Překladatelství anglického jazyka

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Program Překladatelství anglického jazyka se zaměřuje na teoretické a praktické aspekty překladu, především z angličtiny do češtiny, ale také z češtiny do angličtiny. Důraz je kladen na technický (neliterární) překlad. Program u studentů růzvíjí a dále kultivuje bilingvní, extralingvistické, instrumentální, překladově profesní a strategické znalosti a dovednosti pro překlad. Studenty seznamuje s teorií překladu a pěstuje u nich pojetí překladu jako významného procesu a aktivity ve společnosti a dává jim základ pro informované a efektivní odborné rozhodování v této profesi. Program zahrnuje také podstatnou prakticky orientovanou složku studia, jejímž prostřednictvím vychovává absolventy pro řadu překladatelských specializací (včetně institucionálního překladu, práce na volné noze, titulkování, lokalizace apod.). Program nabízí pouze základy tlumočení a možnou specializaci na tlumočení ponechává dalšímu profesnímu rozvoji absolventů.

Praxe

Praxe v tomto studijním oboru není povinnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto programu by měli být schopni samostatně pracovat jako překladatelé (případně tlumočníci) a poskytovat komplexní konzultační služby v oblasti písemné a ústní mezikulturní komunikace v jazykové kombinaci angličtina-čeština. Své dovednosti a znalosti uplatní absolvent jednak jako profesionální překladatel, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů a v redakční praxi, ať už v národních, nebo zahraničních institucích. Kromě překladu písemných dokumentů se uplatní i v titulkování, lokalizaci nebo v doporovodném tlumočení. Uplatnění mohou absolventi najít i v řadě veřejnosprávních institucí včetně úřadů místní a celostátní správy, v médiích, mezinárodních organizacích, v neziskových organizacích a v soukromém sektoru, kde je nutností vysoká úroveň kompetencí v angličtině, dovedností pro překlad mezi angličtinou a češtinou a komunikačních a analytických dovedností.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020.

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Předpokladem přijetí je velmi dobrá znalost angličtiny a češtiny, zájem o dění v anglofonních zemích, vztah k práci s textem a informacemi. Uchazeči budou přijímáni na základě přijímací zkoušky zahrnující:

  • písemnou část - angličtina, čeština, orientace v textu, všeobecný rozhled, délka písemné zkoušky je 75 min.;
  • ústní část - pohovor s užším výběrem uchazečů (k ústní zkoušce postoupí uchazeči, kteří uspějí u písemného testu).

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: