson, Raja Rammohan Ray: The Father of Modern India. Religio. Revue pro religionistiku. 2006, roč. 14 (2006), č. 2, s. 283-285. ISSN 1210-3640. info
 • FUJDA, Milan. Konference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23.-25. října 2006). Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, roč. 4 (2006), č. 2, s. 84-85. ISSN 1214-5351. info
 • FUJDA, Milan. Česká Bhagavadgíta v boji proti duchovnímu úpadku. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 13, č. 1, s. 105-118, 13 s. ISSN 1210-3640. info
 • FUJDA, Milan. Náboženské menšiny jsou také menšiny. 21 bulletin pro moderní zelenou politiku. Chomutov: Džamila Stehlíková a kol., 2005, roč. 1, č. 2, s. 6. ISSN 1801-2426. info
 • FUJDA, Milan. Putování za čajem: čeští čajovníci a časopis Dotek. Ke vztahu pití čaje a New Age. In Náboženství a jídlo. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 49-56, 7 s. ISBN 80-7194-800-4. info
 • FUJDA, Milan. Classical Yogic Scriptures and Acculturation of Hinduism in Czech lands. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 39-51. ISBN 80-86898-58-X. info
 • FUJDA, Milan. Poznámka k problému redukcionismu v Eliadově antiredukcionismu. Sacra aneb Rukověť religionisty. 2005, roč. 3 (2005), č. 2, s. 58-62. ISSN 1214-5351. info
 • FUJDA, Milan. Hollywoodský buddhismus a zákony - několik volných asociací. Nepálský nepravidelník. Bulletin Česko-nepálské společnosti. 2005, -, č. 3, s. 20-22. info
 • FUJDA, Milan. Cílem občanské výchovy a ZSV je naučit studenta číst. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v eském základním vzdlávání. Praha: Portál, 2003, roč. 9, č. 4, s. 7. ISSN 1211-1775. info
 • FUJDA, Milan. Výuka náboženství jako nástroj (nejen) multikulturní výchovy. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání. Praha: Portál, 2003, roč. 9, č. 9, s. 19-20. ISSN 1211-1775. info
 • FUJDA, Milan. Máme právo civilizovat Orient? Literární noviny. Praha: Spolenost pro Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 21, s. 5. ISSN 1210-0021. info
 • FUJDA, Milan. Návrh zákona o církvích má vady. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, roč. 12, č. 19, s. 4. ISSN 1210-0021. info
 • FUJDA, Milan. Empedoklés v kosmickém kolotoči lásky a sváru. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 2000, č. 4, 11 s. ISSN 1212-9097. URL info

1. 7. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.