Grantová agentura ČR podporuje nové projekty z filozofické fakulty

Vědci a vědkyně se zaměří třeba na výzkum pohybů pastevců Vnitřní Asie, fonologický systém staré češtiny či na pracovní schopnost učitelů. Vedle již podporovaných projektů tak agentura od nového roku financuje dalších dvanáct výzkumů, na kterých se podílejí pracoviště FF MU.

23. 1. 2023 Patrik Švec

Na oblast Vnitřní Asie se mimo jiné zaměří Mgr. Ondřej Srba, Ph.D., ze Semináře mongolských, korejských a vietnamských studií. Zejména plánuje zkoumat současné proměny identit venkovských komunit v etnicky pestrých oblastech západního Mongolska, kde vedle sebe žije několik mongolských a turkických skupin. „Vnímám to jako velkou výzvu zodpovědně vybudovat kvalitní a pracovitý tým zahraničních spolupracovníků. Z odborného hlediska je to povzbuzení, že dosavadní výzkumné směřování mělo smysl a lze v něm plnohodnotně pokračovat,“ uvedl doktor Srba a dodal, že tým na základě poznání orální historie mimo jiné plánuje představit digitální databázi sezónních stanovišť mobilních pastevců za posledních zhruba sto let. Výzkum, který agentura podpořila grantem JUNIOR STAR, má zároveň poskytnout důležitá data k aktuálním environmentálním problémům.

Také Mgr. Michal Schwarz, Ph.D., ze Semináře mongolských, korejských a vietnamských studií plánuje svou pozornost směřovat na Vnitřní Asii – konkrétně na vzájemné vztahy se třemi sousedními areály: Mongolskem, Koreou a Vietnamem. Zkoumat chce interakci státu s náboženstvím a dále také královské tituly vzešlé z vzájemných vlivů několika náboženských systémů, kultur a jazykových tradic. Cílem tohoto výzkumu je mimo jiné sestavit hierarchii titulů, analyzovat jejich náboženský kontext a vysvětlit formování státnosti ve Vnitřní Asii z pohledu sousedních zemí.

Do zahraničí bude svou pozornost směřovat také například doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D., z Katedry filozofie. Grantovou agenturou podpořený výzkum bude zkoumat prostředky legitimizace vědy ve Francii na počátku osvícenství. Soustředit se mimo jiné plánuje na filozofickou interpretaci dějin, podle níž je pokrok vědeckého poznání klíčovým faktorem historického vývoje. Doktor Špelda v této souvislosti připomněl, že na začátku 18. století nebyl vědecký výzkum považován za součást kultury, vědci a filosofové proto usilovali o jeho obhajobu a propagaci vědy jako nejhodnotnější formy vědění.

Na české prostředí se zaměří doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D., z Ústavu českého jazyka a také například doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., z Ústavu pedagogických věd. Docentka Ziková bude studovat empirické a teoretické porozumění fonologickému systému staré češtiny, docent Hlaďo bude zase zkoumat pracovní schopnost učitelů druhého stupně základních škol. „V rámci projektu mimo jiné navrhneme nový nástroj pro měření pracovních schopností této profesní skupiny a dále také budeme hledat odpověď na otázku, co tyto schopnosti ovlivňuje a jestli na českých školách existuje organizační klima ovlivňující jejich úroveň u učitelského sboru,“ vysvětlil docent Hlaďo. Stejně jako ostatní má ze zisku prestižního grantu radost. „Mohu se svými kolegy pokračovat ve výzkumu pracovní schopnosti a dílčím způsobem tak přispět k řešení problému stárnutí učitelské populace a postupného úbytku učitelů ve školách,“ uvedl.

Grantová agentura České republiky představila seznam nově podpořených projektů v závěru loňského roku. Na více než pět set vědeckých projektů poputuje zhruba 4,5 miliardy korun.

Přehled podpořených projektů

JUNIOR STAR

Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (Seminář mongolských, korejských a vietnamských studií) – Proměnlivé adaptační strategie mobilních pastevců v Mongolsku: Dynamika v komunitních historiích a vzorcích stěhování dokumentovaná orálními prameny (Changing Adaptive Strategies in Mongolia)

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Mgr. Martin Lešák, Ph.D. (Centrum raně středověkých studií) – Umění, stacionární liturgie a komunity: Vytváření mozaikové výzdoby kostelů v pozdně antickém Římě (5.–6. století)

Standardní projekty

  • doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (Ústav pedagogických věd) – Výzkum vnímané pracovní schopnosti u učitelů 2. stupně základních škol
  • Mgr. Martin Lang, Ph.D. (Ústav religionistiky) – Psychologie signalizace: Výzkum komputací umožňujících kooperativní komunikaci 
  • Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (Seminář mongolských, korejských a vietnamských studií) – Evoluční interference náboženství a vlády ve Vnitřní Asii: srovnání vzájemných impaktů s tributárními zeměmi: Mongolskem, Koreou a Vietnamem
  • doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (Katedra filozofie) – Filosofická legitimizace vědy v raném osvícenství: Fontenelle a jeho současníci
  • doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky) – Interkulturní a interdisciplinární transfer na pomezí historických epoch: intelektuální biografie Joachima Morase
  • Alberto Virdis, Ph.D. (Centrum raně středověkých studií) – Fragmentované obrazy. Ke kořenům umění vitráží
  • doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (Ústav českého jazyka) – Vývoj slabičných sonor v češtině

Spoluřešitelské projekty

  • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (Ústav religionistiky) – Reprezentace a role tibetského buddhismu v narativech o Tibetu od roku 1950 do současnosti (příjemce grantu FÚ AV ČR)
  • doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (Historický ústav) – Genealogie československého stalinismu 1923–1953: konceptualizace, reprezentace, komunikace (příjemce grantu FF UP)
  • Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (Katedra informačních studií a knihovnictví) – Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací (příjemce grantu PřF UP)

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.