V pondělí 13. 12. proběhne zasedání akademického senátu

13. 12. 2021

Program zasedání AS FF dne 13. prosince 2021 v 16 hod.

Místo konání: online v MS Teams

Omluveni: zatím nejsou hlášeni

Zpráva o zasedání Volební komise AS FF MU o diskusích kandidátek k volbě děkana v jednotlivých komorách AS FF MU z pátku 10. 12. 2021

Přednese předseda volební komise Mgr. Ondřej Varaďa a ostatní členové volební komise.
Diskuse

Zpráva o přípravě slavnostního veřejného zasedání senátu k diskusím s kandidátkami na děkana a jejich týmy

Informuje předseda volební komise a další členové volební komise, o zajištění místnosti a připravenosti hybridního přenosu podá zprávu proděkanka J. Horáková a Mgr. Tomáš Weissar.

Diskuse
Hlasování o případných návrzích vzešlých z diskuse

Zpráva ze zasedání Smírčí komise AS FF MU z 29. 11 2021 a návrhy z ní vyplývající

Přednese předseda komise Bc. Ondřej Nováček.
Zpráva přiložena
Diskuse
Usnesení – AS FF MU bere zprávu na vědomí s případnými doplňky.

Projednání návrhu na akreditaci studijního programu Culture, Media and Performative Arts (Bc)

Referuje Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D, garant programu, popř. jím pověřený zástupce.

Diskuse
Hlasování o doporučení programu k postoupení na zasedání Vědecké rady FF MU a jednání Rady pro vnitřní hodnocení MU

Různé

Senátor J. Krob se na AS FF MU obrátil s dopisem následujícího znění:

Jak víte v minulosti senát poměrně ochotně přijímal různá prohlášení k situaci ve světě, k různým a různě nám vzdáleným událostem třeba jen proto, aby dal svému okolí vědět, jaké stanovisko v té věci akademická obec zaujímá. Nebylo by vhodné se zachovat podobně i v situaci, která se nás bezprostředně dotýká, tj. kdy studenti adresují univerzitě předžalobní výzvu? Nechci předjímat žádné stanovisko a už vůbec ne navrhovat text, spíše by to byla asi záležitost studentské komory, ale nebylo by na místě, abychom dali vedení fakulty vědět, zda studenti, kteří jsou odhodláni jít do sporu, mají naši podporu, nebo jsou to osamělí pěšáci a podpoříme naopak fakultu a univerzitu?“

Sám k tomu, i vzhledem k okolnostem, totiž že o celém případu nejsme komplexně informováni, navrhuje následující usnesení:

„Akademický senát vyjadřuje politování nad skutečností, že studenti, kteří se cítili negativně dotčeni protiepidemickými opatřeními univerzity a fakulty a byli přesvědčeni, že jsou ohrožena jejich práva a svobody, nevyužili standardní opravné prostředky, neobrátili se na své zástupce v senátu, resp. na akademický senát jako takový a zvolili cestu medializace včetně rizika soudního sporu. Akademický senát FF MU chce ujistit všechny členy akademické obce, studenty i pedagogy, že je připraven v takových případech zprostředkovat jednání s vedením fakulty a podpořit všechny oprávněné požadavky.“

Diskuse
Hlasování o usnesení v případě, že z diskuse vyplyne žádoucnost takovéhoto kroku.

Informace dr. Stanislava Bárty o jednání Rady vysokých škol

 

V Brně dne 6. prosince 2021
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Připojte se Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.