Pozvánka na zasedání AS FF MU k volbě děkanky

24. 12. 2021

Akademická obec byla nedávno seznámena s tím, že se v předvánočním čase uskutečnily diskuse jednotlivých komor Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s kandidátkami na děkanku filozofické fakulty – doc. Mgr. Irenou Radovou, Ph.D., a doc. Mgr. et Mgr. Markétou Kulhánkovou, Ph.D. Obě kandidátky na diskusích představily své programy a týmy, s nimiž je chtějí naplňovat. Akademici, ale i další pracovníci fakulty pak mohli být také přítomni, ať již fyzicky či online, na veřejném zasedání akademického senátu 15. prosince 2021, kde se oba děkanské týmy, mj. za přítomnosti stávajícího děkana fakulty a rektora Masarykovy univerzity, představily společně.

Nic tak již nebrání tomu, aby se mohlo uskutečnit veřejné volební zasedání Akademického senátu FF MU, z něhož by měla nová děkanka na volební období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026 vzejít. Dojde k němu, jak již bylo dříve oznámeno, dne 10. ledna 2022 od 15:00 hodin v posluchárně B2.13. Bohužel, současná epidemiologická situace a omezení z ní vyplývající neumožňují využít celou kapacitu této největší fakultní posluchárny, takže aby bylo možno dodržet patřičné rozestupy mezi přítomnými, je kapacita místnosti omezena na 60 osob. Volebního zasedání se tak fyzicky, kromě obou děkanských týmů, rektora, senátorů AS FF MU, členů stávajícího vedení a zapisovatele může zúčastnit jeden akademický pracovník z každého fakultního ústavu nebo katedry, nezávisle na tom, je-li již vedoucí nebo člen toho kterého ústavu či katedry zastoupen v AS FF MU či v některém z děkanských týmů. Ostatní zájemci o volební zasedání jej budou moci sledovat přes MS Teams.

Volba děkanky, resp. hlasování o návrhu na jmenování děkanky – volbu totiž musí potvrdit rektor Masarykovy univerzity – se řídí ustanoveními Jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dovolujeme si na tomto místě poukázat na jeho nejdůležitější volební ustanovení: Podle odstavce 1 článku 20 je hlasování tajné. Odst. 6 pak specifikuje, že bude zvolena ta z kandidátek, která obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FF MU. Není-li v prvním kole nikdo zvolen, pak se podle odst. 7 volba opakuje. V případě, že není ani ve druhém kole nikdo zvolen, stanovuje odst. 8 nutnost volbu opakovat v dalším termínu, obvykle za týden. Pokud by ani tento pokus nebyl úspěšný, musí podle odst. 9 čl. 20 jednacího řádu volební komise senátu připravit volby nové, a to nejdříve za jeden měsíc od poslední kola neúspěšné volby.

Bude-li však volební zasedání senátu 10. ledna 2022 úspěšné a vzejde-li z něj návrh na jmenování nové děkanky, nebude tomuto jmenování již nic bránit, neboť, jak prohlásil na veřejném zasedání AS FF MU 15. prosince 2021 rektor Masarykovy univerzity, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., ať již volební klání vyhraje ta či ona kandidátka, jednoznačně ji do funkce jmenuje a uvede.

Václav Štěpánek
předseda AS FF MU

Více o děkanské volbě


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.