Volba děkana/děkanky FF MU pro funkční období 2022–2026

Aktuální informace ohledně harmonogramu voleb a souvisejících akcí sleduje přehledně na této stránce.

2. 12. 2021

„Děkan je nejvyšším představitelem FF a jedná a rozhoduje za MU ve věcech FF. Za svou činnost odpovídá AS FF a rektorovi MU. (...) Funkční období děkana je čtyřleté, tatáž osoba může funkci děkana vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Děkana jmenuje na základě návrhu AS FF rektor MU. Na návrhu na jmenování děkana se usnáší AS FF způsobem stanoveným zákonem a Jednacím řádem AS FF. Návrh na jmenování děkana FF předkládá předseda AS FF rektorovi MU nejpozději 1 měsíc před koncem funkčního období dosavadního děkana.“

Ze Statutu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, článek 10

Harmonogram voleb

 • 1. prosince 2021 – 10. ledna 2022

  Průběžná online diskuse

  Již nyní můžete s oběma kandidátkami diskutovat nad jejich programovými prohlášeními v diskusním vlákně v Informačním systému MU.

 • 10. prosince 2021

  Debaty kandidujících s akademickým senátem

  V pátek 10. prosince 2021 se uskuteční uzavřené debaty jednotlivých kandidujících s oběma komorami Akademického senátu FF MU.

 • 15. prosince 2021

  Debata kandidujících s akademickou obcí

  Podle čl. 20 odst. 5 Jednacího řádu AS FF MU se kandidáti představí akademické obci FF na veřejném zasedání Akademického senátu FF MU. To proběhne dne 15. prosince 2021 od 13:00 do 15:00 hod. a kandidující na něm přednesou svůj program a představí předpokládané proděkany. K tomuto shromáždění bude přizván také rektor MU.

 • 10. ledna 2022

  Vlastní volba

  K prvnímu a případné druhému kolu volby dojde na zasedání AS FF MU dne 10. ledna 2022, případné třetí kolo volby se poté uskuteční o týden později.

Přehled kandidujících

Markéta Kulhánková

Doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D., působí na Ústavu klasických studií FF MU, kde vyučuje především byzantskou a novořeckou literaturu. Vedle odborného bádání v těchto oblastech se věnuje také uměleckému překladu – ať už historických pramenných textů z byzantského období, nebo moderní tvorby tímto obdobím inspirované. Působila na řadě zahraničních univerzit, na domácí půdě byla po dvě období fakultní senátorkou a aktuálně je členkou senátu univerzitního.

O post děkanky FF MU se uchází s programem VIZE22. Kompletní programové prohlášení včetně seznamu proděkanů, životopisu kandidátky a soupisu podporovatelů naleznete v dokumentech níže.

Program a tým Životopis Podporovatelé

Irena Radová

Doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., působí jako vedoucí Ústavu klasických studií FF MU, kde vyučuje především starořeckou a římskou literaturu. Mnozí ji však znají z celofakultních zavedených přednášek o antické mytologii, jíž se také odborně zabývá. Působila na několika zahraničních univerzitách a od roku 2004 vede Ústav klasických studií FF MU. Po dvě volební období byla na fakultě proděkankou pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů.

O post děkanky FF MU se uchází s programem Moderní fakulta otevřená dialogu. Jeho kompletní znění včetně předběžného seznamu proděkanů, životopisu kandidátky a soupisu podporovatelů naleznete v dokumentech níže.

Program a tým Životopis Podporovatelé


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.