Literární komparatistika

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Cílem studia je prohloubené vzdělání v tradičním univerzitním oboru na bázi vědeckého srovnávání především evropských literatur s přesahy k Severní, Střední a Jižní Americe a zemím dalších kontinentů, kde se pěstuje literatura v evropských jazycích ve spojitosti s evropskými tradicemi a jejich konfrontací s autochtonní kulturou s metodologickou oporou v tradicích evropské komparatistiky včetně její české, slovenské a pražsko-brněnské školy s metodologickou flexibilitou směřující k metodám druhé poloviny 20. a počátku 21. století (sémiotika, hermeneutika, dekonstrukce, kognitivní metody) s přesahy k filologicko-areálovému pojetí komparatistiky a k novým pojetím světové literatury.

Doktorand se orientuje na srovnávací okruh podle zaměření disertační práce a takto koncipuje také svůj studijní plán.

Praxe

Povinná praxe na externích pracovištích není vyžadována. Praktické kompetence však studenti získávají aktivním zapojením do výukové, výzkumné i organizační práce na ústavu.

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

Uplatnění absolventů

Mezioborová kvalifikace umožní uplatnění absolventů doktorského studia v existujících institucích EU, ve veřejné správě všech stupňů, v institucích zaměřených na rozvoj a správu regionů, v institucích různých mezinárodních organizací stojících i mimo EU, ve vzdělávacích institucích, v médiích apod.

Obor poskytuje komplexní vzdělání ve srovnávací literární vědě, kulturologii a historiografii příslušných zemí pro činnost ve vědeckých a vědeckopedagogických a kulturních institucích, žurnalistice a v expertní činnosti; flexibilita koncepce umožní i činnost v privátním sektoru.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce, včetně bibliografie: téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem;
  • motivační dopis.

Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

Požadavky k přijímací zkoušce: Uchazeči musí při přijímací zkoušce prokázat znalost nejméně dvou jazyků a literatur v rozsahu minimálně bakalářské zkoušky.

Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100). Hodnotí se projekt disertační práce (max. 40 bodů), motivace (max. 25 bodů), odborná připravenost (35 bodů).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Literární komparatistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.