Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Formy studia

Doktorské studium probíhá výhradně jako jednooborové, délka studia všech oborů je 4 roky. Absolventům doktorského studia se přiznává mezinárodně platný vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.). Doktorát představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání.

Prezenční a kombinovaná forma studia

Studovat je možné dvěma způsoby. Prezenční forma studia znamená, že vaše studijní povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle vámi vytvořeného rozvrhu. Studenti prezenční formy studia se podílejí na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích a výzkumných aktivitách pracoviště apod.

Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na přednáškách.

Přijímací zkoušky

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze absolventi vysokoškolského magisterského studia příslušného nebo příbuzného směru.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: uchazeči podávají přihlášky vždy od února do dubna (zahájení studia od podzimního semestru) a od září do listopadu (zahájení studia od jarního semestru).

Podat přihlášku

Podklady k přijímacímu řízení

Podklady k přijímacímu řízení je třeba dodat vždy v tištěné formě na adresu: Oddělení pro přijímací řízení Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, a to nejpozději do 14 dnů po posledním termínu pro podání přihlášky.

Vyžadované podklady:

  • životopis
  • projekt disertační práce
  • úředně ověřená kopie diplomu včetně nostrifikace, je-li diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (pokud již uchazeč je absolventem magisterského studia)
  • v případě absolventů MU postačuje neověřená kopie diplomu
  • soupis publikační činnosti
  • další materiály (viz zvláštní požadavky jednotlivých oborů)

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do doktorského studia je ústní. Zkušební komise zpravidla prověřují:

  • míru připravenosti pro vědecké studium
  • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru
  • projekt disertační práce
  • jazykové předpoklady

Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé obory jsou obvykle stanoveny pouze orientačně a bývají upřesněny s přihlédnutím k aktuálním kapacitám ústavů a kateder v době konání přijímacích zkoušek.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete na stránkách Rektorátu MU.

Zápis do studia

Do doktorského studia se mohou zapsat pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul.

O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem. K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii diplomu nebo doklad o ukončení magisterského studia (absolventi magisterského studia na MU mohou dodat neověřenou kopii), platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Cizí státní příslušníci předloží nostrifikaci vzdělání, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro občany Slovenské republiky). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Zápis pro studenty a absolventy MU

Uchazeči, kteří jsou nebo byli studenty MU (hlásí se na další obor či jsou opětovně přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému MU (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když v daném termínu  osobně doručí vyplněný zápisový list a neověřenou kopii magisterského diplomu získaného na MU na adresu Studijního oddělení FF MU nebo oba doklady odešlou poštou na adresu: Studijní oddělení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. Studenti-absolventi MU, kteří dosud diplom neobdrželi, dodají studijnímu oddělení jeho neověřenou kopii v co nejkratší době po jeho převzetí.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu u příslušných referentek studijního oddělení, a to ve stanoveném termínu, o němž vás budeme písemně informovat.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem do studia. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč (viz výše), prokazuje se vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do tří dnů po termínu zápisu. Podrobný harmonogram náhradního zápisu najdete v Materiálech pro uchazeče.

Podejte přihlášku

Oddělení pro přijímací řízení

Telefon: 549 49 5169
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.