Norský jazyk, literatura a kultura

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024.

Co se naučíte

Obor Norský jazyk, literatura a kultura je filologické studium s interdisciplinárními přesahy k areálovým studiím. potřebným východiskem je praktické zvládnutí norského jazyka, doplněné lingvistickými disciplínami (morfologie, lexikologie) a praktickou aplikací jazykových znalostí v praxi (konverzace, literární analýza, aktuální společenské otázky). Koncepce studia se zaměřuje na získání přehledu a osvojení detailních znalostí norské kultury, literatury, historie a současné společnosti. Důležitou součástí oboru jsou norsko-české vztahy na poli literárním, kulturním, hospodářském a politickém, a to v historické i současné perspektivě. Za významný aspekt považujeme dimenzi skandinávskou, ale i evropskou a bilaterální. Výstupem studijního programu je integrace vědění a růstu osobnosti studenta, rozvoj zkušeností a komunikačních dovedností.

„Norština v Brně - to je životní styl!
Na Sever – krok správným směrem.“

Praxe

Obor Norský jazyk a literatura zajišťuje praxi nepřímo, tedy formou studijních pobytů a stáží v zahraničí, formou workshopů se zahraničními pedagogy, formou příležitostných překladů a tlumočení (skupinově, nebo individuálně), často mimo základní kreditový rámec.

Chcete vědět víc?

stránka studijního programu:

https://sites.google.com/site/norskbrno/institucionalni-rozvoj

Norway and EEA Grants:

https://www.youtube.com/watch?v=Z8yv1QKJ51s&feature=youtu.be

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto studia najde uplatnění jako jazykově vybavený odborník s dobrou vyjadřovací a komunikační schopností v mateřském a studovaném jazyku, s kritickým myšlením a bohatým portfóliem vědomostí o severských zemích, jejich historii, literatuře a současném vývoji. Tento rozměr zabezpečuje šířku možností praktického uplatnění podle profilu tohoto programu s přesahem do areálových studií.

Absolvent tohoto studijního programu může najít uplatnění na jazykových školách, a to nejen v České republice. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Důležitým polem pro uplatnění je práce v turistickém průmyslu jako průvodci, překladatelé, PR manažeři v cestovních kancelářích.

Kromě práce v oboru se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
— Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024.
Oborová přijímací zkouška proběhne 26. 8. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru.

Základní popis zkoušky:
Norský jazyk, literatura a kultura je akreditován na FF MU jako jednooborový filologický studijní program s kulturním přesahem. Struktura programu dává prostor ke studiu jazyka, literatury, kultury a společnosti v Norsku (resp. v ostatních skandinávských zemích).
Oborové přijímací zkoušky mají určit, zda kandidát/kandidátka má motivaci ke studiu a předpoklady komunikační, jazykové, je vyžadován základní rozhled literární, historický i aktuálně společenský.
Znalost norštiny není vyžadována, ale základy jazyka jsou výhodou.

Oborové přijímací zkoušky mají dvě části:
 1. První částí je domácí příprava, kdy těžiště spočívá v prokázání osobní motivace, četbě skandinávské literatury v českých překladech. Informace viz níže.
 2. Druhou částí je prezenční test prokazující schopnost aplikovat vědomosti získané na střední škole, využití individuální přípravy a prezentace individuálních zájmů. Předpokládáme obecný přehled o evropské literatuře a kultuře na úrovni maturitní zkoušky.
 1. Domácí příprava: Přímo k oborové přijímací zkoušce ve stanoveném termínu si prosím přineste tyto následující podklady:
  • Seznam 7 - 10 titulů norské nebo skandinávské literatury z vlastní četby (beletrie, poezie, odborné, populárně naučné tituly). Pozornost věnujte složení četby (ideálně různé žánry) a správnému uvedení bibliografických údajů podle normy (například ČSN ISO 690). Připojte krátkou charakteristiku hlavní postavy nebo hlavní problém textu (až 20 bodů). Česky, slovensky. Vytisknout doma, podepsat, odevzdat na místě.
  • V angličtině nebo němčině napište motivační dopis „Moje učení jazyků a poznávání cizích zemí jako psychologická zkušenost - Nacházím se na křižovatce?“ Prosíme o dodržení rozsahu 300 – 350 slov: Angličtina až 7 bodů, němčina až 15 bodů. Vzhledem k profilaci naší katedry udělujeme bonus za komunikační znalosti němčiny. Pozor: Motivační dopis je třeba napsat vlastní rukou, připravit doma, podepsat a odevzdat na místě.
  Část 1. (domácí příprava) je hodnocena až 30 % z celkového bodového hodnocení.

 2. Prezenční oborový test zaujímá v celkovém hodnocení 70 % a obsahuje otázky formou doplňování, volného textu uchazeče i tzv. multiple choice. Obsah prezenčního testu:
 • Základní přehled o dějinách a současnosti Norska, ale i ostatních skandinávských zemí
 • Geografická a politická mapa Skandinávie
 • Nejvýznamnější osobnosti a díla skandinávské, zvláště norské literatury a kultury (v českých, slovenských, překladech)
 • Adekvátní praktická i teoretická znalost české mluvnice, pravopisu, skladby, jakož i lingvistické terminologie na úrovni gymnaziálních osnov, tedy včetně latinských názvů/označení

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 55

Doporučená literatura

Struktura přípravy je věcí osobní volby každého uchazeče, zde uvádíme orientačně jen příklady užitečných zdrojů:

 • Jindřich Dejmek: Norsko (Nakladatelství Libri 2015)
 • Martin Humpál et al.: Moderní skandinávské literatury 1870 – 2000 (Karolinum 2013)
 • Jarmila Bednaříková: Stěhování národů a sever Evropy (Vyšehrad 2017)
 • Dagmar Hartlová et al.: Slovník severských spisovatelů (Nakladatelství Libri 2004)
 • Helena Kadečková: Dějiny Norska (Nakladatelství Lidové noviny 2005)
 • http://www.noramb.cz/
 • http://www.doplnek.cz/kategorie/12-soucasna-evropska-proza

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru.

Základní popis zkoušky:
Norský jazyk, literatura a kultura je akreditován na FF MU jako jednooborový filologický studijní program s kulturním přesahem. Struktura programu dává prostor ke studiu jazyka, literatury, kultury a společnosti v Norsku (resp. v ostatních skandinávských zemích).
Oborové přijímací zkoušky mají určit, zda kandidát/kandidátka má motivaci ke studiu a předpoklady komunikační, jazykové, je vyžadován základní rozhled literární, historický i aktuálně společenský.
Znalost norštiny není vyžadována, ale základy jazyka jsou výhodou.

Oborové přijímací zkoušky mají dvě části:
 1. První částí je domácí příprava, kdy těžiště spočívá v prokázání osobní motivace, četbě skandinávské literatury v českých překladech. Informace viz níže.
 2. Druhou částí je prezenční test prokazující schopnost aplikovat vědomosti získané na střední škole, využití individuální přípravy a prezentace individuálních zájmů. Předpokládáme obecný přehled o evropské literatuře a kultuře na úrovni maturitní zkoušky.
 1. Domácí příprava: Přímo k oborové přijímací zkoušce ve stanoveném termínu si prosím přineste tyto následující podklady:
  • Seznam 7 - 10 titulů norské nebo skandinávské literatury z vlastní četby (beletrie, poezie, odborné, populárně naučné tituly). Pozornost věnujte složení četby (ideálně různé žánry) a správnému uvedení bibliografických údajů podle normy (například ČSN ISO 690). Připojte krátkou charakteristiku hlavní postavy nebo hlavní problém textu (až 20 bodů). Česky, slovensky. Vytisknout doma, podepsat, odevzdat na místě.
  • V angličtině nebo němčině napište motivační dopis „Moje učení jazyků a poznávání cizích zemí jako psychologická zkušenost - Nacházím se na křižovatce?“ Prosíme o dodržení rozsahu 300 – 350 slov: Angličtina až 7 bodů, němčina až 15 bodů. Vzhledem k profilaci naší katedry udělujeme bonus za komunikační znalosti němčiny. Pozor: Motivační dopis je třeba napsat vlastní rukou, připravit doma, podepsat a odevzdat na místě.
  Část 1. (domácí příprava) je hodnocena až 30 % z celkového bodového hodnocení.

 2. Prezenční oborový test zaujímá v celkovém hodnocení 70 % a obsahuje otázky formou doplňování, volného textu uchazeče i tzv. multiple choice. Obsah prezenčního testu:
 • Základní přehled o dějinách a současnosti Norska, ale i ostatních skandinávských zemí
 • Geografická a politická mapa Skandinávie
 • Nejvýznamnější osobnosti a díla skandinávské, zvláště norské literatury a kultury (v českých, slovenských, překladech)
 • Adekvátní praktická i teoretická znalost české mluvnice, pravopisu, skladby, jakož i lingvistické terminologie na úrovni gymnaziálních osnov, tedy včetně latinských názvů/označení

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 55

Doporučená literatura

Struktura přípravy je věcí osobní volby každého uchazeče, zde uvádíme orientačně jen příklady užitečných zdrojů:

 • Jindřich Dejmek: Norsko (Nakladatelství Libri 2015)
 • Martin Humpál et al.: Moderní skandinávské literatury 1870 – 2000 (Karolinum 2013)
 • Jarmila Bednaříková: Stěhování národů a sever Evropy (Vyšehrad 2017)
 • Dagmar Hartlová et al.: Slovník severských spisovatelů (Nakladatelství Libri 2004)
 • Helena Kadečková: Dějiny Norska (Nakladatelství Lidové noviny 2005)
 • http://www.noramb.cz/
 • http://www.doplnek.cz/kategorie/12-soucasna-evropska-proza

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Norský jazyk, literatura a kultura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.