Etnologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Doktorské studium etnologie je cíleně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů a směřuje k přípravě odborně vysoce erudovaných vědeckých pracovníků. Studenti jsou v rámci doktorského studia vedeni k samostatnému a originálnímu vědeckému výzkumu, který vykazuje potenciál pro uplatnění na národní i mezinárodní úrovni. Výsledek této systematické přípravy spočívá v nabytí schopností kvalifikované a specializované akademické a vědecké práce v akademických, vědeckých a odborných institucích, umožňující uplatnění v široké oblasti humanitních a společenských věd, orgánech veřejné správy, médiích, kreativním a kulturním průmyslu a dalších institucích orientujících se zvl. na problematiku kultury a kulturního dědictví, identity, etnických procesů.

„Mezi lidmi: tradice a inovace“

Studium je koncipováno tak, aby student tvůrčím způsobem aplikoval a rozvíjel své teoretické a metodologické znalosti. Důraz je kladen především na vlastní vědeckou práci pod vedením školitele a pravidelné metodologické semináře, kde jsou diskutována témata a metodologie v širším odborném kolektivu. Do výuky jsou také zapojeny pravidelné přednášky zahraničních specialistů. Samozřejmostí je pravidelná prezentace na vědeckých fórech a publikace dílčích výsledků vědecké práce. Integrální součástí studia je absolvování zahraničního pobytu. Završení doktorského studia reprezentuje disertační práce mající povahu autonomního badatelského výkonu, který je postaven nejen na originálním zpracování jedinečného tématu, ale odpovídá i adekvátnímu teoretickému a metodologickému zakotvení.

Praxe

Doktorské studium je koncipováno jako odborná příprava na akademickou praxi. Přirozenou součástí formování doktorského studenta je proto praktické osvojování si odborných kompetencí, které získává při realizaci vlastního výzkumu a jeho zpracování, během zahraničních pobytů, v rámci podílu na výuce a vedení menších týmových výzkumů i dalších výzkumných úkolech řešených na školícím, případně jiném oborově spřízněném pracovišti. Předměty doktorského studia jsou zaměřeny na samostatnou přípravu vědeckých konferenčních a publikačních příspěvků, realizaci dalších forem oborových výstupů, schopnost vést odbornou diskusi. Struktura předmětů podněcuje i praxi v rámci zahraniční spolupráce. Studenti interního studia se se také v různé míře intenzivně zapojují do výuky a vědeckých projektů ústavu.

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/

http://etnologie.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/Centrum-pro-etnologick%C3%BD-v%C3%BDzkum-124971417602822/

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je s ohledem na získané znalosti, zkušenosti a metodologickou průpravu vybaven dostatečnými odbornými kompetencemi umožňujícími uplatnění na postech vědeckých a odborných pracovníků v institucích, které v domácím nebo zahraničním prostředí rozvíjejí základní i aplikovaný výzkum (univerzity a vědecké organizace, paměťové instituce), dále v organizacích kulturního a osvětového zaměření, ve státní správě a samosprávě a v nevládních neziskových organizacích.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 30. dubna

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
 • projekt disertační práce v následující struktuře:
  • 1. Název

   2. Cíle projektu

   3. Popis projektu, jeho zdůvodnění, definování badatelské otázky

   4. Shrnutí současného stavu poznání, vyjádření k aktuálnosti řešené problematiky v kontextu současných etnologických výzkumů

   5. Předpokládané metody uplatněné při řešení projektu

   6. Bibliografie relevantních vědeckých prací ke zvolené problematice (v případě historiografického zaměření práce také přehled pramenné základny)

   Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 30. 4. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

   Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

   Přijímací zkouška bude probíhat dvoukolově. První kolo proběhne distančně, na základě posouzení dodaných podkladů pro přijímací řízení. Druhé kolo proběhne prezenčně, formou ústní rozpravy.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 75 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 50 bodů; odborná připravenost a orientace v oboru – max. 25 bodů; motivace, dosavadní zkušenost s publikační činností a zapojením do výzkumných či dokumentačních projektů – max. 25 bodů).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
 • Akademie věd ČR
 • Etnologický ústav AV ČR
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Etnologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.