Ekonomické oddělení

 • Adresa

  Sídlo a korespondenční adresa:

  Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  jméno a příjmení adresáta
  Ekonomické oddělení
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

  Fakturační adresa: 

  Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Arna Nováka 1
  60200 Brno
  IČ: 00216224
  DIČ: CZ00216224

 • Úřední hodiny
  Pondělí 9:00–12:00  
  Úterý 9:00–12:00  
  Středa 9:00–12:00  
  Čtvrtek 9:00–12:00  
  Pátek 9:00–12:00  

   

O pracovišti

Agenda oddělení

Ekonomické oddělení pečuje o hospodaření a finance fakulty. Jeho náplň práce tvoří:

 • správa hlavní pokladny fakulty a dohled nad vedlejšími pokladnami
 • bankovní transakce
 • evidence deponovaných mezd a stipendií
 • provoz služebních vozidel a zúčtování silniční daně
 • agenda darů
 • agenda mimorozpočtových finančních zdrojů dle smluv
 • bankovníky (automatizovaný příjem financí do SUPO)
 • evidence pracovních a ochranných pomůcek a předmětů
 • evidence všech smluv filozofické fakulty
 • cestovní náhrady

Zaměstnanci

Ing. Irena Šmahelová

vedoucí oddělení – Ekonomické oddělení

telefon: 549 49 7714, 775 887 159
e‑mail:
Agenda
 • projektová podpora pro výzkum a vývoj: OPZ, OP VVV, specifický výzkum na FF MU, projekty Horizont, NAKI, INGO, CEEPUS, Aktion, IRP a další projekty financované MU
 • Fond provozních prostředků (FPP)
 • Fond účelově určených prostředků (FÚUP)
Agenda
 • centrální evidence fakultního inventáře
 • centrální evidence majetku zapůjčeného mimo objekty FF MU
 • evidence škod na majetku
 • smlouvy dle § 1746 – tuzemské
 • smlouvy dle § 1746 – zahraniční
 • pořizování a evidence investičního majetku
 • návrhy kupních a darovacích smluv, smluv o výpůjčce a smluv o převodu majetku
 • podklady pro daň z nemovitosti
 • evidence objednávek pro dodavatele prací, služeb a materiálu
 • pokladna pro děkanát a drobné nákupy
 • pasportizace budov (technické a technologické využití jednotlivých místností fakulty)
 • vkládání veškerých smluv do ekonomického SW a jejich další zpracování
Agenda
 • tuzemské a zahraniční cestovní náhrady včetně záloh a refundací
 • urgence neuhrazených pohledávek (ve spolupráci s rektorátem)
 • agenda bankovníku
 • placení dokladů do zahraničí platební kartou FF MU
Agenda
 • správa hlavní pokladny (pokladní kniha, doklady, finanční hotovost, vystavení žádostí na šeky k výplatám hotovosti pokladen, stipendií a jiných plateb)
 • proplácení tuzemských cestovních náhrad a zahraničních cestovních účtů v Kč; drobné nákupy, stálé a mimořádné zálohy a jejich vyúčtování; výplata dohod a stipendií a jejich evidence
 • výkazy pro hlášení o silniční dani
 • evidence darů dle jednotlivých zakázek, čerpání finančních prostředků v souladu s darovací smlouvou a platnými předpisy
 • evidence mimorozpočtových příjmů dle jednotlivých zakázek
 • spolupráce při kontrolách finanční hotovosti ve vedlejších pokladnách
 • evidence a sledování nároků na pracovní oděvy a ochranné pomůcky
 • kontrola stavu na bankovnících
 • tuzemské cestovní náhrady
Agenda
 • evidence projektů z GA ČR, i spoluřešitelské
 • evidence projektů z GA MU
 • evidence všech projektů, které FF získala a získá kromě TA ČR, HR AWARD, HR MUNI4, OP VK apod.
 • spolupráce s pracovníky FF při sestavování žádostí o projekty ve finanční části
Agenda
 • agenda přeúčtování mezd mezi zakázkami, činnostmi, apod. ve spolupráci s personálním oddělením
 • agenda časového rozlišení nákladů a výnosů k 31. 12. běžného roku; sledování nákladů a výnosů u mimorozpočtových zdrojů, a to podle pracovišť a zakázek; sestavování tabulek nákladů a výnosů čtvrtletně, a podrobných tabulek ročně
 • sledování nákladů a výnosů u doplňkové a hospodářské činnosti, a to dle jednotlivých pracovišť a zakázek, sestavování podrobných čtvrtletních a ročních tabulek
 • metodické řízení a zaškolování sekretářek a pracovníků pověřených vedením příslušné agendy; seznamování se změnami v ekonomickém SW, v souladu se zákonem o účetnictví
 • vystavování pohledávek a dobropisů podle výstupů z OC
 • sledování účtů časového rozlišení a pravidelné přeúčtování jednotlivých měsíčních částek
 • spolupráce při ukládání písemností do archívu oddělení i archívu MU
 • sledování a účtování věcných darů
 • evidování a odepisování bílých karet
 • přeúčtování energií
 • zpracování tabulek po jednotlivých činnostech
 • zpracování tabulek čerpání mezd a odvodů podle pracovišť (měsíčně)
 • zpracování autorských smluv
 • hlášení pro DILIA
 • sledování čerpání FPP, FÚUP, stipendijního fondu
 • Sociální fond (SF)
Agenda
 • tuzemské a zahraniční cestovní náhrady včetně záloh a refundací
 • urgence neuhrazených pohledávek (ve spolupráci s rektorátem)
 • agenda bankovníku
 • placení dokladů do zahraničí platební kartou FF MU
Agenda
 • centrální evidence fakultního inventáře
 • centrální evidence majetku zapůjčeného mimo objekty FF MU
 • evidence škod na majetku
 • pořizování a evidence investičního majetku
 • návrhy kupních a darovacích smluv, smluv o výpůjčce a smluv o převodu majetku
 • podklady pro daň z nemovitosti
 • evidence objednávek pro dodavatele prací, služeb a materiálu
 • pokladna pro děkanát a drobné nákupy
 • pasportizace budov (technické a technologické využití jednotlivých místností fakulty)
 • vkládání veškerých smluv do ekonomického SW a jejich další zpracování
 • smlouvy dle § 1746 – zahraniční
 • smlouvy dle § 1746 – tuzemské
Agenda
 • evidence projektů financovaných MMB, JMK, děkanských grantů
 • zápisy vnitrofakultních a vnitrouniverzitních dokladů do ekonomického SW
 • pohledávky za firmami
 • pohledávky na nakladatelství a další odběratele knih
 • vkládání přijatých faktur za knihy, tuzemských platebních příkazů a zahraničních faktur do ekonomického SW a jejich kontrola

Správce stránky

Lucie Čelková
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.