Filozofie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Posláním doktorského studia Filozofie je rozvíjení a rozšiřování poznatků o dílčím, vysoce specializovaném filozofickém tématu. Cílem je prohloubení systematického porozumění základním otázkám v oblastech epistemologie, dějin filozofie, etiky, ontologie, logiky atd. Metody jsou zaměřeny na konceptuální a diskurzivní analýzu, uvedení tématu do odpovídající historické perspektivy, přiměřenou interpretaci relevantních studií a srozumitelný výklad jejich důsledků. Koncepce studia zdůrazňuje samostatnost studia a původnost nabízených řešení.

„Rozumět a přispívat k vědě.“

Praxe

Studenti doktorského programu mají za povinnost během studia (a) uskutečňovat publikační činnost a to i v mezinárodním prostředí, (a) aktivně se účastnit národních i mezinárodních konferencí, (b) absolvovat zahraniční (studijní) stáž (nebo mít aktivní badatelskou účast na mezinárodním projektu), (c) splnit ve vymezené míře pedagogickou činnost na pracovišti. Dále studenti podle možností přispívají k organizaci konferencí a dalších činností pracoviště.

Chcete vědět víc?

https://filozofie.phil.muni.cz/studium/doktorske-studium-filozofie

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí pracovníci (vědci, pedagogové) na vysokých školách a výzkumných institucích a to v oborech především humanitně vědného zaměření.

Mohou se uplatnit ve škále pracovních pozic využívajících kritické, metodologické a systematické myšlení, a to jak v akademickém, tak neakademickém prostředí.

Získané dovednosti a kompetence mohou využít např. v organizacích využívajících kritické zpracování odborných textů a dokumentů, či využívajících grantové mechanismy apod. Získané dovednosti lze využít i ke koncepčním a manažerským činnostem.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince.

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
  • projekt disertační práce;
  • motivační dopis, ve kterém uchazeče uvede, proč chce studovat obor Filozofie a proč si zvolil katedru Filozofie FF MU.
  • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 60 bodů (max. počet bodů 100).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Filozofie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.