Severoamerická kulturní studia

Představení studijního programu

Program spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o zemích Severní Ameriky, tedy jak oblasti anglofonní, tak hispanofonní a frankofonní, od Kanady přes Spojené státy až po Mexiko a Karibik. Program je koncipován tak, aby studenti měli přehled vždy o dvou kulturních oblastech zároveň a byli poučeni o jejich vzájemném jazykovém, literárním a kulturním ovlivňování. Z tohoto důvodu je obor strukturován modulově.

Povinná část studia se skládá ze společného základu, který má jednak část metodologickou – zde se posluchači seznámí se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměří se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje informativní část, která studentům na příkladu konkrétních kulturních jevů umožní lepší orientaci v anglofonním, frankofonním a hispanofonním světě. Společný základ je doplněn povinnými předměty, které si student zvolí vždy ze dvou povinných modulů v kombinaci anglofonní-frankofonní, nebo anglofonní-hispanofonní. Studium tedy nabídne porovnání anglofonních a frankofonních oblastí, nebo oblastí anglofonních a hispanofonních. Každý z těchto modulů obsahuje část lingvistickou, část literárně kulturní a tam, kde je to možné, část zaměřenou na vazby mezi danou kulturou a českým prostředím (překlady). Povinné předměty společného modulu a povinných modulů jednotlivých oblastí jsou doplněny předměty povinně volitelnými, které uvádějí do dílčí problematiky.

Výhoda studia severoamerického prostoru spočívá v tom, že zde lze takřka modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa: jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací v místech, kde se navzájem prolínají odlišné etnické skupiny, jazyky a kultury. V tomto směru představuje Severní Amerika jakousi modelovou laboratoř jevů, kde ve zrychlené podobě probíhají procesy analogické procesům, se kterými se stále více potkávají Evropa i česká společnost.

Praxe

Semestrální praxe ve veřejné instituci či soukromé firmě zabývající se některým z aspektů severoamerického prostoru v rozsahu minimálně 15 hodin týdně. Seznam organizací, se kterými KAA a URJL spolupracuje, je zvěřejněn na webové stránce Centra severoamerických studií (http://www.phil.muni.cz/wcss/). Těmito organizacemi jsou např. dílčí knihovna American Corner při Moravské zemské knihovně, Expat Centre Brno (zřizovatel je JMK), Central European Association of Canadian Studies, která sídlí na FF MU.

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní všude tam, kde je třeba kvalitní dvojjazyčné kompetence, a tam, kde se věnuje pozornost problematice kulturních vztahů, jako je otázka jinakosti, sociálního a kulturního vyloučení, migrace a imigrace.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia v programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a ekonomických fakultách, u kterých lze předpokládat znalost jazyků (AJ-SJ nebo AJ-FJ) s minimální úrovní znalosti jednoho z nich na C1.

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeči obdrží text v AJ a další text ve FJ nebo ŠJ (dle volby uchazeče) o nichž s komisí promluví. Zkouší se porozumění a základní orientace v textech, schopnost reagovat na doplňující dotazy. Zkouška zahrnuje rozpravu o základních reáliích severoamerických zemí. Uchazeč do přihlášky (Doplňující text uchazeče) uvede svoji volbu druhého jazyka přijímací zkoušky (FJ/ ŠJ). Délka přijímacího pohovoru je cca 30 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Uchazečům o studium může být prominuta přijímací zkouška, pokud splňují některou z těchto podmínek:

  • absolventi Bc. filologie, dvouoborového studia AJ-FJ, AJ-SJ,
  • absolventi Bc. filologie, jednooborového studia AJ, SJ, FJ, kteří prokáží dostatečnou znalost dalšího jazyka na úrovni C1 (AJ) a B1 (FJ, SJ) v kombinaci AJ-FJ, AJ-SJ. Znalost jazyka se prokáže certifikátem: pro AJ – CPE, IELTS (7.0), TOEFL iBT 95 a více; pro FJ – DALF B1; pro SJ – DELE B1.

Studenti FF MU žádají o prominutí přijímací zkoušky e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Studenti jiných vysokých škol zašlou žádost o prominutí přijímací zkoušky spolu s potvrzením o studiu těchto kombinací poštou na adresu Studijní oddělení - přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno a to nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky .

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V případě splnění podmínek přijetí je možné dále pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu oborů: anglický jazyk, literatury v angličtině, románské jazyky, románské literatury, literární komparatistika.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.