Ekonomické oddělení

O pracovišti

Agenda oddělení

Ekonomické oddělení pečuje o hospodaření a finance fakulty. Jeho náplň práce tvoří:

 • správa hlavní pokladny fakulty a dohled nad vedlejšími pokladnami
 • bankovní transakce
 • evidence deponovaných mezd a stipendií
 • provoz služebních vozidel a zúčtování silniční daně
 • agenda darů
 • agenda mimorozpočtových finančních zdrojů dle smluv
 • bankovníky (automatizovaný příjem financí do SUPO)
 • evidence pracovních a ochranných pomůcek a předmětů
 • evidence všech smluv filozofické fakulty
 • cestovní náhrady

Zaměstnanci

Ing. Irena Šmahelová

vedoucí oddělení – Ekonomické oddělení

telefon: 549 49 1504, 775 887 159
e‑mail:

Agenda

 • projektová podpora pro výzkum a vývoj: OPZ, OP VVV, specifický výzkum na FF MU, projekty Horizont, NAKI, INGO, CEEPUS, Aktion, IRP a další projekty financované MU
 • Fond provozních prostředků (FPP)
 • Fond účelově určených prostředků (FÚUP)

Lucie Čelková

telefon: 549 49 6819, 778 736 567
e‑mail:

Agenda

 • centrální evidence fakultního inventáře
 • centrální evidence majetku zapůjčeného mimo objekty FF MU
 • evidence škod na majetku
 • pořizování a evidence investičního majetku
 • návrhy kupních a darovacích smluv, smluv o výpůjčce a smluv o převodu majetku
 • podklady pro daň z nemovitosti
 • evidence objednávek pro dodavatele prací, služeb a materiálu
 • pokladna pro děkanát a drobné nákupy
 • pasportizace budov (technické a technologické využití jednotlivých místností fakulty)

Dagmar Komárková

telefon: 549 49 5583, 773 744 053
e‑mail:

Agenda

 • správa hlavní pokladny (pokladní kniha, doklady, finanční hotovost, vystavení žádostí na šeky k výplatám hotovosti pokladen, stipendií a jiných plateb)
 • proplácení tuzemských cestovních náhrad a zahraničních cestovních účtů v Kč; drobné nákupy, stálé a mimořádné zálohy a jejich vyúčtování; výplata dohod a stipendií a jejich evidence
 • výkazy pro hlášení o silniční dani
 • evidence darů dle jednotlivých zakázek, čerpání finančních prostředků v souladu s darovací smlouvou a platnými předpisy
 • evidence mimorozpočtových příjmů dle jednotlivých zakázek
 • spolupráce při kontrolách finanční hotovosti ve vedlejších pokladnách
 • evidence a sledování nároků na pracovní oděvy a ochranné pomůcky
 • kontrola stavu na bankovnících
 • tuzemské cestovní náhrady
 • vkládání veškerých smluv do ekonomického SW a jejich další zpracování

Ing. Petra Koudelková

telefon: 549 49 8932, 776 503 429
e‑mail:

Agenda

 • evidence projektů z GA ČR, i spoluřešitelské
 • evidence projektů z GA MU
 • evidence všech projektů, které FF získala a získá kromě TA ČR, HR AWARD, HR MUNI4, OP VK apod.
 • spolupráce s pracovníky FF při sestavování žádostí o projekty ve finanční části

Bohumila Kšicová

telefon: 549 49 3829
e‑mail:

Agenda

 • vkládání přijatých a zálohových faktur do ekonomického SW a jejich kontrola
 • evidence vyinkasovaných plateb a dobropisů
 • přepočty cen předmětů ze zahraničí v platném kurzu
 • kontrola správnosti faktur s přenesenou daňovou povinností

Ing. Marcela Mrkosová

telefon: 549 49 5800, 778 785 402
e‑mail:

Agenda

 • agenda přeúčtování mezd mezi zakázkami, činnostmi, apod. ve spolupráci s personálním oddělením
 • agenda časového rozlišení nákladů a výnosů k 31. 12. běžného roku; sledování nákladů a výnosů u mimorozpočtových zdrojů, a to podle pracovišť a zakázek; sestavování tabulek nákladů a výnosů čtvrtletně, a podrobných tabulek ročně
 • sledování nákladů a výnosů u doplňkové a hospodářské činnosti, a to dle jednotlivých pracovišť a zakázek, sestavování podrobných čtvrtletních a ročních tabulek
 • sledování čerpání příspěvků na stravenky zaměstnanců
 • kontrola zůstatků účtů užívaných FF
 • za svou oblast
 • metodické řízení a zaškolování sekretářek a pracovníků pověřených vedením příslušné agendy; seznamování se změnami v ekonomickém SW, v souladu se zákonem o účetnictví
 • vystavování pohledávek a dobropisů podle výstupů z OC
 • sledování účtů časového rozlišení a pravidelné přeúčtování jednotlivých měsíčních částek
 • spolupráce při ukládání písemností do archívu oddělení i archívu MU
 • sledování a účtování věcných darů
 • evidování a odepisování bílých karet
 • přeúčtování energií
 • zpracování tabulek po jednotlivých činnostech
 • zpracování tabulek čerpání mezd a odvodů podle pracovišť (měsíčně)
 • zpracování autorských smluv
 • hlášení pro DILIA
 • sledování čerpání FPP, FÚUP, stipendijního fondu

Hana Ondráčková

telefon: 549 49 5652, 775 887 156
e‑mail:

Agenda

 • tuzemské a zahraniční cestovní náhrady včetně záloh a refundací
 • urgence neuhrazených pohledávek (ve spolupráci s rektorátem)
 • agenda bankovníku
 • placení dokladů do zahraničí platební kartou FF MU

Ing. Monika Ondráčková

telefon: 549 49 3342
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Agenda

 • agenda přeúčtování mezd mezi zakázkami, činnostmi apod. ve spolupráci s Personálním oddělením
 • evidence a statistika nákladů a výnosů včetně doplňkové a hospodářské činnosti evidence IRP
 • evidence a správa Sociálního fondu
 • evidence zůstatků na účtech užívaných FF MU
 • agenda Obchodního centra (OC)
 • věcné dary
 • evidence a odpis přístupových karet
 • přeúčtování energií
 • měsíční zpracování tabulek čerpání mezd a odvodů podle pracovišť
 • autorské honoráře
 • hlášení Dillia a OSA
 • Fond provozních prostředků (FPP)
 • Fond účelově určených prostředků (FÚUP)

Jana Sedláčková

telefon: 549 49 7542, 775 887 157
e‑mail:

Agenda

 • centrální evidence fakultního inventáře
 • centrální evidence majetku zapůjčeného mimo objekty FF MU
 • evidence škod na majetku
 • pořizování a evidence investičního majetku
 • návrhy kupních a darovacích smluv, smluv o výpůjčce a smluv o převodu majetku
 • podklady pro daň z nemovitosti
 • evidence objednávek pro dodavatele prací, služeb a materiálu
 • pokladna pro děkanát a drobné nákupy
 • pasportizace budov (technické a technologické využití jednotlivých místností fakulty)

Jana Šabrňáková

telefon: 549 49 7400, 778 969 170
e‑mail:

Agenda

 • evidence a čerpání neinvestičních a investičních prostředků z projektů financovaných z Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, Akademie věd, FR MU, TA ČR, IRP, děkanských grantů a dalších projektů, včetně spolupráce při sestavení žádosti a závěrečném vyúčtování
 • zápisy vnitrofakultních a vnitrouniverzitních dokladů do ekonomického SW
 • pohledávky za firmami
 • zaúčtování příjmových a výdajových dokladů z hlavní pokladny FF MU a ze všech vedlejších pokladen fakulty
 • k poslednímu dni v měsíci kontrola peněžní hotovosti vedlejších pokladen s účetním stavem
 • pohledávky na nakladatelství a další odběratele knih

Jana Šebíková

telefon: 549 49 7285, 775 887 158
e‑mail:

Agenda

 • agenda vedlejších pokladen: seznam dohod o hmotné odpovědnosti, inventarizace
 • sledování zdravotních prohlídek a přefakturace RMU
 • přefakturace služeb (telefonní hovory, poštovné apod.)
 • evidence a správa Sociálního fondu
 • inventarizace hlavní pokladny (s vedoucí EO)
 • podklady pro výplatu veškerých záloh v hotovosti (mimořádné zálohy na mzdy, stipendia, zahraniční hosty, mimořádné zálohy na drobná vydání)
 • správa a účetní likvidace daňových dokladů ze zahraničí hrazených platební kartou
 • měsíční kontrola výplaty stipendií a deponovaných mezd a stipendií
 • inventarizace a kontrola saldokontních účtů, kromě účtů 315, 324, 384, 388
 • vystavení faktur na základě uzavřených smluv
 • agenda konferencí (náklady a výnosy)
 • evidence spisové služby za EO
 • upomínky k neuhrazeným pohledávkám za firmami i za studenty, včetně předávání právnímu útvaru MU k soudnímu vymáhání
 • evidence a účtování členských poplatků v odborových organizacích za kolektivy i jednotlivce, včetně měsíčního předávání přehledu na mzdovou účtárnu ke zdanění osob
 • kontrola smluv dle § 1746 – tuzemské
 • adresář firem pro vystavování účetních dokladů a pro potřeby finančního úřadu
 • účtování výplat mezd šeky
 • účtování výběrů hotovosti z bankovníků, sledování limitů bankovníků

Mgr. Ing. Lucie Šindelková

telefon: 549 49 4464
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Agenda

 • agenda přeúčtování mezd mezi zakázkami, činnostmi, apod. ve spolupráci s personálním oddělením
 • agenda časového rozlišení nákladů a výnosů k 31. 12. běžného roku; sledování nákladů a výnosů u mimorozpočtových zdrojů, a to podle pracovišť a zakázek; sestavování tabulek nákladů a výnosů čtvrtletně, a podrobných tabulek ročně
 • sledování nákladů a výnosů u doplňkové a hospodářské činnosti, a to dle jednotlivých pracovišť a zakázek, sestavování podrobných čtvrtletních a ročních tabulek
 • sledování čerpání příspěvků na stravenky zaměstnanců
 • kontrola zůstatků účtů užívaných FF
 • za svou oblast
 • metodické řízení a zaškolování sekretářek a pracovníků pověřených vedením příslušné agendy; seznamování se změnami v ekonomickém SW, v souladu se zákonem o účetnictví
 • vystavování pohledávek a dobropisů podle výstupů z OC
 • sledování účtů časového rozlišení a pravidelné přeúčtování jednotlivých měsíčních částek
 • spolupráce při ukládání písemností do archívu oddělení i archívu MU
 • sledování a účtování věcných darů
 • evidování a odepisování bílých karet
 • přeúčtování energií
 • zpracování tabulek po jednotlivých činnostech
 • zpracování tabulek čerpání mezd a odvodů podle pracovišť (měsíčně)
 • zpracování autorských smluv
 • hlášení pro DILIA
 • sledování čerpání FPP, FÚUP, stipendijního fondu

Správce stránky

Lucie Čelková
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.