HR Award – Problematiku genderové rovnosti přiblížil vedoucím pracovišť tematický workshop

Seznámili se mj. se statistickými daty o zastoupení žen ve vědě. Diskutovali také potřebu změny celkové kultury pracoviště a zlepšení podmínek pro vědkyně vracející se do práce.

29. 9. 2022

Bez popisku

Vedoucí akademických pracovišť FF MU se dne 12. září 2022 účastnili online workshopu na téma Gender ve výzkumu. Workshop vedla lektorka Mgr. Nina Fárová, Ph.D., která je postdoktorandkou v Národním kontaktním centru – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR a odbornou asistentkou na Katedře sociologie Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje kvalitativní metodologii a genderová studia.

Po úvodní teoretické části věnované základní pojmům a statistikám genderové problematiky následovala diskuse, ve které mělo 34 přítomných účastníků a účastnic možnost ptát se a diskutovat o aktuálních genderových problémech ve vysokém školství. Během diskuse lektorka odpovídala na otázky směřující k genderovým stereotypům nejen na pracovišti, ale i v rodinách, k podpoře zaměstnaných rodičů s malými dětmi, k genderově senzitivnímu jazyku apod.

Přítomní na workshopu byli po jeho skončení požádáni o zpětnou vazbu. 17 přítomných vyplnilo krátký průzkum, ze kterého vyplynul jejich jednoznačný zájem o problematiku genderové rovnosti:

  • 65 % účastníků a účastnic považuje za důležité, aby FF MU pořádala workshopy zaměřené na témata genderové rovnosti
  • přes 58 % účastníků a účastnic považuje workshop za přínosný
  • většinu účastníků a účastnic zajímají workshopy na další témata z oblasti genderové rovnosti

Největší zájem je o námi navržená témata „sexuální obtěžování a další formy genderově podmíněného násilí“ (zúčastnilo by se přes 76 %, účast by zvažovalo dalších 11 %) a „zahrnutí genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací“ (zúčastnilo by se 53 %, účast by zvažovalo téměř 30 %). Účastníci a účastnice však sami navrhovali témata, která by je zajímala, shoda mezi nimi panovala především v zaměření na praktický přístup a zavádění konkrétních opatření, například:

  • prezentace genderové rovnosti ve veřejném prostoru a možné aktivity filozofických fakult v této oblasti
  • systematické shrnutí – přehled opatření, která už se realizují na MU, co je v rámci legislativy možné a „jak na to“
  • implementace poznatků z podobných workshopů – jakým způsobem lze prosazovat změnu
  • zda a jak zavádět mentoring v této oblasti a sdílení dobré praxe

Za nejpřínosnější a nejzajímavější informace z workshopu účastníci a účastnice označili oporu ve statistických datech o zastoupení žen ve vědě, dále informace relevantní pro akademické prostředí a diskusi o ženách na vedoucích místech. Ocenili i diskutovanou potřebu změny na individuální a interpersonální rovině a zlepšení podmínek pro vědkyně vracející se do práce.

Naopak jim chyběly informace o konkrétních problémech, které se týkají rovností šancí (zejména o existujících nástrojích, které by vedoucí potřebovali), a o přístupu k řešení odlivu žen v doktorském studiu (např. účinnou komunikací o těchto problémech, zda je vhodná „prevence“ formou mentoringu apod). Několikrát se objevil názor, že workshop nešel dál za základní pojmy a že by přítomní preferovali pokročilejší úroveň.

„Šlo o úvod do základních pojmů, které jsou pro mě samozřejmostí. Zcela však chápu, že tomu tak není u všech a že je třeba začít od základů. Těším se proto na navazující praktičtější workshopy, které nás posunou ještě dál.“

Ze zpětné vazby k workshopu

Těšíme se také a děkujeme všem vedoucím akademických pracovišť za jejich účast, příspěvky do diskuse a za vyplnění formuláře na zpětnou vazbu.

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.