Severoamerická kulturní studia

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Anglofonní a frankofonní areály nebo Anglofonní a hispanofonní areály).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Program vám umožní poznat do hloubky Severní Ameriku a její kultury. Naše nabídka spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o sledovaných zemích od Kanady přes Spojené státy až po Mexiko a Karibik. Program je koncipován tak, aby studenti poznali vždy dvě kulturní oblasti zároveň a porozuměli jejich vzájemným jazykovým, literárním a kulturním vztahům.

Výhoda studia kultur Severní Ameriky spočívá v tom, že zde lze modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa: jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací v místech, kde se navzájem prolínají odlišné etnické skupiny, jazyky a hodnoty. V tomto směru představuje Severní Amerika modelovou laboratoř jevů, se kterými se stále více potkáváme i v České republice.

Program je strukturován modulárně. Povinná část studia se skládá ze společného základu, kde se jako posluchači seznámíte se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměříte se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje specializační část, která se věnuje studiu konkrétních jevů.

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, značnou část práce také představuje samostudium. Ke sdílení materiálů a obohacení výuky využíváme moderních technologií.

Příležitosti profesního uplatnění naleznete ve firmách a institucích zaměřených na spolupráci se Severní Amerikou, v neziskovém sektoru, ve státní správě či v diplomacii.

Je studium programu pro vás?

  • Máte zájem o kultury a jazyky Severní Ameriky?
  • Ovládáte angličtinu na úrovni C1 a francouzštinu či španělštinu alespoň na úrovni B1?

Typickým uchazečem je absolvent bakalářského studia v programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a ekonomických fakultách.

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Praxe

Povinnou součástí programu je praxe, jejíž zaměření má návaznost na severoamerický prostor a sledovanou problematiku (mobilita, integrace, migrace, kulturní střetávání a adaptace). Pomůžeme vám s hledáním vhodného umístění v organizacích, jako jsou například Středoevropská asociace kanadských studií, Expat Centre Brno, Euraxess, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, MZK či International Staff Office MU. Vhodný typ praxe si také mohou studenti zajistit sami. V rámci programu také podporujeme studentské mobility na partnerské univerzity v Severní Americe. Odborně zaměřené praxe i případné studijní pobyty na severoamerických univerzitách vás odborně i osobnostně obohatí a pozitivně ovlivní vaše šance na trhu práce.

Uplatnění absolventů

Jako naši absolventi se uplatníte všude tam, kde je třeba kvalitní dvojjazyčné kompetence a kde se věnuje pozornost problematice kulturních vztahů. Příležitosti budete mít například v institucích zaměřených na spolupráci se Severní Amerikou a v neziskovém sektoru. Dobré uplatnění najdete ale také ve státní správě, médiích či diplomacii.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia v programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a ekonomických fakultách, u kterých lze předpokládat znalost jazyků (AJ-SJ nebo AJ-FJ) s minimální úrovní znalosti jednoho z nich na C1.

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška (prezenčně či distančně). Uchazeči obdrží text v AJ a další text ve FJ nebo ŠJ (dle volby uchazeče) o nichž s komisí promluví. Zkouší se porozumění a základní orientace v textech, schopnost reagovat na doplňující dotazy. Zkouška zahrnuje rozpravu o základních reáliích severoamerických zemí. Uchazeč do přihlášky (Doplňující text uchazeče) uvede svoji volbu druhého jazyka přijímací zkoušky (FJ/ ŠJ). Délka přijímacího pohovoru je cca 30 min.

Prominutí přijímací zkoušky: Uchazečům o studium může být prominuta přijímací zkouška, pokud splňují některou z těchto podmínek (o prominutí rozhoduje garant programu, ústního pohovoru se však uchazeči účastní vždy):

  • absolventi Bc. filologie, dvouoborového studia AJ-FJ, AJ-SJ,
  • absolventi Bc. filologie, jednooborového studia AJ, SJ, FJ, kteří prokáží dostatečnou znalost dalšího jazyka na úrovni C1 (AJ) a B1 (FJ, SJ) v kombinaci AJ-FJ, AJ-SJ. Znalost jazyka se prokáže certifikátem: pro AJ – CPE, IELTS (7.0), TOEFL iBT 95 a více; pro FJ – DALF B1; pro SJ – DELE B1.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Studenti jiných vysokých škol vloží spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky také potvrzení o studiu těchto kombinací. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Severoamerická kulturní studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.