Akademický senát projednal návrh aplikace na seznamování s předpisy

Odsouhlasil také zrušení doktorského programu Řecká studia, projednával znovu postavení grantových výzkumníků a zřídil zvláštní komisi k prošetření kauzy Mgr. Horského.

28. 3. 2022 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 14. března 2022 Akademický senát FF MU schválil záměr zrušit doktorský studijní program Řecká studia, který se po snížení úvazku doc. Kulhánkové na Ústavu klasických studií ocitl v situaci, v níž pro něj není možné získat garanta.

Senát vzal na vědomí zprávu děkanky in spe doc. Radové, že prof. Knoz se svého proděkanského resortu ujme až k 1. červnu 2022, jelikož do té doby je členem Národního akreditačního úřadu, kterážto funkce je s funkcí proděkana fakulty neslučitelná. Do této doby bude doc. Radová zastávat agendu prof. Knoze sama.

Odsouhlasen byl také návrh doc. Zbírala ustanovit speciální senátní komisi pro vědu, která by po vzoru komise ekonomické plnila funkci senátního protipólu vědecké komise děkana. Doc. Zbíral zpracuje návrh detailněji a osloví potenciální kandidáty do příštího zasedání.

Senátoři a senátorky byli dále seznámeni s konceptem aplikace v IS MU, která by měla sloužit k seznamování zaměstnanců s předpisy. Mnozí vyjádřili s její navrhovanou podobou nespokojenost a uvítali by úpravy směřující k větší uživatelské vstřícnosti a smysluplnosti celého procesu. Dalšími kroky v této věci byla pověřena správní komise.

Na pořad jednání se opět vrátilo téma postavení odborných pracovníků, kteří jsou zaměstnáni na výzkumných projektech a běžně jsou zařazováni mezi neakademiky, čímž jsou znevýhodňováni mj. v kariérním postupu. Legislativní komise potvrdila, že na akademické pozice je nutné vypisovat výběrové řízení, existují však cesty, jak se mu v odůvodněných případech vyhnout. Z diskuse vyplynula potřeba centrálního řešení pro celou fakultu. Jeho možnosti připraví legislativní komise do příštího zasedání.

Uzavřena byla otázka legislativního ukotvení stipendijní komise, jehož zpřesnění uložil senát nově nastupujícímu vedení.

Závěrečný bod programu patřil rozloučení senátorů a senátorek se stávajícím vedením.

V bodě „různé“ pak byla projednávána především kauza Mgr. Horského, jenž se na senát obrátil s cílem zajistit přijetí účinných opatření, aby nedocházelo v budoucnu k podobným administrativním a komunikačním pochybením, jež souvisí s jeho kauzou. Prošetření situace bylo uloženo speciální komisi, která byla k tomuto účelu dočasně zřízena.

V úplném závěru zasedání bylo přijato vyjádření k současné situaci souvesející s válečným konfliktem na Ukrajině:

AS FF MU vyjadřuje podporu krokům MU v souvislosti s válkou na Ukrajině a v tomto kontextu vyzývá k systematické podpoře ukrajinských akademiků, akademiček a studujících i nad kvorum přijaté rektorem MU. Zároveň senát odmítá princip kolektivní viny a vyjadřuje solidaritu ruským a běloruským akademikům, akademičkám a studujícím, kteří protestují proti válce na Ukrajině, a vyzývá k hledání cest, jak i je podpořit a zahrnout do pomoci.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 25. dubna 2022.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.