Vladimír Groh

Vladimír Groh (1895–1941) pocházel sice z Brna, klasickou filologii však studoval ještě v době před vznikem Masarykovy univerzity, tedy v Praze, kde později také několik let pedagogicky působil. Kromě semináře Josefa Krále navštěvoval hned od počátku svých studií epigrafický seminář Františka Groha (jde pouze o shodu jmen), což předurčilo jeho celoživotní badatelský zájem o starověké dějiny. Krátce po vzniku republiky vycestoval na roční pobyt do Říma, kde získal cenné kontakty a poznatky, jež zúročil mj. v jedné ze svých nejvýznamnějších prací Řím. Studie o jeho počátcích (1923). Jako vědec byl známý svou precizní prací s prameny (překládal mj. Livia) a užíváním poznatků z jiných oborů – archeologie, papyrologie, geologie, klimatologie atd. Jeho vůbec nejrozsáhlejší monografie Starý Řím (1921, později vyšla ještě několikrát, naposledy 1967 v úpravě Gabriela Hejzlara) je studenty dodnes hojně využívána. Na brněnské univerzitě začal jako profesor starověkých dějin působit v roce 1931, v roce 1936 byl dokonce jmenován děkanem fakulty. Vladimír Groh byl kromě vynikajícího vědce také zdatným popularizátorem vědy. Sám stál u zrodu popularizačně zaměřeného časopisu Věda a život, pořádal veřejné přednášky, zpracoval také několik hesel do Ottova slovníku naučného nové doby a podstatně autorsky přispěl do Šustových Dějin lidstva od pravěku k dnešku. Známý byl rovněž jako aktivní člen Sokola a horlivý vlastenec, který se nebál otevřeně vyjadřovat k aktuálnímu dění, a za války se pak dokonce zapojil do činnosti domácího odboje. V únoru 1941 byl zatčen a v září téhož roku popraven za přípravu velezrady. Dodnes jej připomíná název jedné z ulic přiléhající k areálu jeho domovské fakulty.

Zdroj: WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ a Jana NECHUTOVÁ. Gnóthi seauton. Sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 31-35. ISBN 978-80-210-9255-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9255-2019.

 

Bibliografie byla sestavena podle:

Mnema Vladimír Groh. Češka, Josef (editor); Hejzlar, Gabriel (editor). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, s. [253]-259.

Bibliografie

Monografie

KRÁL, Josef. Státní zemské zřízení [redaktor]. Praha: Jednota českých filologů, 1921.

Řím. Studie o jeho počátcích. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1923.

Titus Livius, Výbor z jeho dějin, I. Text. Praha: Jednota českých filologů, 1924.

Titus Livius, Výbor z jeho dějin, II. Praha, 1925.

Sofistické hnutí ve starověku. Praha: Nakladatel Bohuslav Hendrich knihkupec, 1927.

Ústava svatováclavská, pravda a legenda. 1928.

Starý Řím. Praha: Jednota českých filologů, 1931.

Starověk. I., Dějiny Blízkého východu a řeckých počátků. Praha: Melantrich, 1935.

Život ve starém Římě. Praha, 1937.

Kapitoly

Doba hellenistická. In: Agrární poměry a problémy v antice, 1928, s. 23-43. (spoluautoři: Karel Svoboda, Josef Dobiáš)

Hellenistický svět a velká římská říše. In: Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl druhý, Římské impérium jeho vznik a rozklad, 1936, s. 83-206.

Stará Itálie a Řím do konce III. století před Kr.. In: Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl druhý, Římské impérium jeho vznik a rozklad, 1936, s. 1-82.

Počátky řecké filosofie. In: Řečtí filozofové a mystici, 1947, s. 3-26.

Studie

Transitio ad plebem. Listy filologické. 1916, roč. 43, s. 161-189.

Sdružení panionské. Listy filologické. 1917, roč. 44, s. 201-218.

Sdružení panionské (Dokončení.). Listy filologické. 1917, roč. 44, s. 308-323.

Kalátní sněm římský. Listy filologické. 1919, roč. 46, s. 13-20.

Kalátní sněm římský (Dokončení.). Listy filologické. 1919, roč. 46, s. 80-84.

Fasti coloniae Ostiensis. Listy filologické. 1920, roč. 47, s. 140-153.

Intorno al nuovo frammento epigrafico della cronaca municipale di Ostia. In: Bulletino delia Commissione Archeologia communale in Roma , 1920, s. 246-250.

Příspěvky k dějinám amfiktyonie delské. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 7-15.

Příspěvky k dějinám amfiktyonie delské (Dokončení.). Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 82-84.

Literární činnost prof. Dra Františka Groha. In: Sborník prací filologických: univerzitnímu professoru Františku Grohovi k šedesátým narozeninám, 1923, s. 158-161.

Plebejský tribunát. In: Sborník prací filologických: univerzitnímu professoru Františku Grohovi k šedesátým narozeninám, 1923, s. 111-117.

Potestas sacrosancta plebejských tribunů. Věstník královské České společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná. 1923, s. 1-39.

Archivy Řeků a Římanů. Časopis archivní školy. 1924, roč. 2, s. 10-27.

Konec římského království. Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 193-214.

Konec římského království (dokončení). Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 328-337.

Latinská četba na reformním reálném gymnasiu. Střední škola. 1924, roč. 4, s. 305-309.

Latium v době praehistorické. Obzor praehistorický. 1924, roč. 3, č. 2, s. 77-112.

Latium v době praehistorické (dokončení). Obzor praehistorický. 1924, roč. 3, č. 1, s. 21-42.

I primordi di Roma. In: Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia, 1925, s. 215-255.

La colonna di Traiano. In: Rendiconti della R. Accademia di Archeológia, 1925, s. 40-57.

Spony v římských hrobech na Foru. In: Niederlův sborník. Obzor praehistorický, 1925, s. 74-85.

II diagramma cirenaico. História. 1927, roč. 1, č. 3, s. 112-116.

Kyrenská ústava. Listy filologické. 1927, roč. 54, s. 177-201.

La cacciata dei re romani. Athenaeum. 1928, roč. 6, s. 289-324.

Nové nápisy z Kyreny. Listy filologické. 1928, roč. 55, s. 83-91.

Nové nápisy z Kyreny (Dokončení.). Listy filologické. 1928, roč. 55, s. 200-205.

Římská osada u Mušova. Obzor praehistorický. 1928, roč. 7/8, s. 61-65.

Servio Tulio. Storia e mito. História. 1928, roč. 2, s. 353-358.

La storia primitiva del Cermalo. Athenaeum. 1929, roč. 7, s. 316-362.

La Transitio ad plebem di P. Clodio. In: Studi in onore di P. Bonfante, 1929, s. 389-396.

Les Restes du limes Romain en Tchécoslovaquie. EOS Commentarii Societatis Philologae Polonorvm. 1929, roč. 32, s. 665-668.

Nejstarší římské hradby. Listy filologické. 1929, roč. 56, s. 193-198.

Nejstarší římské hradby (Dokončení.). Listy filologické. 1929, roč. 56, s. 326-333.

Virgilio nella letteratura cecoslovacca. In: Atti del 2° Congresso Nazionale di Studi Romani, 1931,

Castelli Romani in Cecoslovacchia. In: Atti del 2° Congresso Nationale di Studi Romani, 1931,

Atene e Delo. Contributi epigrafici. Athenaeum. 1932, roč. 10, s. 148-159.

Lidské oběti u Římanů. Listy filologické. 1932, roč. 59, s. 20-29.

Lidské oběti u Římanů. Dokončení. Listy filologické. 1932, roč. 59, s. 232-237.

Lidské oběti u Římanů. Pokračování. Listy filologické. 1932, roč. 59, s. 104-112.

Potestas sacrosancta dei tribuni della plebe. In: Studi in onore di Salvatore Riccobono. Vol. II, 1932,

Monumentum Antiochenum, kap.10. Listy filologické. 1933, roč. 60, s. 1-9.

Monumentum Antiochenum, kap.10. (Dokončení.). Listy filologické. 1933, roč. 60, s. 89-98.

Mario Attilio Levi, Ottaviano capoparte i Rivista di Filologia. In: Anno XII, 1934, s. 103-106.

Per ristabilare il testo delle „Res gestae Divi Augusti". In: Alti del 3° Congreseo Nazionale di Studi Romani, 1934, s. 547-555.

Una recente scoperta di monele imperiali romane in Cecoslovacchia. Roma. 1934, roč. 12, s. 463-465.

Archeologie a legeda o potopě. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 3-8.

Etruskové. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 55-63.

Poznání minulosti. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 481-483.

Ještě o vysokých školách. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 481-484.

Mithraismus. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 6-12.

O "autonomii" vysokých škol. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 241-244.

Z minulosti Habeše. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 71-79.

O starých lodích a plavcích. Věda a život. 1937, roč. 3, s. 24-31.

O starých lodích a plavcích (Dokončení.). Věda a život. 1937, roč. 3, s. 163-170.

Vývoj písma. Věda a život. 1937, roč. 3, s. 276-279.

Bydlení v antice. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 201-204.

Kroky dějin. Věda a život. 1939, roč. 5, č. 5, s. 45-47.

Malý národ. Věda a život. 1939, roč. 5, č. 5, s. 289-292.

O starořímské kuchyni, stole a sklepu. Věda a život. 1939, roč. 5, č. 5, s. 398-402.

[unknown]. In: Dějiny lidstva I. Světla Východu a Hellady, 1940, s. 385-622.

Manichejství. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 394-399.

Pokusy o opravu kalendáře. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 278-283.

Skutečnost a básnická svoboda. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 341-343.

Smrt Kleopatřina. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 81-83.

Věda, umění a život. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 45-48.

Z dějin kalendáře. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 32-35.

Recenze

Justin V. Prášek: Řecké dějiny. Díl prvý. Až do válek perských (Ze Světové knihovny.) Praha 1919. Listy filologické. 1919, roč. 46, s. 359-364.

Dr. Ant. Polák: O poloze Jolku. (Zpráva gymnasia na Král. Vinohradech 1914). Česká věda. 1920, roč. 2, s. 377.

Dr. Antonín Polák: Demetrias v Thesalii, hlavní město spolku magnetského v době hellenistické a římské. Praha 1915. Česká věda. 1920, roč. 2, s. 376-377.

Dr. Josef Dvořák: Odboj Illyrů proti Římanům r. 6—9 po Kr. (Pr. r. g. v Domažlicích 1916). Česká věda. 1920, roč. 2, s. 377.

Dr. Josef Vančura: Exekuční listiny dle práva papyrů. Rozpravy České Akademie. Praha 1915. Česká věda. 1920, roč. 2, s. 38-39.

E. Peroutka: Ústavy států řeckých. Z pozůstalosti doplnil a vydal Dr. Karel Svoboda. Praha 1916. Česká věda. 1920, roč. 2, s. 376.

Em. Peroutka: O dnešním stavu řecké praehistorie. Česká věda. 1920, roč. 2, s. 377.

Ett. Pais: Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli. Vol. II. Roma 1915. Listy filologické. 1920, roč. 47, s. 329-335.

Lad. Brtnický: Různá mínění o založení a vzrůstu města Říma. Česká věda. 1920, roč. 2, s. 378.

The Oxyrhynchus Papyri. Díl XIII. London 1919. Listy filologické. 1920, roč. 47, s. 112-115.

A. Moret: Rois et dieux ďÉgypte. Paříž 1916. Listy filologické. 1921, roč. 48, s. 286-287.

Dr. Justin V. Prášek: Řecké dějiny. Díl I. Až do válek řecko-perských. Praha 1919. Naše věda. 1921, roč. 3, č. 2-3, s. 34-36.

Ettore Pais: Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli. Vol. III. L'invasione Gallica e il trionfo della plebe. La supremazia Romana nel Lanzio e nella Campania Roma 1918. Vol. IV. I Samniti ed i Galli. Pirro e Cartagine. Roma alla testa della . Listy filologické. 1921, roč. 48, s. 44-45.

Justin V. Prášek: Řecké dějiny. Díl II. Praha 1919. Naše věda. 1921, roč. 3, č. 4, s. 74-75.

Vladimír Groh: Plebejský tribunál. Historická studie. Naše věda. 1921, roč. 3, č. 5-7, s. 105-107.

André Piganiol: Essai sur les origines de Rome. Paříž 1917. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 307.

Arthur Rosenberg: Einleitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte. Berlin 1921. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 233-235.

Ettore Pais: Richerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma. Serie seconda: Sui fasti consolari. Řím 1916. Serie terza: i fasti dei tribuni della plebe e lo svolgersi della tribunicia podestá sino ail'etá dei Gracchi. 1918. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 46-49.

Eugen Täubler: Untersuchungen zur Geschichte des Dezemvirats und der Zwölftafeln. Berlin 1921. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 308-309.

Frant. Heřmanský, Latinská čítanka pro III. a IV. roč. stř. škol. Praha 1920. Střední škola. 1922, roč. 2, s. 33-34.

Friedrich Münzer: Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart 1920. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 309-310.

Jan Brant, Ovidius, Výbor z jeho básní. Praha 1920. Střední škola. 1922, roč. 2, s. 33.

Jindřich Čadík: O čarovné moci mrtvé hlavy. Plzeň 1920. Naše věda. 1922, roč. 4, č. 4, s. 73-74.

Maurice Brillant: Les Mystères ďEleusis. Paříž 1920. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 151-152.

Nicola Turchi: Manuale di storia delle religioni. Turin 1922. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 310-311.

Otakar Jiráni, Výbor z římské lyriky. Praha 1921. Střední škola. 1922, roč. 2, s. 232.

Platon, Ústava. S užitím překladu Em. Peroutky přeložil F. Novotný. Praha 1921. Střední škola. 1922, roč. 2, s. 32-33.

Alessandro della Seta: Italia antica dalla caverna preistorica al palazzo imperiale. Bergamo 1922. Obzor praehistorický. 1923, roč. 2, č. 2, s. 136-139.

Bohuš Tomsa: Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii. Bratislava 1923. Listy filologické. 1923, roč. 50, s. 336-338.

Jar. Ludvíkovský: Ciceronův politický ideál a Pompeius. Sborník filologický VII. Naše věda. 1923, roč. 5, č. 7-9, s. 128-129.

Alessandro delia Seta, Italia antica dalla caverna preistorica al palazzo imperiale. Bergamo 1922. Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 167-168.

Atlas of ancient and classical geography. London 1922. Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 47.

Bohuš Tomsa, Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii. Bratislava 1923. Střední škola. 1924, roč. 4, s. 97-98.

Frant. Heřmanský, Latinská cvičebnice s mluvnicí pro RRG. Praha 1924. Střední škola. 1924, roč. 4, s. 97-98.

R. A. L. Fell: Etruria and Rome. Cambridge 1924. Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 373-374.

František Hýbl: Dějiny starého věku. I. Orient a Řekové; II. Římané. Praha 1924, 1925. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 301-304.

František Hýbl: Dějiny starého věku. I. Orient a Řekové; II. Římané. Praha 1924, 1925. Naše věda. 1925, roč. 7, č. 3-5, s. 66-72.

Giuseppe Lugli: La zona archeologica di Roma. Řím 1924. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 172-173.

Ladislav Brtnický: Topografie starého Říma. Praha 1925. Naše věda. 1925, roč. 7, č. 6-7, s. 125-127.

Léon Homo: L'Italie primitive et les débuts de I'impérialisme Romain. Paříž 1925. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 366-369.

Ettore Pais: Storia dell'Italia antica. Roma 1925. Listy filologické. 1926, roč. 53, s. 378-381.

Gustav Erhart: Rímske starožitnosti (Rímske reálie). Ružomberok 1925. Listy filologické. 1926, roč. 53, s. 169-174.

Josef Dobiáš: Dějiny římské provincie syrské. Díl I. do oddělení Judaje od Sýrie. Praha 1924. Listy filologické. 1926, roč. 53, s. 167-169.

Tenney Frank: Roman Buildings of the Republic. An attemp to date them from their materials. Rome 1924. Listy filologické. 1926, roč. 53, s. 163-165.

Theodor Birt: Alexander der Grosse und das Weltgriechentum bis zum Erscheinen Jesu. Leipzig 1925. Listy filologické. 1926, roč. 53, s. 290.

Karl Julius Beloch: Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege. Berlin 1926. Listy filologické. 1927, roč. 54, s. 153-160.

Ant. Kolář: Sociální otázka v starém Řecku a Římě. Sbírky přednášek a rozprav extense university Komenského v Bratislavě. Bratislava 1927. Listy filologické. 1928, roč. 55, s. 52-53.

Eltore Pais: Storia Ji Roma durante le guerre puniche. In due volumi. Roma 1927. Listy filologické. 1928, roč. 55, s. 139-141.

J. Skutil v článku: K římskému nálezu v Jedovnicích. Časopis Matice moravské. 1928, roč. 52, s. 273-274.

Jos. Skutil: Soupis antických mincí nalezených na Moravě . Časopis Matice moravské. 1928, roč. 52, s. 273.

A. Gnirs, Die römischen Schutzbezirke an der oberen Donau. Wien-Augsburg-Köln 1929. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 549.

Ant. Gnirs, Zur Geschichte der römischen Besatzungen im Lander der Markomannen und der Quaden. 1929. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 549.

Anton Gnirs, Ein Limes und Kastelle der Römer vor der norisch-pannonischer Donaugrenze. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 237-238.

Caesaris Augusti Imperatoris Operum fragmenta. Red. Henrica Malcovati. Turin 1928. Listy filologické. 1929, roč. 56, s. 39-40.

Eduard Meyer, Geschichte des Altertums. II. Band. Stuttgart 1928. Listy filologické. 1929, roč. 56, s. 150-152.

Ernst Nischer-Falkenhof, Das römische Reich und die Sudetenländer. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 237-238.

Jar. Böhm: Příspěvky k moravské praehistorii. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 237.

Jos. Skutil: Paleolithická stanice "v Kolibkách" u Jedovnic. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 550.

Josef Skutil, Epigrafická falsa Mollovy sbírky, lokalisovaná do Čech. 1927. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 238.

Josef Skutil, Ojedinělé nálezy kamenných nástrojů ze západní Moravy. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 550.

Pokračování Jar. Böhm článku Příspěvky k moravské praehistorii. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 549-550.

Joh. Kromayer—G. Veilh: Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer. München 1928. Listy filologické. 1930, roč. 57, s. 41-42.

Antonín Gnirs, Římská stanice na Mušově. Praha 1931. Časopis Matice moravské. 1931, roč. 55, s. 286-287.

Josef Dobiáš: Studie k Appianově knize Illyrské. Praha 1930. Naše věda. 1931, roč. 12, č. 4-6, s. 95-96.

Oratorum Romanorum fragmenta. Red. Henrica Malcovati. Vol. I.—III. Turin. Listy filologické. 1931, roč. 58, s. 338-339.

Giov. Niccolini: Il tribunato della plebe. Milano 1932. Listy filologické. 1932, roč. 59, s. 280-283.

Gösta Säflund: Le mura di Roma repubblicana. Saggio di archeologia romana. Acta Instituti Romani regni Sveciae I. Lund 1932. Listy filologické. 1932, roč. 59, s. 361-364.

Zum Problem der Foruminschrift unter dem Lapis niger. Leipzig 1932. Listy filologické. 1932, roč. 59, s. 415-416.

B. Horák: La question de la connaissance du lac ď Aral dans ľantiquité. Brno 1931. Naše věda. 1933, roč. 14, č. 1, s. 32-33.

Josef Dobiáš, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl prvý. Praha 1932. Listy filologické. 1933, roč. 60, s. 53-59.

Max Ryšánek: O Kultu v Prieně. Brno 1932. Naše věda. 1933, roč. 14, č. 9-10, s. 239.

Sborník nadepsaný "Doba Augustova", Praha 1933. Naše věda. 1933, roč. 14, č. 9-10, s. 239-425.

Gabriel Hejzlar: Obytný a obchodní dúm v Ostii. Studie o římském domě velkoměstském. Praha 1933. Naše věda. 1934, roč. 15, č. 4, s. 104-108.

Vojtěch Ondrouch: Království Vanniovo. Kritický rozbor historických zpráv. Časopis Matice moravské. 1934, roč. 59, s. 221-222.

Willy Hüttl: Antoninus Pius II. Praha 1933. Listy filologické. 1934, roč. 61, s. 83-84.

Fritz Schachermeyer: Hethiter und Achäer. Leipzig 1935. Listy filologické. 1936, roč. 63, s. 298-303.

Nová vydání Rerum gestarum Divi Augusti. Listy filologické. 1938, roč. 65, s. 234-237.

Arturo Solari: Il rinnovamento delľ Impero romano. Listy filologické. 1939, roč. 66, s. 64-65.

Stanisław Witkowski, Historia Egiptu w epoce Ptolemeuszów. Lvov 1938. Listy filologické. 1940, roč. 67, s. 87-90.

Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 215.

Dějiny lidstva I. Světla východu a Hellady. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 214-215.

Frant. Linhart, Ježíškův význam v dějinách. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 260.

J. B. Čapek, Kulturních dějin českých XVII. a XVIII. stol. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 215.

Jan Racek, Duch českého hudebního baroku. Brno 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 215.

Jaroslav Šíma, Pohlaví a společnost. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 260.

Jiří Neustupný, Náboženství pravěkého lidstva v Čechách a na Moravě. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 215.

Josef Macek, Školské kapitoly, Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 214.

Julius Mařák. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 260.

Kamil Krofta, Nesmrtelný národ. Od Bílé hory k palackému. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 215.

Karel Svoboda, Antika a dnešek. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 260.

Město vidím veliké. Cizinci v Praze. Vybral a uspořádal V. Schwarz. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 260.

Xenofon, Vzpomínky na Sokrata. Praha 1940. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 260.

Zprávy

Notitiae. Listy filologické. 1917, roč. 44, s. 156-157.

Notitiae. Listy filologické. 1918, roč. 45, s. 59-60.

Notitiae. Listy filologické. 1919, roč. 46, s. 60-61.

Notitiae. Listy filologické. 1919, roč. 46, s. 379-381.

Notitiae. Listy filologické. 1920, roč. 47, s. 59-60.

Notitiae. Listy filologické. 1920, roč. 47, s. 120-121.

Notitiae. Listy filologické. 1920, roč. 47, s. 249-250.

Notitiae. Listy filologické. 1920, roč. 47, s. 348-349.

Notitiae. Listy filologické. 1921, roč. 48, s. 59-60.

Notitiae. Listy filologické. 1921, roč. 48, s. 314-317.

Notitiae. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 58-59.

Notitiae. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 157.

Notitiae. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 318-320.

Notitiae. Listy filologické. 1923, roč. 50, s. 62-63.

Notitiae. Listy filologické. 1923, roč. 50, s. 281-283.

Notitiae. Listy filologické. 1923, roč. 50, s. 350-354.

Notitiae. Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 59-61.

Notitiae. Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 316-317.

Notitiae. Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 379.

Notitiae. Listy filologické. 1924, roč. 51, s. 375-377.

Notitiae. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 62-63.

Notitiae. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 185-186.

Notitiae. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 188-189.

Notitiae. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 315-317.

Notitiae. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 379-380.

Notitiae. Listy filologické. 1925, roč. 52, s. 382.

Notitiae. Listy filologické. 1926, roč. 53, s. 190.

Notitiae. Listy filologické. 1926, roč. 53, s. 309.

Notitiae. Listy filologické. 1927, roč. 54, s. 58.

Notitiae. Listy filologické. 1927, roč. 54, s. 174.

Notitiae. Listy filologické. 1927, roč. 54, s. 176.

Notitiae. Listy filologické. 1927, roč. 54, s. 299-302.

Notitiae. Listy filologické. 1927, roč. 54, s. 364-366.

Etruskologický sjezd. In: Bratislava, 1928, s. 482-483.

Notitiae. Listy filologické. 1928, roč. 55, s. 155-156.

Notitiae. Listy filologické. 1928, roč. 55, s. 277-279.

Notitiae. Listy filologické. 1929, roč. 56, s. 295.

II. Národní sjezd římský. (Spoluautor M. Boháček.). Bratislava. 1930, roč. 4, s. 504-506. (spoluautor: M.Boháček)

Notitiae. Listy filologické. 1932, roč. 59, s. 367-368.

Notitiae. Listy filologické. 1933, roč. 60, s. 62.

Notitiae. Listy filologické. 1933, roč. 60, s. 354.

Notitiae. Listy filologické. 1934, roč. 61, s. 232.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 46-47.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 93.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 142.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 184.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 192.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 282.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 324-325.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 551-552.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 560.

Notitiae. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 565.

Jubilea

Nový smutek. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 169.

Senátor Ettore Pais. Listy filologické. 1939, roč. 66, s. 265-268.

Ostatní

Římská osada na Moravě. Výčet literatury k nálezům z 1925 a 1927. Časopis Matice moravské. 1927, roč. 51, s. 372.

Odpověď J. Dobiášovi na Zasláno. Listy filologické. 1933, roč. 60, s. 231-232.

Odpověď W. Huttlovi na Zasláno. Listy filologické. 1934, roč. 61, s. 216.

K dějinám nakažlivých chorob. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 565-566.

Kronika vysokých škol. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 93.

Mithrovský reliéf. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 46.

Napodobivá kouzla. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 382.

O souvislosit čečských dějin se světovými událostmi a poměry na začátku XVII. stol.. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 384.

Olympijské slavnosti. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 478-479.

Přestupný den. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 187-188.

Rychlé posílání zpráv na velké vzdálenosti. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 285.

Tajné dopisování. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 331-332.

Z dějin vytápění. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 559-561.

Zájem o bezpečnost výsledků př poznávání a určování tělesných pozůstatků vynikajících lidí. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 142.

Zbožné armády. Věda a život. 1936, roč. 2, s. 238.

Co je orfismus. Věda a život. 1937, roč. 3, s. 186-187.

Mausoleum J. A . Komenského v Naardenu. Věda a život. 1937, roč. 3, s. 478-479.

Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války. Věda a život. 1937, roč. 3, s. 283.

Prastarý zájem o individuum. Věda a život. 1937, roč. 3, s. 384.

Vysoké školy. Věda a život. 1937, roč. 3, s. 333.

Amazonky. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 206-207.

Jak se kdysi cestovalo. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 253-254.

Kronika vysokých škol. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 209.

Moderní památková péče. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 340-341.

O stavební úpravu Karolina. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 212.

Omlazovací recept ze starého Egypta. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 382.

Veřejnost a soukromí. Věda a život. 1938, roč. 4, s. 79-80.

Co je to "merenda"?. Věda a život. 1939, roč. 5, s. 480.

K dějinám dálnic. Věda a život. 1939, roč. 5, s. 405-406.

Kronika vysokých škol. In: Věda a život, 1939, s. 125.

Kronika vysokých škol. Věda a život. 1939, roč. 5, s. 286-287.

Lékařská přísaha a zákon. Věda a život. 1939, roč. 5, s. 477-479.

Sirény. Věda a život. 1939, roč. 5, s. 159-161.

Staronová elegance. Věda a život. 1939, roč. 5, s. 364.

Čínská zeď. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 195-196.

Demosthenes. Poslední zápas Řeků za svobodu. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 511.

Desetinná soustava. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 248-249.

Klasický. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 203.

Machiavelli. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 426.

Místopisná zvláštnost. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 382.

Od kdy zná Evropa pomeranče?. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 338.

Panický strach, panika. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 123.

Řeč. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 425.

Spartská výchova. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 422-424.

Srdce v starém lékařství egyptském. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 245.

Týden. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 506.

Upozorňujeme na pěknou knížku "Kulturní kapitoly z našeho pravěku" . Věda a život. 1940, roč. 6, s. 511.

Upravovat či opravovat?. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 207-208.

Cesta k poznání a k životu. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 1-2.

Čeho není třeba. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 86.

Člověk hledající a zvědavý. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 305-308.

Domácí zvířata. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 85.

Jablko. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 213-214.

Kůň. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 202-203.

Minojské písmo a jazyk. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 258.

Módní slova. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 258.

Musea. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 130-131.

Národní ceny umělecké. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 130.

Nově rozluštěná písma. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 87.

Obchodní knihy. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 252-253.

Pečení jídel. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 254-255.

Pes. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 213.

Pivo. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 210-211.

Rozdělávání ohně. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 214.

S O S. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 87.

Starověký clearing. Věda a život. 1941, roč. 7, s. 255-256.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.