Age management pro personální řízení

Informace o vzdělávání

Co je kurz Age management pro personální řízení?

Je to kurz v programu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Je zaměřen na komplexní problematiku řízení zaměstnanců s ohledem na věk a životní fáze zaměstnance. Reaguje na aktuální výzvy na trhu práce spojené nejen s jeho demografickými proměnami, ale i s nástupem nové generace a s rozvojem digitalizace a globalizace. 

Age management přestavuje způsob řízení s ohledem na věk a rovněž přihlíží k průběhu životních fází člověka na pracovišti a respektuje jeho měnící se potřeby a zdroje v průběhu stárnutí. Cílem age managementu je podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a proměn pracoviště. Jednotlivá opatření by měla vést k tomu, aby každý zaměstnanec měl možnost využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku (Ilmarinen, 2008)

Účastníci se v rámci realizovaného kurzu seznámí se základními teoretickými východisky, principy, cíli, nástroji a možnostmi implementace age managementu do personální praxe. Součástí kurzu je rovněž představení konceptu pracovní schopnosti jako základního kamene pro implementaci age managementu do firem či organizační praxe. V rámci kurzu se účastníci dále naučí, jak je možné využít age management audit pro úspěšné zavedení age managementu do personálních procesů. Seznámí se také s jednotlivými možnostmi měření pracovní schopnosti. Kurz se mj. zaměřuje i na problematiku adaptace a přípravy na stáří, jenž je nedílnou součástí age managementu.

Kurz se skládá z 5 modulů, každý v rozsahu 8 hodin:

Modul I. Základy age managementu a řízení pracovní schopnosti

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními východisky a principy age managementu včetně představení konceptu pracovní schopnosti. Pozornost je rovněž věnována aktuálním výzvám na trhu práce především s ohledem na stárnoucí pracovní sílu a nově nastupující generace na trh práce. Účastníci rovněž získají znalosti o možnostech implementace age managementu do organizační praxe.

Obsah modulu:

 1. Základní východiska age managementu (stárnutí, stáří, demografická situace v České republice)
 2. Vznik a vývoj age managementu; ukotvení ve strategických dokumentech
 3. Generace na trhu práce
 4. Koncept pracovní schopnosti a jeho jednotlivé dimenze, faktory ovlivňující pracovní schopnost
 5. Age management v organizaci – řízení věkové struktury pracovníků v organizaci za pomoci personálních opatření
 6. Příklady projektů a dobré praxe age managementu v České republice a zahraničí
Modul II. Celoživotní podpora pracovní schopnosti jednotlivců

Modul se zaměřuje na téma adaptace a přípravy na stáří jako důležité součástí age managementu. Seznámí účastníky s jednotlivými dimenzemi stárnutí. V rámci modulu se účastníci dozví, v jakých oblastech se připravovat na odchod do důchodu a jak by měla vypadat ideální strategie odchodu do důchodu, jež je celoživotní proces. Tématem bude rovněž role firem v znovuzařazování a udržení starších pracovníků a v přípravě starších zaměstnanců na odchod do důchodu.

Obsah modulu:

 1. Adaptace a příprava na stáří
 2. Koncept aktivního a úspěšného stárnutí
 3. Konec pracovní kariéry; adaptace na postproduktivní fázi života
 4. Ageismus a předsudky zaměstnavatelů vůči zaměstnancům různého věku
 5. Věkově diverzifikovaný tým
Modul III. Age management audit

Modul je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti pracovní schopnosti, která je základním předpokladem pro implementaci jednotlivých opatření age managementu ve firmách či organizacích. V rámci modulu se účastníci seznámí s jednotlivými pilíři age managementu a naučí se pracovat s jednotlivými nástroji pro realizaci age management auditu.

Obsah modulu:

 1. Koncept pracovní schopnosti
 2. Možnosti měření pracovní schopnosti
 3. Standardy age management audiu
 4. Metody pro realizaci age management auditu
 5. Jednotlivé pilíře age managementu
 6. Zpracování auditu, závěrečná zpráva a formulace navržených opatření
Modul IV. Měření pracovní schopnosti

Modul představuje základní přehled o jednotlivých možnostech a nástrojích pro měření pracovní schopnosti. V rámci modulu se účastníci teoreticky seznámí s používanými nástroji na měření pracovní schopnosti včetně možností jejich využití při zavádění age managementu do firemní či organizační praxe.

Na tento modul navazuje prakticky zaměřený modul: Expert měření pracovní schopnosti, kde se účastníci naučí prakticky pracovat s nástrojem na měření pracovní schopnosti Work Ability Index WAI.

Obsah kurzu:

 1. Koncept pracovní schopnosti a jeho jednotlivé dimenze
 2. Faktory ovlivňující pracovní schopnost
 3. Work Ability Index (WAI) a jeho využití v praxi
 4. Další nástroje na měření pracovní schopnosti (Work ability score, Personální a Firemní radar)
 5. Zahraniční praxe
Modul V. Expert pracovní schopnosti

Vzdělávací modul navazuje na moduly Základy age managementu a řízení pracovní schopnosti a Měření pracovní schopnosti. Absolventi kurzu se seznámí se jednotlivými možnostmi řízení pracovní schopnosti na individuální a organizační úrovni. V rámci modulu bude pozornost věnována osobní diagnostice prostřednictvím nástroje WAI. Účastníci kurzu se seznámí s procesem hodnocení úrovně pracovní schopnosti prostřednictvím indexu WAI včetně základní interpretace výsledků měření a jejich využitelnosti ve firemní praxi. Součástí modulu je rovněž představení individuálního poradenství na podporu pracovní schopnosti včetně doporučení pro pracovníky personálního oddělení, poradce či kouče.

Obsah modulu:

 1. Nástroj WAI a jeho komponenty
 2. Hodnocení úrovně pracovní schopnosti
 3. Základní interpretace výsledků a jejich využitelnost v praxi HR
 4. Individuální poradenství na podporu pracovní schopnosti pro pracovníky personálního oddělení

Po absolvování jednotlivých modulů bude účastník znát teoretická východiska a jednotlivé principy a pilíře age managementu a jejich vazbu na jednotlivé personální procesy. Absolventi kurzu budou rozumět konceptu pracovní schopnosti a faktorům, které ji ovlivňují. Absolventi budou umět používat koncept pracovní schopnosti při implementaci jednak age management auditu, tak i jednotlivých opatření age managementu do praxe. Absolventi budou rovněž znát jednotlivé nástroje na měření pracovní schopnosti.

Kdy se kurz koná?

Kurz je dvousemestrální, zahájen bude v podzimním semestru akademického roku 2023/2024 na přelomu září a října 2023. Jednotlivé přednášky se budou konat v uvedené pátky: 13.10., 10. 11. a 1.12. v čase 8:30 - 16:30 (s pauzou na oběd).

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

Účastníkem celoživotního vzdělávání v kurzu Age management pro personální řízení se může stát každý, kdo:
a) podal přihlášku do celoživotního vzdělávání,
b) umístil se v kapacitních mezích vymezených v podmínkách přijetí (15 účastníků) a
c) zapsal se ke vzdělávání.

Přihláška

Přihlášku do kurzu lze podávat od 1. dubna do 31. srpna 2023. Přihlášky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím speciální webové aplikace. Po vyplnění všech údajů, prosíme, nezapomeňte přihlášku podat. Poplatek za přihlášku do celoživotního vzdělávání se nehradí.

O přijetí je uchazeč vyrozuměn rozhodnutím v přihlášce. Současně v přihlášce obdrží pokyny pro zápis do vzdělávání.

O nepřijetí je uchazeč vyrozuměn rozhodnutím v přihlášce. Do 30 dní od doručení rozhodnutí do přihlášky může o jeho přezkoumání požádat děkanku FF MU prostřednictví studijního oddělení. Konečné přezkoumání provádí děkanka FF MU. O výsledku je uchazeč vyrozuměn rozhodnutím, které je konečné a není vůči němu přípustný opravný prostředek.

Na přijímací řízení do celoživotního vzdělávání se nevztahují pravidla přijímacího řízení do řádných studií.

Podat přihlášku

Práva a povinnosti účastníka celoživotního vzdělávání

Účastník celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta ve smyslu zákona o vysokých školách (např. ve věcech zdravotního a sociálního pojištění, daňových úlev, stravování v menze, ubytování na kolejích, průkazek MHD atp.).

Absolventům není udělen akademický titul. Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu Age management pro personální řízení.

Celoživotní vzdělávání se zejména řídí:

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.