Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Zápis do doktorského studia pro jarní semestr 2022

Úvodní setkání s přijatými uchazeči se uskuteční ve čtvrtek 10. 2. 2022 od 10:00 hod. online prostřednictvím MS Teams.

Uchazeči s přístupem do IS MU

Uchazeči, kteří mají přístup do IS MU (již dříve na MU studovali nebo jinak působili), zašlou ihned po úvodním setkání mailem přímo z IS MU na adresu phd@phil.muni.cz kompletně vyplněný zápisový list (bez podpisu, není třeba skenovat).

Uchazeči bez přístupu do IS MU

Uchazečům, kteří doposud nemají přístup do Informačního systému MU, budou jejich přihlašovací údaje sděleny online prostřednictvím MS Teams

Na konkrétní termín ztotožnění, které proběhne 10. 2. 2022 v odpoledních hodinách, se přihlaste zde

Pro vyřízení ztotožnění online je třeba se připojit z PC vybaveného kamerou a mikrofonem.

K online ztotožnění si připravte platný průkaz totožnostimagisterský diplom/potvrzení o absolvování magisterského studia.

Ihned po ztotožnění se uchazeči přihlásí do IS MU a mailem přímo z IS MU na adresu phd@phil.muni.cz zašlou kompletně vyplněný zápisový list (bez podpisu, není třeba skenovat).

Obecné informace k zápisu

Do doktorského studia mohou být zapsáni pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul.

O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem a zde na webu. K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii diplomu nebo doklad o ukončení magisterského studia (absolventi magisterského studia na MU mohou dodat neověřenou kopii), platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, předloží uchazeč při zápisu nostrifikaci vzdělání (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Uchazeči se zahraničním vysokoškolským vzděláním

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

  1. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace).
  2. Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo).
  3. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace). 

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete zde. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.