Pomocné vědy historické

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Doktorský program Pomocné vědy historické (PVH) je zaměřen na hloubkové studium pomocných věd historických, dějin správy, dále na teoretické i praktické aspekty ediční techniky (jak středověkých, tak i novověkých pramenů), včetně dějin metodologie jednotlivých pomocněvědných disciplín v širokém kontextu historických věd. Velký důraz je kladen na přípravu posluchačů k tvůrčí vědecké práci v oboru PVH a při přípravě náročných kritických edic historických pramenů. Předmětem zájmu jsou prameny jak úřední, tak i literární provenience. Důraz je kladen na individuální práci studenta pod vedením školitele.

Praxe

Doktorské studium je koncipováno jako odborná příprava na akademickou praxi. Předměty doktorského studia jsou zaměřeny na samostatnou přípravu vědeckých konferenčních a publikačních příspěvků, odbornou diskusi a struktura předmětů podněcuje i praxi v rámci zahraniční spolupráce.

Chcete vědět víc?

https://archivnictvi.phil.muni.cz/studium/pro-uchazece/doktorske-studium

Uplatnění absolventů

Místem primárního uplatnění absolventa je síť archivů s historickými fondy, knihovny s historickými fondy, muzea a vědecká či akademická pracoviště se zaměřením na kritické vydávání historických pramenů. Dále se absolventi mohou uplatnit na všech typech historických pracovišť jak v ČR, tak i v zahraničí.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce + soupis pramenů a literatury k tématu.
  • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

    Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce, nad motivací uchazeče/uchazečky ke zvyšování kvalifikace a dále nad jeho/její jazykovou připraveností. Cílem je zhodnotit předpoklady uchazeče/uchazečky k samostatné vědeckovýzkumné práci.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 50 bodů (max. počet bodů 100).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Pomocné vědy historické? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.