Ruská studia

Poznáním k porozumění a mezinárodní kooperaci

Představení studijního programu

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia. Posluchači v aktivních formách výuky (seminářích a cvičeních) dále rozšíří a upevní své jazykové schopnosti a kompetence, seznámí se s pokročilejšími možnostmi diskursivní a stylistické analýzy věcných i uměleckých textů. Absolventi budou mít vysokou jazykovou kompetenci jak v jazyce českém, tak v ruském (úroveň C1 dle Evropského rámce). Během studia si dále prohloubí komplexní znalosti Ruska jako geografického, geopolitického, kulturního, jazykového a literárního prostoru.

Navazující studijní program je vždy realizován se specializací. Cílem specializace Ruská filologická a kulturní studia je připravit filologa-rusistu, který se seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka a v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a rozšířené znalosti kultury a reálií dané jazykové oblasti. Cílem specializace Ruština se zaměřením na překladatelství je vzdělat vysoce kvalifikované odborníky vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru překladatelství, kteří se mohou uplatnit jednak přímo jako profesionální překladatelé, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi a dále také jako pracovníci národních a evropských institucí. Vedle teoretických předmětů hrají velmi důležitou roli prakticky orientované překladatelské semináře, specializované na různé konkrétní druhy překladu. Práce v menších skupinách umožňuje poskytnout studentům zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů. Výuka v seminářích v maximální možné míře probíhá prakticky na základě aplikace osvojených teoretických poznatků a se znalostí autentických aktuálních textů.

Uplatnění absolventů

Program poskytuje absolventům prohloubené komplexní filologické rusistické vzdělání, které je vhodné pro odbornou a pedagogickou práci, jako východisko k překládání odborných a uměleckých textů, k zahájení vědecké přípravy v podobě doktorského studia v oboru, ke kvalifikované řídící odborné činnosti v kulturních institucích, v odpovědných pozicích v médiích a na úrovni středního firemního managementu. Absolventi programu se uplatní jednak přímo jako profesionální překladatelé věcných (odborných či publicistických), dílem i uměleckých textů z ruštiny, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi, a také jako pracovníci národních a evropských institucí.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: : všem absolventům bakalářského studia.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ověřující praktickou znalost ruského a českého jazyka, ruské a české mluvnice a slovní zásoby, schopnost orientace v ruském a českém textu, orientaci v základních teoretických otázkách, konceptech a terminologii jazykovědy a literární vědy a znalosti z ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Úspěšným uchazečům bude nabídnut zápis do konkrétní specializace dle jejich preferencí a dle kapacity specializací.

Odkaz na Ústav slavistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

Absolvent magisterského studijního programu Ruská studia může být na FF MU přijat do stávajících akreditovaných oborů (Ruský jazyk, Paleoslavistika a slovanské jazyky, Ruská literatura, Teorie a dějiny slovanských literatur, Literární komparatistika, Filologicko-areálová studia) a později do nově akreditovaných programů Slovanské jazyky, Slovanské literatury, Literární komparatistika a Filologicko-areálová studia.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.