Týden humanitních věd: Společné prohlášení děkanů

6. 11. 2018

1918–2018: Úkoly české vědy

I v roce 2018 se uspořádáním Týdne humanitních věd, který se uskuteční od 12. do 16. listopadu, přidáváme k oslavám Světového dne filozofie, stanoveného Organizací Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) na třetí čtvrtek v listopadu. Letos poprvé se k akci vedle Filozofické fakulty Masarykovy univerzity připojují další dvě největší filozofické fakulty České republiky – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Představitelé zapojených institucí se shodli na velkém významu iniciativy UNESCO, jež si klade za cíl šířit povědomí o smyslu filozofie, humanitních a společenských věd. Sdílejí názor, že je nutné opakovaně připomínat široké veřejnosti i jejím voleným zástupcům na různých pozicích státní správy skutečnost, že pěstování poznání v oblasti humanitních a společenských věd je pilířem každého demokratického státu. Navíc celosvětový politický vývoj jasně dokládá, že demokracie není něco jednou provždy daného, ale že je třeba o ni soustavně pečovat a chránit ji. Jsme přesvědčeni, že demokratické zřízení nemůže zajistit jakkoli osvícený vůdce, ale že je musíme budovat zespodu, na základech občanské společnosti, a začít především výchovou mladých lidí. Přestože humanitních oborů existují desítky a mají nejrůznější zaměření, nalézáme společného jmenovatele, jímž je rozvoj kritického myšlení ve smyslu schopnosti samostatného úsudku a pěstování jisté rezistence vůči manipulativním přesvědčovacím strategiím, které působí ve fyzickém i online světě na nás všechny a neustále.

Spojení tří největších filozofických fakult k oslavě Týdne humanitních věd právě v roce 2018, kdy si připomínáme 100. výročí založení demokratického Československa, je více než symbolické. V tomto roce se vracíme ke svým kořenům a zároveň reflektujeme současnou situaci. Obracení se zpět do minulosti, abychom objasnili původ či analogie aktuálních problémů, je jedním z rysů humanitních věd, jež jsou ze své podstaty předurčeny být ochránkyněmi naší společné historie a hodnot.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty UP

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan Filozofické fakulty MU

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty UK

Více článků

Přehled všech článků