Ediční činnost fakulty

Podporujeme kvalitní vědeckou produkci

Ediční činnost fakulty se v plném rozsahu řídí zásadami ediční činnosti na Masarykově univerzitě, které upravuje Směrnice rektora č. 6/2008 Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity. Tyto zásady pro potřeby fakultní praxe konkretizuje Směrnice FF MU č. 1/2020 Zásady ediční činnosti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Ediční rada

Ediční rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je kolektivním poradním orgánem děkana, který zodpovídá za koncepční vedení, kvalitu a koordinaci ediční činnosti fakulty. Členy ediční rady jmenuje děkan z řad pedagogických a vědeckých pracovníků fakulty, předsedá jí určený proděkan a za její činnost odpovídá tajemník jmenovaný děkanem.

 

Ediční plán

Ediční rada každoročně sestavuje Ediční plán Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který je tvořen edičním plánem Spisů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a seznamem fakultou podporovaných odborných časopisů.

Ediční plán Filozofické fakulty MU na rok 2023

Ediční plán Filozofické fakulty MU na rok 2022

Ediční plán Filozofické fakulty MU na rok 2021

Ediční plán Filozofické fakulty MU na rok 2020

 

Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ediční řada založená již v roce 1923

Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je první ediční řadou, která vznikla na fakultě a jednou z prvních edičních řad univerzity. Jako první spis v edici vyšla publikace Rudolfa Urbánka Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy: příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových.

V rámci edice bylo vydáno také několik prvních čísel seriálů Brno Studies in English, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik a Études romanes de Brno, a to před tím, než byly založeny jejich řady v rámci novější seriálové edice Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity; a dále také několik tematických sborníků či sborníků z konferencí (například Otázky divadla a filmu, Teorie verše, Otázky slovanské syntaxe aj.).

Edice zaměřená na šíření výsledků vědy a výzkumu pěstovaných na fakultě

V edici Spisy FF MU vycházejí především odborné monografické publikace akademických pracovníků fakulty a pro knižní účely příslušně upravené vynikající disertační práce absolventů doktorských studijních programů realizovaných na fakultě. Cílem ediční rady je pěstovat edici Spisy FF MU jako platformu pro vznik a šíření kvalitních vědeckých publikací, které budou fakultu reprezentovat mezi odbornou veřejností a přispívat ke společenské kultivaci.

Publikace vydané v edici Spisy FF MU

Informace pro autory

Ediční řada Spisy FF MU je otevřena všem akademickým a výzkumným pracovníkům a studentům fakulty, ale i externím spolupracovníkům, kteří se podílejí na plnění výzkumně-vědeckých úkolů fakultních pracovišť.

Ediční plán vzniká převážně na základě podaných Žádostí o vydání publikace v ediční řadě Spisy FF MU zde. Pro výpočet finančních nákladů na vydání publikace slouží tabulka. Žádosti zasílají vedoucí pracovišť autorů nejpozději do 20. října roku předcházejícímu vydání publikace.

Další informace viz Směrnice FF MU Zásady ediční činnosti fakulty, Část čtvrtá, článek 7.

Manuál pro autory

Odborné časopisy

Fakulta podporuje vydávání odborných časopisů, které přispívají k šíření jejího dobrého jména jako výzkumné instituce. Z rozpočtu vyhrazeného na ediční činnost jsou každoročně podpořeny fakultní odborné časopisy zařazené do mezinárodních databází SCOPUS a Web of Science. 

Fakultou podporované odborné časopisy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.