Klasická filologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Studijní program klasická filologie připravuje studenty na samostatnou tvůrčí vědeckou práci z oblasti starořecké a klasické latinské filologie. Prohlubuje teoretické a metodologické znalosti a schopnosti vědecky pracovat, učí samostatné odborné práci. Klasická filologie jakožto samostatná disciplína, zkoumá, interpretuje, kriticky analyzuje a zasazuje do širšího literárně historického kontextu antické písemné prameny klasické řečtiny a latiny. Zároveň slouží také jako pomocná disciplína pro řadu vědních oborů, které se zabývají antickým starověkem (tj. filozofie, teologie, archeologie, dějiny umění, právo, dějiny vědy, sociologie a religionistika). Absolventi získávají přehled o celé rozsáhlé disciplíně a specializují se podle zvoleného jazyka (stará řečtina, klasická latina) na lingvistické nebo literární bádání podle konkrétního tématu své disertační práce.

„Cesta k pramenům naší civilizace.“

Praxe

Povinnou součástí studia je zahraniční stáž, během které absolvent získá nové znalosti a dovednosti, zahraniční zkušenosti a kontakty. Ve výjimečných a odůvodněných případech může školitel rozhodnout o náhradním řešení této povinnosti.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia klasické filologie disponuje rozsáhlými znalostmi z oblasti antického starověku a je specializován na klasický řecký nebo latinský jazyk a literaturu v souladu s tématem své práce. Je schopen vyspělé samostatné interpretace originálních textů. Má hlubokou znalost předmětu své specializace a je vybaven/a teoretickými vědeckými a metodologickými dovednostmi, které uplatňuje při samostatné a tvůrčí vědecké práci. Ovládá aktivně dva živé světové jazyky. Získaná teoretická i metodologická výbava mu poskytuje předpoklady pro interdisciplinární bádání i mezinárodní spolupráci. Uplatnění nalezne zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, na univerzitách, v knihovnách a muzeích, v nakladatelstvích, ale i v dalších kulturních a mediálních oblastech, nebo jako překladatel. Mimo akademickou sféru mohou absolventi také vyučovat zvl. latinský jazyk na středních a vysokých školách, pokud mají také náležité pedagogické vzdělání.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopadu

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce (téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem).
 • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem dizertační práce.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce (téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem).
 • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem dizertační práce.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Uchazeči mohou získat max. 100 bodů. Minimální počet bodů pro prospěch u přijímací zkoušky je 70. Kandidáti jsou hodnoceni v těchto oblastech:

 • projekt disertační práce (max. 40 bodů);
 • odborná připravenost (max. 40 bodů);
 • motivace (max. 20 bodů).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Klasická filologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.