Učitelství biologie pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Jako absolventi studijního programu Učitelství biologie pro střední školy budete primárně připravováni pro profesi učitelů biologie na střední škole. V průběhu studia získáte vědomosti z dalších biologických disciplín a prohloubíte si své znalosti získané v bakalářském studiu výběrem speciálních odborných předmětů, které budou korespondovat se zaměřením vaší diplomové práce.

V rámci oborové didaktiky získáte teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které vám umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou, ovšem příjemnou a obohacující součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Díky teorii i praxi získáte široký rozhled v základních biologických disciplínách. Po úspěšném ukončení studia můžete najít uplatnění ve školství, primárně jako učitelé biologie na SŠ. Svou kariéru ale můžete zahájit i v řadě volnočasových center, např. v centrech ekologické výchovy.

Jak studium probíhá?

Studium kombinuje teoretickou výuku spolu se semináři a s laboratorními cvičeními. Nedílnou součástí studia je didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie. Studenti absolvují cyklus reflektivních seminářů a pedagogických praxí na středních školách v Brně a posléze i v místě svého bydliště, či budoucího působiště.

Budete studovat v moderních prostorách bohunického kampusu. Čekají vás práce v excelentně vybavených laboratořích. V průběhu pedagogických praxí se seznámíte s chodem vybraných brněnských gymnázií. Během studia můžete v rámci projektu Erasmus+ vyjet na zahraniční studijní pobyt a získat tak cenné zkušenosti na některé z partnerských univerzit.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás všechny oblasti biologie od mikrobiologie přes botaniku, zoologii, molekulární biologii po antropologii a ekologii?
  • Nebojíte se pracovat v laboratoři či se účastnit terénní exkurze?
  • Láká vás práce se studenty?

„Biologie pod školní lupou“

Praxe

V průběhu studia vás čekají dva reflektivní semináře a několik pedagogických praxí. Reflektivní semináře předcházejí pedagogickým praxím. Získáte tak okamžitou reflexi na svůj krátký výukový výstup od kolegů, středoškolských studentů a profesorů.  V průběhu praxí se seznámíte s chodem vybraných gymnázií a povedete několik náslechů a výstupů v biologii.

Chcete vědět víc?

Více informací lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po úspěšném absolvování studia budete kvalifikovaný učitel biologie pro SŠ. Můžete najít uplatnění také jako učitelé základních škol. Řada našich absolventů se uplatní jako pedagogové v domech ekologické výchovy, ve Stanicích mladých přírodovědců, případně na propagačně vzdělávacích úsecích zoologických nebo botanických zahrad.

„Studoval jsem kombinaci učitelských oborů, konkrétně učitelství biologie a geografie a kartografie pro střední školy. Působím dnes jako učitel na druhém stupni základní školy, kde i mně byly kdysi dány výborné základy pro další studium. Vysoká škola mě vybavila znalostmi potřebnými k práci učitele přírodopisu a zeměpisu. Jednak odbornou znalostí přírodnin, procesů a jevů v přírodě, ale i dovednostmi, jak předávat znalosti žákům. Kombinace oborů mi tak poskytla výborný základ a hlavně motivaci pro povolání učitele, které je někdy povoláním nevděčným, ale při každém malém úspěchu, který spočívá v zájmu žáků a žákyň, povoláním krásným a naplňujícím.“

Jiří Záškoda Jiří Záškoda
absolvent a učitel v ZŠ a MŠ Budkov

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Vyžadovány jsou znalosti na úrovni Státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Biologie se zaměřením na vzdělávání.

Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Týká se uchazečů mimo PřF MU, kteří doloží požadované potvrzení na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2021. Pokud do uvedeného data nebude potvrzení doloženo, nebude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky (z biologie a z druhého předmětu přijímací zkoušky) a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Begon M. a kol., 1997: Ekologie - jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. Gaisler J., Zima J. 2007: Zoologie obratlovců. Academia, Praha. Gloser J. 1998: Fyziologie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Hendrych R. 1979. Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN, Praha. Hudák J. a kol. 1989 : Biológia rastlín, SPN, Bratislava. Janský L., Novotný I. 1981: Fyziologie živočichů a člověka. SZdN Praha. Kalina T., Váňa J. 2005. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum, Praha. Kousalová I., Kummerová M., Lux A. 2001: Terminologický slovník z cytologie a anatomie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Kousalová I., Kummerová M., Vicherková M. 1998: Praktikum z cytologie a anatomie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Laštůvka Z., Krejčová P., 2000: Ekologie. Konvoj, Brno. Mártonfi P. 2003: Systematika cievnatých rastlín. Skripta, Univezita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice. Nečas J. a kol. 2000: Obecná biologie pro lékařské fakulty. H a H., Brno. Nečásek J., Cetl I. a kol. 1979: Obecná genetika, SPN, Praha. Paleček, J. 2000: Biologie buňky. I. a II. Díl. Skripta, Karolinum, Praha. Petrásek R., Šimek V., Janda V. 1992: Fyziologie adaptací u živočichů a člověka. Skripta MU Brno. Poulíčková, A. 2011: Základy ekologie sinic a řas. Vydavatelství Univerzita Palackého, Olomouc, Procházka S. a kol. 1998: Fyziologie rostlin. Academia, Praha. Rosypal S. a kol. 1994 : Přehled biologie. Vyd. II. Upravené. Scientia. Praha. Sedlák E. 2000. Zoologie bezobratlých. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Townsend C.R. et al. 2010: Základy ekologie. 1. české vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R., Šimek V. (2010) Srovnávací fyziologie živočichů. Vyd. II. Skripta MU, Brno. Váňa J. 2006: Speciální bryologie II/1. Bryophyta (1. část). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Váňa J. 2006: Speciální bryologie I. Marchantiophyta, Anthocerotophyta. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Váňa J. 2006: Obecná bryologie. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství biologie pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.