INTER-EXCELLENCE

Program MŠMT na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce.

MŠMT


O programu

Program INTER-EXCELENCE je zaměřen na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní výzkumné spolupráce a zapojení českých vědeckých týmů do světových výzkumných struktur v letech 2016-2024. Cílem programu je vytvořit českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití.

Na program INTER-EXCELENCE bude navazovat program INTER-EXCELENCE II s dobou trvání 2021-2029, který podpoří mezinárodní projekty v kategoriích základního i aplikovaného výzkumu. Nový program INTER-EXCELENCE II využije k plnění svých cílů revidovaných mechanismů tří podprogramů - INTER-ACTION, INTER-COST a INTER-EUREKA.

Základní informace INTER-EXCELENCE:

  • Podávané projekty mohou být ideálně 3-5 leté.
  • Maximální míra podpory může být až 100% u veřejné vysoké školy.
  • Stránky programu na webu MŠMT zde.

Program INTER-EXCELENCE je rozdělen do 6 podprogramů, jejichž prostřednictvím se plní tři cíle:

  • CÍL 1 - rozvoj mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji (Podprogramy INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER)
  • CÍL 2 - zajištění podpůrných služeb pro zapojení ČR do aktivit v ERA a dalších multilaterálních aktivit formou nepřímé podpory výzkumu a vývoje (Podprogramy INTER-INFORM, INTER-TRANSFER)
  • CÍL 3 - zapojení českých subjektů do aplikovaného výzkumu mezinárodního programu EUREKA (Podprogram INTER-EUREKA)
INTER-ACTION

Podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v jiných zemích. Očekávaným přínosem podprogramu INTER-A(CTION) je zlepšení kompetitivnosti českých výzkumných pracovišť prostřednictvím zintenzivnění mezinárodní spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii, nikoli však výlučně.

Tento podprogram je nástupcem programů KONTAKT II a GESHER/MOST.

Česká republika má s některými významnými státy mimo Evropskou unii uzavřenu bilaterální smlouvu mezivládního nebo mezirezortního charakteru o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Bez přímé podpory by zůstala tato bilaterální spolupráce pouze deklarovaná, což by mělo negativní dopad jak na další rozvoj výzkumu a vývoje, tak na dotčené bilaterální vztahy samotné. Je třeba využít potenciálu spolupráce se zeměmi i mimo zemí Evropské unie, které jsou pro Českou republiku – vzhledem k její lokalizaci, obdobnému kulturnímu zázemí a tradicím – přirozeným partnerem.

 

INTER-COST

Podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti výzkumu.

Mezinárodní program COST vytváří platformu pro setkávání a vzájemnou výměnu informací vědců z členských států programu COST a jiných států s programem COST spolupracujících. Podprogram INTER-COST by měl podpořit projekty vzniklé na jeho základě.

 

INTER-TRANSFER

Podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu INTER-TRANSFER je další růst a rozvoj českých vědeckých kapacit prostřednictvím jejich zapojení do mezinárodního prostředí a nárůst výstupů dané oblasti v podobě kvalitních vědeckých poznatků a dalších měřitelných výsledků. 

Podprogram INTER-TRANSFER se vzájemně synergizuje zejména s podprogramem INTER-VECTOR.

INTER-INFORM

Podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje.

Program přispěje k šíření informací o dostupných mezinárodních programech podpor, podpoří poskytování poradenských a konzultačních služeb a tím přispěje k zajištění financování výzkumných projektů, které mají potenciál obstát v mezinárodní soutěži o limitované finanční zdroje.

 

INTER-VECTOR

Posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem.

Financování zaměřené na posílení zastoupení českých vědců v řídících orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem napomůže k ovlivnění procesů rozhodování a strategického plánování těchto činností na nadnárodní úrovni také ze strany českých vědců.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu INTER-VECTOR je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české a zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí. 

Podprogram INTER-VECTOR se vzájemně synergizuje zejména s podprogramem INTER-TRANSFER. 

 

INTER-EUREKA

Podporuje užší propojení mezi průmyslovými podniky všech velikostí a výzkumnými organizacemi.

Zlepšení spolupráce mezi průmyslovou sférou a výzkumnými organizacemi/vysokými školami, růst atraktivity České republiky pro zahraniční investory jako země disponující vzdělanou pracovní silou, a s tím související rozvoj průmyslových odvětví vyznačujících se vyšší přidanou hodnotou pomohou tyto negativní jevy překonávat. Spolupráce českých firem – zejména malých a středních podniků – a českých výzkumných organizací v oblasti aplikovaného výzkumu se zahraničními partnery výše uvedené trendy synergizuje. Podprogram INTER-EUREKA přímo navazuje na mezinárodní program EUREKA.

Žadatelem v tomto podporgramu jsou malé a střední podniky a Masarykova univerzita může být pouze partnerem.

Harmonogram soutěže

Informace o vyhlášených soutěžích bude vždy zveřejněn v aktualitách programu. 


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.