HR Award – Rovnost podmínek žen a mužů na fakultě prověřil genderový audit

Ukazuje se, že čím vyšší je míra rovnosti žen a mužů ve výzkumných institucích, tím častější jsou excelentní výsledky a inovace. Masarykova univerzita proto připravuje vydání celouniverzitního Plánu genderové rovnosti.

31. 8. 2021

Bez popisku

Různorodé týmy dělají lepší rozhodnutí a přicházejí s lepšími řešeními. Podpora rovnosti žen a mužů se proto vyplácí i ve výzkumu a vývoji. Opatření vedoucí ke genderové rovnosti zvyšují konkurenceschopnost v grantových soutěžích a plán genderové rovnosti je od roku 2022 navíc povinnou podmínkou pro účast našich vědců a vědkyň např. v novém rámcovém programu Horizont Evropa.

Prvním krokem při přípravě Plánu genderové rovnosti byla na Masarykově univerzitě realizace genderového auditu na všech jejích fakultách a součástech. Výstupy z těchto dílčích auditů pak budou využity jako podklad pro zpracování univerzitního plánu.

Na FF MU probíhaly práce na genderovém auditu od března do července 2021 v souladu s metodickým doporučením Rektorátu MU. Genderový audit byl na fakultě zajištěn interními silami a doplněný konzultacemi externí expertky z Národního kontaktního centra gender a věda. Protože je genderová rovnost jedním z principů Charty a Kodexu a téma je zahrnuto v Akčním plánu HR Award FF MU, ujal se realizace auditu projektový tým HR Award, a to pod záštitou dohlížecí komise. V pracovní skupině působili přímo také členové nejvyššího vedení fakulty – proděkan pro výzkum a rozvoj prof. Lukáš Fasora a proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejností doc. Jana Horáková a zástupci akademických pracovníků a pracovnic.

Audit byl založen na kvantitativní a kvalitativní analýze stavu rovných příležitostí a pracovních podmínek na FF MU. Sestával z institucionální analýzy vnitřních předpisů, dokumentů a procesů, obsahové analýzy propagačních materiálů, re-analýz výsledků dotazníkového šetření HR Award FF MU 2020 a dotazníkového šetření pro doktorské studující FF MU 2021 z pohledu rovných příležitostí. Proběhl sběr a analýza dostupných statistických dat v oblasti počtu mužů a žen na různém stupni studia, na různých pozicích a funkcích, v oblasti odměňování, kariérního postupu, flexibilní formy práce atd. Důležité vstupy pro genderový audit byly získány také ze skupinových rozhovorů se zaměstnanci a zaměstnankyněmi naší fakulty.

Na základě metodického doporučení RMU se genderový audit zaměřil na následující oblasti:

  1. Organizační kultura
  2. Kombinace práce a rodinného života
  3. Nábor a výběr
  4. Funkční postup
  5. Vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích
  6. Opatření proti sexuálnímu obtěžování a dalším formám genderově podmíněného násilí
  7. Zahrnutí genderové dimenze do výzkumu a inovací
  8. Studium a studentská populace

Veškerá zjištění a návrhy opatření na fakultní i univerzitní úrovni byly zpracovány do Závěrečné zprávy z genderového auditu FF MU, schváleny vedením fakulty a na konci července 2021 předány RMU jako podklad pro zpracování Plánu genderové rovnosti MU.

Upřímně děkujeme všem, kteří se zapojili, ať už vyjádřením svého názoru ve skupinových rozhovorech, během připomínkování výstupů auditu, nebo další odbornou pomocí.

A co bude dál? Masarykova univerzita vytvoří na základě poznatků z genderového auditu svých fakult a součástí Plán genderové rovnosti MU, který bude zveřejněn na začátku roku 2022. Na něj pak během roku 2022 naváže vytvoření fakultního plánu genderové rovnosti. V souvislosti s těmito plány bude realizována řada opatření na podporu genderové rovnosti na úrovni univerzity i fakulty, se kterými budete průběžně seznamováni.

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.