Překladatelství románských a germánských jazyků

Představení studijního programu

Cílem je nabídnout studentům se zájmem o románské a germánské jazyky komplexně koncipovaný překladatelský program. Soubor odborných přednášek a specializovaných seminářů poskytuje nezbytný teoretický základ, na nějž navazují prakticky orientovaná cvičení poskytující důkladnou překladatelskou a tlumočnickou průpravu. Studenti rozvíjejí své analytické myšlení, schopnost kritického vnímání zkoumané problematiky, kultivují řečové a prezentační kompetence, což jsou základní dovednosti, na něž se v současné společnosti klade obzvláště velký důraz.

Vedle schopnosti uplatnění na trhu práce v oblasti překladatelství přinese studium oboru Překladatelství románských a germánských jazyků absolventům všeobecné prohloubení textových kompetencí bez ohledu na to, v jakém jazyce k textovému jednání dochází. Důraz je během studia kladen jak na přesnou interpretaci významu, tak na komplexní vhled do pragmatické stránky komunikace, což absolventům umožní nahlížet v pracovním i soukromém životě veškeré projevy jazykového jednání s citlivostí k perspektivitě, a tedy i k otevřeným či skrytým zájmům, které za mezilidskou komunikací stojí.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. Nabízené projektově orientované výběrové kurzy poskytují studentům příležitost k aplikaci získaných znalostí a rozvinutí praktických dovedností.

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, které uplatní jako překladatel a tlumočník, a to zejména z cizího jazyka do češtiny, ale i jako pracovník národních a evropských institucí v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi. Další možnosti uplatnění se nabízejí v oblastech, jakými jsou např. státní a veřejná správa, diplomatické služby, podnikatelská sféra, kulturní a umělecká scéna.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

PŘEKLADATELSTVÍ FRANCOUZŠTINY (jednooborová specializace)

Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověří znalost francouzského jazyka na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce, výbornou znalost českého jazyka a schopnost překládat mezi oběma jazyky. Zkouška probíhá bez použití slovníků a trvá 60 minut.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

PŘEKLADATELSTVÍ ŠPANĚLŠTINY (jednooborová specializace)

Komu je specializace určena: Specializace je určena především absolventům stejného nebo příbuzného bakalářského oboru / programu a dále uchazečům z jiných oborů/ programů u kterých lze předpokládat znalost španělštiny na úrovni C1 dle ERR (Evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška z jazyka – úroveň C1 dle ERR a překladu do češtiny. Délka písemného testu je 60 min. Písemný test obsahuje části zaměřené na:

  • prokázání znalosti spisovné češtiny;
  • překlady do češtiny a do španělštiny;
  • zpracování resumé ve španělštině;
  • práce se španělským textem (porozumění čtenému, schopnost výstižného a přesného vyjádření ve španělštině apod.).
  • Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů 100).

    Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

PŘEKLADATELSTVÍ NĚMČINY (jednooborová specializace)

Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (příbuzný program bude posouzen na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test s překladem z češtiny do němčiny. Typy otázek: 1. Přeložte do němčiny bez použití slovníků. 2. Test na českou slovotvorbu a německou gramatiku. 3. Vysvětlete německé podtržené výrazy v následujícím textu. Délka písemného testu je 70 min.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů 100).

Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

Po úspěšném absolvování magisterského studia je možno pokračovat v doktorském studiu ve filologických programech, nabízených oběma pracovišti. Těmito programy jsou Germánské jazyky, Germánské literatury, Románské jazyky, Románské literatury.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.