Další operační programy

Operační programy


O programu

Níže jsou uvedeny další grantové a dotační příležitosti operačních programů. O relevantních výzvách pro FF MU budeme informovat prostřednictvím aktualit. V případě zájmu podání projektové žádosti do některého z programů se obraťte na kontaktní osobu uvedenou níže. 

Další informace: Interní dokumenty MU, Interní dokumenty FF

Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy je nástrojem pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility, RRF), který má pomoci zemím EU se zotavit z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Jedná se o finanční příspěvek ve formě grantů, nad rámec operačních programů. Poskytnuté dotace musí být ve veřejném zájmu a v souladu se Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (popř. s dalšími rozvojovými dokumenty JMK).

Operační program Zaměstnanost plus (OP ZAM+)

Program pro období 2021 - 2027 navazuje na operační program Zaměstnanost. Mezi jeho hlavní priority patří zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb a zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce. Cílem programu je modernizace institucí na trhu práce, podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života, další profesní vzdělávání, podpora a rozvoj sociálních inovací.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zřetelem na vyvážený rozvoj území a se zohledněním různorodosti potřeb v jednotlivých typech území. Aktuální programové období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. Jednou z oblastí podpory je Vzdělávací infrastruktura zaměřená na podporu regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Mezi hlavní cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. Oblastmi podpory jsou např. energetické úspory a obnovitelné zdroje energie.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.