Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Formy studia

Doktorské studium probíhá výhradně jako jednooborové, délka studia všech oborů je 4 roky. Absolventům doktorského studia se přiznává mezinárodně platný vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.). Doktorát představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání.

Prezenční a kombinovaná forma studia

Studovat je možné dvěma způsoby. Prezenční forma studia znamená, že vaše studijní povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle vámi vytvořeného rozvrhu. Studenti prezenční formy studia se podílejí na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích a výzkumných aktivitách pracoviště apod.

Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na přednáškách.

Studijní program

Studijní program je základním rámcem každého vysokoškolského studia. Je to například Český jazyk, Germánské jazyky nebo Románské literatury.

Aktuální nabídka studijních programů

Studijní plán

Studium zvoleného studijního programu se uskutečňuje prostřednictvím studijních plánů, které si student vybírá. Jedná se vlastně o souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Studijní plán může mít dvojí podobu: jednooborové studium, nebo jednooborové studium se specializací.

Předměty studijního plánu (povinné, povinně volitelné a volitelné) sestavuje student v součinnosti se svým školitelem.

Jednooborové studium

Studium, v němž je předem stanoven seznam povinných předmětů, které si student doplní z nabídky volitelných předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru předmětů.

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, které dále prohlubují znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, je však možné studovat jen jednu z nich, například v rámci studijního programu Česká literatura buď Intermediální a mezikulturní komunikace, nebo Zemské jazyky.

Podklady k přijímacímu řízení

Pokud nestanoví příslušný program své podmínky jinak, podklady k přijímacímu řízení je třeba nahrát do e-přihlášky (rubrika Dokumenty) a zároveň dodat vždy v tištěné formě na adresu: Studijní oddělení Filozofické fakulty MU, Přijímací řízení, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, a to nejpozději do 14 dnů po posledním termínu pro podání přihlášky.

Vyžadované podklady:

 • životopis
 • projekt disertační práce
 • soupis publikační činnosti
 • další materiály (viz zvláštní požadavky jednotlivých programů)

Předpokládané počty přijatých

Předpokládané počty přijatých naleznete v této tabulce.

Uchazeči se zahraničním vysokoškolským vzděláním

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

 1. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace).
 2. Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo).
 3. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace). 

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete zde. 

Přijímací zkoušky

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze absolventi vysokoškolského magisterského studia příslušného nebo příbuzného směru.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: uchazeči podávají přihlášky vždy od ledna do dubna (zahájení studia od podzimního semestru) a od srpna do listopadu (zahájení studia od jarního semestru).

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do doktorského studia je ústní. Zkušební komise zpravidla prověřují:

 • míru připravenosti pro vědecké studium
 • představu o hlavních směrech vlastního studia daného programu
 • projekt disertační práce
 • jazykové předpoklady

Zaměření či návrh projektu disertační práce může uchazeč prodiskutovat s příslušným ústavem, katedrou, seminářem ještě před podáním projektu disertační práce. Tento postup je uchazečům doporučen.

Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé programy jsou obvykle stanoveny pouze orientačně a bývají upřesněny s přihlédnutím k aktuálním kapacitám ústavů a kateder v době konání přijímacích zkoušek.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete na stránkách Rektorátu MU.

Podejte přihlášku

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3172
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.