Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Formy studia

Doktorské studium probíhá výhradně jako jednooborové, délka studia všech oborů je 4 roky. Absolventům doktorského studia se přiznává mezinárodně platný vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.). Doktorát představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání.

Prezenční a kombinovaná forma studia

Studovat je možné dvěma způsoby. Prezenční forma studia znamená, že vaše studijní povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle vámi vytvořeného rozvrhu. Studenti prezenční formy studia se podílejí na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích a výzkumných aktivitách pracoviště apod.

Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na přednáškách.

Přijímací zkoušky

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze absolventi vysokoškolského magisterského studia příslušného nebo příbuzného směru.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: uchazeči podávají přihlášky vždy od února do dubna (zahájení studia od podzimního semestru) a od září do listopadu (zahájení studia od jarního semestru).

Podejte přihlášku

Podklady k přijímacímu řízení

Pokud nestanoví příslušný obor své podmínky jinak, podklady k přijímacímu řízení je třeba dodat vždy v tištěné formě na adresu: Oddělení pro přijímací řízení Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, a to nejpozději do 14 dnů po posledním termínu pro podání přihlášky.

Vyžadované podklady:

  • životopis
  • projekt disertační práce
  • soupis publikační činnosti
  • další materiály (viz zvláštní požadavky jednotlivých oborů)

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do doktorského studia je ústní. Zkušební komise zpravidla prověřují:

  • míru připravenosti pro vědecké studium
  • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru
  • projekt disertační práce
  • jazykové předpoklady

Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé obory jsou obvykle stanoveny pouze orientačně a bývají upřesněny s přihlédnutím k aktuálním kapacitám ústavů a kateder v době konání přijímacích zkoušek.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete na stránkách Rektorátu MU.

Podejte přihlášku

Oddělení pro přijímací řízení


telefon: 549 49 3475
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.