Environmentální studia

společnost, příroda a životní prostředí

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Environmentální studia na bakalářském stupni vám nabídnou široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem. Během tříletého prezenčního studia se budete věnovat otázkám ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a jejím kulturním, společenským, ekonomickým a politickým souvislostem.

Kurzy našeho bakalářského studia pro vás propojí poznatky přírodních věd (ekologie, geografie, biologie aj.), společenských věd (ekologická ekonomie, sociologie, filosofie, historie aj.) a také širokého spektra prakticky zaměřených kurzů (podnikání, ekovýchova, neziskové organizace, hospodaření v krajině aj.). Během studia absolvujete více než 80 hodin praxí zabývajících se životním prostředím. Protože Environmentální studia nabízejí řadu různorodých témat, považujeme za důležité, abyste si sami mohli zvolit svou studijní cestu – na výběr dáváme více než 30 volitelných kurzů a 3 studijní zaměření. Každý z vás si přitom může „namíchat“ do svého rozvrhu kurzy různých zaměření:

 • Sociálně-ekologické podnikání vám nabídne specializaci na podnikání, které má jiné cíle než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřeno na praktické dovednosti užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se snaží tento svět teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.
 • Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kdo se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Kurzy vás seznámí s činností environmentálních organizací a naučí vás praktickým znalostem a dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu) práci s lidmi a další.
 • Kulturní environmentalistika je určena pro ty z vás, kdo se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Získáte zde jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.
 • Praxe

  Neodmyslitelnou součástí bakalářského studia je povinné absolvování praxe. Díky ní si budete moci vyzkoušet odbornou práci v oblasti odpovídající vašemu zaměření. Vyzkoušíte si tak teoretické poznatky v reálných situacích, přiučíte se od profesionálů z oboru, případně s organizací navážete i dlouhodobou pracovní spolupráci.

  Sami si můžete vybrat, zda si praxi rozložíte do celého semestru, nebo se jí budete intenzivně věnovat po dobu několika týdnů. Stejně tak se můžete sami rozhodnout, v jaké organizaci chcete tento čas strávit tak, aby vyhovovala vašim zájmům i představám o budoucím zaměstnání. Na výběr přitom máte z opravdu pestré palety možností: od renomovaných brněnských neziskových organizací jako je Veronica, Hnutí Duha, Nesehnutí, NaZemi atd., přes státní instituce typu národní parky, chráněné krajinné oblasti a odbory životního prostředí, až po ekofarmy a ekologicky zaměřené firmy, například Ekofarma Jáňův dvůr nebo Ekofarma Hyrnik. Zájemci o environmentální výchovu jistě ocení praxi v Lipce, Kaprálově mlýně, Rezekvítku nebo v lesních školkách.

  Výběr organizace však závisí jen na vás, a jak se říká – vlastní iniciativě se meze nekladou.

  Chcete vědět víc?

  http://humenv.fss.muni.cz/

  https://www.fss.muni.cz/about_us/workplace/kat_env/env_about?lang=cs

  https://www.fss.muni.cz/admission

  Uplatnění absolventů

  Jako absolventi environmentálních studií naleznete uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů. Můžete být zaměstnáni např. v orgánech státní správy, v institucích ochrany přírody, ve spravování chráněných krajinných území a v environmentálním poradenství (tedy všude tam, kde je nezbytná znalost společenských kontextů a potřeba komunikace), v environmentální osvětě a výchově na všech stupních, v profesionalizujících se nevládních ekologických a občanských organizacích apod. Konkrétně se jedná například o Ministerstvo životního prostředí, environmentální odbory krajských úřadů, správy národních parků, ale také nevládní organizace jako jsou Nadace Partnerství, Hnutí Duha, Nesehnutí, Nadace Veronica a samozřejmě také tržní subjekty jako jsou velké společnosti typu Google, IBM či Lesy ČR.

  Svým zaměstnavatelům přitom budete moci nabídnout základní znalost přírodovědných souvislostí ochrany životního prostředí a především znalost principů jejich společenských souvislostí a komunikace environmentálních témat. Navíc také schopnost připravit, uskutečnit a srozumitelně interpretovat environmentálně zaměřený výzkum či pochopit a vysvětlit již existující výsledky jiných výzkumů.

  Podmínky přijetí

  Kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším studijním plánu v rámci sdruženého studia představují výsledky testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP fakulta uznává test Obecných studijních předpokladů (OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio.

  Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat a pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů. Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

  Varianta 1: ZSV (Scio)+ OSP (Scio):

  Uchazeč má možnost vykonat zkoušky ve čtyřech níže uvedených termínech (platí pro ZSV i OSP). Při více pokusech se uchazeči započítají nejlepší dosažené výsledky. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 11. prosince 2021, 4. února 2022, 5. března 2022, 2. dubna 2022.

  Varianta 2: ZSV (Scio)+ TSP (MU):

  Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV ve čtyřech výše uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU (23. - 24. dubna 2022), kterou má možnost vykonat pouze jednou.

  Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.

  Praktický postup:

  • Uchazeč podá nejpozději do 28. února 2022 kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí variantu přijímacího řízení a pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se sám přihlašuje k NSZ, a to u společnosti Scio na adrese scio.cz/nsz.
  • Od společnosti Scio obdrží po svém přihlášení pozvánku k NSZ (k ZSV, případně i k OSP).
  • MU posílá pozvánku pouze uchazečům, kteří si vybrali TSP (Varianta 2).
  • Účast na termínu NSZ si uchazeč hradí individuálně.

  Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.

  Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Informace k přijetí bez přijímací zkoušky naleznete na webu FSS.

  Kritéria hodnocení

  Maximálně je možné získat 200 přepočtených percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 120 přepočtených percentilových bodů, což ovšem nemusí stačit k přijetí ke studiu (počet přijatých uchazečů je kapacitně omezen).

  Doporučená literatura

  Ukázky testů a seznam odborné literatury ZSV: https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp.

  Ukázky testů OSP: https://www.scio.cz/nsz/testy/osp.asp.

  Ukázky testů TSP: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/minule-verze-testu-studijnich-predpokladu.


  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Sdružené studium

  V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

  Doporučené kombinace

  Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

  Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

  Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

  Environmentální studia jako vedlejší program

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty

  Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

  Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

  Kombinace s programy z Fakulty informatiky

  Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

  Předměty – příklad průchodu studiem

  Jak může vypadat vaše studium:

  Jednooborové studium

  Sdružené studium

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Fakulta sociálních studií
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ano
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI


  Nebo nám pošlete e-mail

  Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

  Napište nám na prihlaska@muni.cz.

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Environmentální studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Nechcete nic důležitého promeškat?

  Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

  Načítám...

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.