Teorie a provozovací praxe staré hudby

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Zajímá vás stará hudba a její interpretace? Chcete se dozvědět více o problematice hudebního projevu starších slohových epoch, zejména baroka, ale také renesance a klasicismu?

Tento typ studia důsledně spojuje hlediska hudebně – praktická s hledisky muzikologickými, a jako takový je jedním z mála svého druhu ve střední Evropě.

Studium je zaměřeno na teorii vztahující se k hudbě 16. až 18. století a její provozovací praxi. Přibližně polovinu studia zahrnují přednášky a semináře (dějiny a teorie staré hudby, paleografie, rétorika, kontrapunkt, ornamentace, basso continuo atd.), které vám přinesou řadu nových poznatků.

Další části výuky tvoří individuální vokální nebo instrumentální praxe. Ze širokého výběru si zvolíte svou specializaci. Vybírat můžete například ze zpěvu, houslí, violoncella, flauta traversa, zobcové flétny, cembala nebo varhan.

Lekce vedou zkušení hudební umělci, kteří jsou svou koncertní činností dobře známí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jednou z nejzajímavějších součástí studia je hra ve variabilních ansámblech a specializované workshopy.

Významným aspektem studia je zapojení do koncertních projektů. Ty jsou realizovány každý semestr s novým repertoárem a zakončovány společným koncertem všech studentů. Při přípravě koncertních projektů se budete setkávat s významnými interprety staré hudby, kteří vám budou pomáhat aplikovat pravidla poučené interpretace. Spolupracovat s nimi budete jak v rámci malých souborů, tak i v orchestru tvořeném všemi studenty. Již v průběhu studia se tak budete moci zapojovat do koncertního provozu různých profesionálních hudebních souborů.

Poměr mezi teoretickými a praktickými disciplínami vychází z potřeby mezioborového přístupu k interpretaci staré hudby. V rámci studia je také možno realizovat studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na některé ze zahraničních univerzit.

Program je realizován formou šestisemestrálního jednooborového studia, které je zakončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou a absolventským koncertem. Forma studia je kombinovaná. Čtyřikrát za semestr budete mít hromadnou teoretickou výuku (pátky) a hromadnou praktickou výuku, tak zvané ansámblové workshopy (navazující soboty).

Individuální praktická výuka se koná zpravidla pětkrát, podle zvolené specializace. Kromě lekcí zpěvu a hry na nástroj se budete během studia věnovat i obecné problematice, jako jsou všeobecné dějiny hudby, dějiny hudební teorie nebo úvod do provozovací praxe staré hudby. Do programu studia jsou zařazeny i speciální oblasti z praxe, jako je problematika hudebního zápisu, tempa, hudební ornamentika, historická ladění, ale i problematika ediční práce týkající se hudebnin 17. a 18. století.

Jako absolventi budete schopni samostatně a úspěšně řešit problémy provozovací praxe staré hudby, od výběru repertoáru a přípravy notového materiálu až po jeho nastudování a koncertní provedení. Ovládnete techniku zvoleného nástroje či zpěvu a dokážete tak aktivně reagovat na požadavky koncertní, badatelské a ediční praxe.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás hudba starších stylových epoch?
  • Chcete studovat program, ve kterém je vyrovnaná praktická i teoretická část studia?
  • Chcete se zdokonalovat v provozovací praxi v rámci oboru s nejdelší historií v České republice?

„Rozumět hudbě.“

Praxe

Polovinu studia tvoří praktická výuka, na kterou je kladen velký důraz. Kromě ní můžete absolvovat volitelnou praxi ve vámi vybrané kulturní instituci, a to například v hudebním archivu, divadle, filharmonii nebo se můžete zapojit do managementu různých hudebních festivalů a produkcí.

Chcete vědět víc?

http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/teorie-a-provozovaci-praxe-stare-hudby

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni porozumět problematice staré hudby, vyznáte se v dějinách hudebních slohů i dobové provozovací praxi. Budete schopni analyzovat hudebniny s ohledem na hudební rétoriku, hudební formy či historické notační systémy a zvládnete realizovat basso continuo.

Všechny získané teoretické znalosti budete schopni aplikovat ve zpěvu nebo v aktivní hře na dobový nástroj na základě své zvolené specializace. Studium vás připraví na práci v pedagogických oborech uměleckého zaměření, ale i na akademických pracovištích a v uměleckých souborech zaměřujících se na provozovací praxi staré hudby.

„Studium na Ústavu hudební vědy jsem si zvolila především kvůli doplnění svých znalostí. Jako hudebnice si uvědomuji, že je obohacující znát nejen teorii a praxi současného hudebního světa. Inspiraci a podněty hledám především v tradiční lidové hudbě, ale i v hudbě starších období, hlavně baroka a klasicismu. Studium teorie a provozovací praxe staré hudby mi otevřelo cestu nejen k tvůrčímu uchopení děl minulých epoch, ale i k lepšímu vnímání a pochopení dobových kompozičních technik a interpretačního výrazu. Především však rozšířilo můj vnitřní svět a hudební styl. Jsem přesvědčena o tom, že mi tento obor otevřel cestu k tomu důležitému, a to být svobodnějším a vnitřně bohatším umělcem.“

Iva Bittová Iva Bittová
umělkyně a absolventka programu

„Studium na Akademii staré hudby mi dalo mnohem více než jen příležitost rozšířit si znalosti získané předchozím studiem hudební vědy. Jako naprosto jedinečné vnímám propojení teorie a dějin hudby s praktickým muzicírováním, stejně jako přístupnost tohoto studijního oboru i pro neprofesionální hudebníky. Jsem velmi vděčná za možnost vzdělávat se u renomovaných lektorů a učit se nejen sólové hře na svůj nástroj (cembalo), ale také hrát spolu s ostatními studenty v ansámblech a orchestru. Z mých spolužáků i lektorů se časem stali přátelé, se kterými se dodnes ráda setkávám při společném hraní.“

Irena Veselá Irena Veselá
absolventka Hudební vědy a Teorie a provozovací praxe staré hudby

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborová přijímací zkouška proběhne v neděli 21. 4. 2024.
Přesný čas konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu životopisu, písemného testu a talentové zkoušky.

Základní popis zkoušky:

Životopis vložte přímo do e-přihlášky do rubriky „Doplňující text“ nejpozději do 29. 2.

Oborový test zahrnuje základní znalosti hudební nauky a dějin hudby do 19. století.

Talentová zkouška: Důležité upozornění: zájem o konkrétní zaměření (např. loutna, zpěv, housle apod.) je třeba uvést v životopise, který každý uchazeč přikládá k přihlášce. Podmínkou je repertoár 17.-18. století v délce 10 minut, může se jednat o sólový výstup nebo vystoupení s continuovým doprovodem. Komise jednotlivé výkony zhodnotí po stránce technické a interpretační. Úspěšné složení talentové zkoušky je podmíněno dosažením nejméně 50 bodů v technice a přednesu (interpretaci).

Více informací o programu najdete zde .

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů za oborový test: 100
  • Bodová hranice pro prospěch za oborový test: 50
  • Celkový počet bodů za talentovou zkoušku: 100
  • Bodová hranice pro prospěch za talentovou zkoušku: 50
  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 200
  • Bodová hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 100
Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Teorie a provozovací praxe staré hudby? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Michaela Ratolístková

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.