Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 30. 3. 2020

30. 3. 2020

Výuka

Do 15. 5. 2020 bude výuka probíhat výlučně distančním způsobem. V případě zlepšení epidemiologické situace a obnovení standardního akademického provozu na fakultě bude možné využít prvních letních měsíců k náhradě kontaktní výuky (tedy seminářů a cvičení) dle individuální a konsenzuální domluvy ústavů, resp. garantů předmětů se studenty. Této náhradní výuce musí být přizpůsobeny následné zkušební termíny, aby nedocházelo ke kolizím. Zároveň by tato výuka měla být organizována umírněně a s jistými časovými limity, které by rozhodně neměly zasahovat za mez letního prázdninového období.

Zkouškové období

Termín zkouškového období byl stanoven od 18. 5. do 30. 9. 2020. Zkušební termíny by měly být rozvrženy rovnoměrně po celé prázdniny. Dostatek termínů bude zajištěn mj. i pro studenty, kteří se podílejí (budou podílet) na dobrovolnické činnosti.

Zkoušky

Pokud nebude možné realizovat zkoušky kontaktně, bude nutné přistoupit k distanční formě zkoušení – to se bude patrně týkat i SZZ. Pro vlastní mechanismus zkoušení lze zčásti využít některých nástrojů v IS MU (testy), přičemž RMU připravuje konkrétní metodiku či doporučení, jež bude ještě upřesněno.

Hodnocení „S“

Pro případy, kdy nebylo možné provést adekvátním způsobem alternativní, tj. distanční formu výuky, bude připraveno hodnocení studenta „S“. I toto hodnocení (které bude na podnět garantů kurzů zadávat studijní oddělení) ale bude založeno na určité objektivní formě posouzení či prověření. Uvedené hodnocení se nabízí zvláště v případě kurzů typu „praxe“ a „exkurze“.

Termín odevzdání závěrečných prací

Je možné využít stávající termíny – tj. konec dubna (pro SZZ v červnu) a konec června (pro SZZ v září); jednotlivé ústavy však mohou stanovit s ohledem na individuální potřeby studentů a specifické okolnosti dokončování prací vlastní termíny, jež budou korespondovat s termínem konání SZZ. Jako termín odevzdání může být stanoven např. i konec července.

Archivy závěrečných prací 

Aplikace pro odevzdávání závěrečných prací prostřednictvím IS bude otevřena dle harmonogramu 1. 4., na základě individuální konzultace ústavů se studijním oddělením je možné ji průběžně aktualizovat. Evidence ukončených prací (budou odevzdávány výhradně v elektronické formě) bude probíhat na úrovni ústavů, které zajistí (jako ve standardní situaci) komunikaci se studenty a studijní oddělením.

Plnění průběžných úkolů

Pokud sylabus kurzu počítá s průběžným hodnocením na základě plnění průběžných studijních povinností, lze takové hodnocení vyžadovat jen v případě, že to umožňuje alternativní, distanční forma kurzu a její nástroje. V opačném případě není nutné, a v současné situaci ani  žádoucí na těchto povinnostech trvat a podmiňovat jimi možnost řádného ukončení kurzu. V případě, že výuka probíhá odpovídající distanční formou, nedoporučuje se měnit způsob ukončování předmětu. Pokud studenti nemohou z různých objektivních důvodů navštěvovat a ukončovat kurzy, v nichž jsou zapsáni, mohou si podat žádost na studijní oddělení o jejich odregistrování, a naopak mohou požádat o dodatečné zaregistrování jiných předmětů (ideálně provázené souhlasem garanta příslušného kurzu) tak, aby mohli získat dostatečný počet kreditů pro průchod do dalšího semestru.

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Tento typ zkoušek lze provádět distančně prostřednictvím videohovorů/videokonferencí (Skype, Teams apod.). Hodnocení takové zkoušky či obhajoby proběhne za pomoci elektronického hlasování všech „přítomných“ členů komise v IS MU. S nastavením konferenčních nástrojů pomohou příslušní referenti pro doktorské studium ve spolupráci s IT techniky. Další upřesňující pokyny obdrží předsedové oborových rad a vedoucí pracovišť.

Povinné zahraniční stáže doktorandů 

Jakákoliv stáž neuskutečněná z důvodu situace související s epidemií COVID-19 nesmí jít studentům k tíži. Pro hodnocení předmětu v IS lze použít příznak s významem „neklasifikováno, splněno“ („S“, který plošně zadávají referenti oddělení pro doktorské studium všem studentům daného předmětu), aby byl technicky zajištěn co nejplynulejší postup studentů do podzimního semestru 2020.

Přijímací řízení

Nový termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia je stanoven na 20.–21. 6. (TSP)  a 19.–22.6. (oborové zkoušky). Termíny pro navazující magisterské a doktorské studium zatím zůstávají nezměněny, počítá se s druhou polovinou června 2020. Změny samozřejmě nelze vyloučit. Forma zkoušek bude v dohledné době blíže specifikována.

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 30. 3. 2020. 

Všechny informace

Více článků

Přehled všech článků